Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2502
Title: İşletmelerdeki beceri eğitimine ilişkin öğrenci görüşleri
Authors: Karakaya, Hakan
Keywords: Staj Uygulaması
İşletmelerde Beceri Eğitimi
Beceri Eğitiminin Öğrencileri İşe Hazırlaması
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, işletmelerdeki beceri eğitiminin öğrencileri işe hazırlamadaki yeterliliği ve öğrencilerin beceri eğitimi hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Beceri eğitiminin öğrencileri iş hayatına hazırlamada rol alan değişkenlerin etki düzeylerine bakılmıştır. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemi Denizli İlinin Çal ilçesindeki Çal METEM’de eğitim gören 41 (n) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Aydoğan (2002) tarafından geliştirilen “Staj Değerlendirme Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin incelenmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ile t-testi ve Anova testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında İşletmelerdeki beceri eğitiminin yeterliliğinin cinsiyete ve yaşa göre farklılık göstermediği görülmüştür. Beceri eğitimi yeterliliğinin yaşa göre değişmediği görülmesine rağmen verilere bakıldığında az da olsa yaşa göre değişiklik olduğu söylenebilir. Katılımcılar 17, 18 ve 19 yaşlarındadır. 19 yaşındaki katılımcıların beceri eğitiminin yeterliliğine olumlu cevaplar verdiği görülmüştür. Yaş artıkça beceri eğitiminden elde edilen kazanımın da artığı sonucuna ulaşılabilir. Öğrencinin staj yerini staj koordinatörü aracılığı ile ya da kendisi bulma durumuna göre beceri eğitiminden elde edilen fayda da farklılık görülmemiştir. Öğrencilerin devlet veya özel sektörde staj yapma durumları beceri eğitiminden sağlanan faydaya etki etmediği bulunmuştur. Öğrencilerin staj yeri belirlemedeki önceliklerinin beceri eğitiminden sağlanan faydaya etki ettiği görülmüştür. Kazandıracağı mesleki beceriler dikkate alarak staj yeri belirleyen öğrencilerin beceri eğitiminden edindiği kazanımın daha fazla olduğu görülmüştür. Daha sonra mezun olduktan sonra iş garantisi sağlama durumuna göre staj yeri belirleyenler gelmektedir. Staj yapma zorunluğu ise beceri eğitiminden sağlanan kazanıma en az etki eden staj yeri belirleme nedenidir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2502
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hakan Karakaya.pdf584.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Hakan Karakaya onay.jpg133.05 kBJPEGThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.