Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2514
Title: Okul müdürleri tarafından ders denetimi yapılmasına ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri
Authors: Yılmaz, Yıldırım
Keywords: Okul Müdürü
Ders Denetimi
Kliniksel Denetim
Öğretmen Görüşü
İlkokul
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da yapılan faaliyetlerin denetilmesi ilgili kurumun işleyişi, devamlılığı ve aksayan yönlerin düzeltilmesine katkı sağlar. Eğitim alanında temel eğitim kurumları okullardır. Okulların yönetim, öğretmen ve öğrenci olmak üzere üç temel ayağı vardır. Okuldaki düzenin ve işleyişin sağlıklı ve etkili olabilmesi için okul idarecileri sorumludur. Milli eğitim bakanlığı, öğretmenleri ilk denetleme görevini okul yöneticilerine vermiş ve denetimin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili değerlendirme ölçütlerini oluşturmuştur. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında görev yapmakta olan okul müdürlerinin ders denetimleri ile ilgili yönetici ve öğretmen görüşlerini belirlemektir. Bu araştırma, okul müdürlerinin ders denetimleri ile ilgili öğretmen ve yönetici görüşlerini belirlemeye yönelik tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Denizli ili Acıpayam ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyi okullarda çalışan gönüllü öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmaya gönüllü ve istekli olarak katılmayı kabul eden 220 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, Fırıncıoğulları Bige (2014) tarafından geliştirilen öğretmenin sergilemesi beklenilen özellikleri içeren planlama, sınıf içi iletişim-yönetim ve sınıf içi etkinlikler olmak üzere üç boyutta 42 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve değişkenler arasındaki farklıları belirlemek için ise t-testi ile tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Okul müdürlerinin ders denetimleri ile ilgili öğretmen ve yönetici görüşleri, planlama boyutunda cinsiyet değişkeninde, branşa göre her üç boyutta, en son mezun oldukları eğitim kurumuna göre sınıf yönetimi ve iletişimi ile sınıf içi etkinlikler ve öğrenciyi yönlendirme boyutlarında ve okul müdürlerinin ders denetimleri için ayırdıkları süreye göre, sınıf yönetimi ve iletişim boyutlarında anlamlı bir farklılık göstermektedir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2514
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yıldırım Yılmaz.pdf2.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Yıldırım Yılmaz onay.pdf410.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on May 6, 2024

Download(s)

4,632
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.