Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2505
Title: Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygı ve umutsuzlık düzeyleri
Authors: Baklacı, Esra
Keywords: Ortaokul Öğrenci
Matematik Dersi
Kaygı
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematik dersine karşı kaygı ve umutsuzluk düzeylerini incelemektir. Bu amaçla ortaokul öğrencilerinin matematik dersine olan tutumlarının bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğine, öğrencilerin cinsiyetleri ile kaygı düzeyi ve boyutu arasındaki ilişkilere, sınıf seviyesinin matematik kaygısını etkileyip etkilemediğine bakılmıştır. Araştırmanın örneklemini Bartın il merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören tabakalı küme örneklemi yoluyla seçilen 204 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Beck ve diğerleri (1971) tarafından geliştirilen umutsuzluk ölçeği ve Matematik Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde bağımsız t-testi ve tek yönlü ANOVA testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, ortaokullarda okuyan öğrencilerin matematik kaygı düzeylerinin 5. ve 6. Sınıfta daha düşük, 7. ve 8. Sınıfta daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra matematik kaygısının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaşılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2505
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esra Baklacı.docx68.21 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Esra Baklacı onay.pdf287.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 6, 2024

Download(s)

172
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.