Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2519
Title: 8. sınıf öğrencilerinin sosyal medyayı eğitsel kullanmaları ile sosyal medya tutumlarının değişkenler açısından incelenmesi
Other Titles: Examination of eighth graders’ educational use of social media and social media attitudes ın terms of variables
Authors: Bilge Can
Demirtaş, Sefa
Keywords: Sosyal Medya
Öğrenci
Eğitsel Sosyal Medya
Tutum
Social Media
Student
Educational Social Media
Attitude Scale
Issue Date: 2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Çağımızda hızla gelişen ve ilerleyen, insan hayatının vazgeçilmez bir unsuru haline gelen sosyal medya; insanların birbiriyle iletişimi ve yaşam şekillerini etkilemektedir. Günümüzde hemen hemen herkesin sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Özellikle çocuklar ve gençler oyun, haberleşme, ders çalışma gibi faaliyeti sosyal medya yoluyla yapmaktadır. Bundan dolayı gerek eğitim hayatında gerekse gelecek kuşakların da bu teknolojiden en iyi şekilde yararlanması için bu çalışmanın yapılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür. Bu çalışmada, Denizli Kale ilçesinde öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerinin sosyal medyaya yönelik tutumları, sosyal medyanın eğitsel bağlamda kullanılmasına yönelik düzeyleri incelenmiştir. Bu düzeylerin; cinsiyet, sosyal medya sitelerine üye olup-olmama durumu, eğitim görülen okullar, anne-baba eğitim seviyesi, gelir durumu, sosyal medya kullanım sıklığı, sosyal medya üyelik süresi, sosyal medya sitelerinde harcanılan zaman, sosyal medya sitelerine bağlanılan araç değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Denizli/Kale ilçesinde bulunan (n=290) 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma nicel yöntemin tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Facebook Eğitsel Kullanım Ölçeği’ (Mazman 2009) ve ‘Sosyal Medya Tutum Ölçeği’ (Argın ve Otrar, 2013) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının olumlu ve sosyal medyayı eğitsel kullanma oranları yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin sosyal medyayı eğitsel kullanma durumlarında sosyal medyaya üye olup-olmama, anne-baba eğitim düzeyi, gelir düzeyi, öğrenim görülen okul, sosyal medya sitelerini kullanma sıklığı, en çok kullanılan sosyal medya sitesi ve sosyal medyanın en çok kullanıldığı ders değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Sosyal medya tutumlarının ise cinsiyet, sosyal medyaya üye olup-olmama, gelir düzeyi, öğrenim görülen okul, sosyal medya sitelerini kullanma sıklığı, sosyal medya kullanım süresi, en çok kullanılan sosyal medya sitesi ve sosyal medyanın en çok kullanıldığı ders değişkenine göre anlamlı farklılık bulunmuştur.
Rapidly evolving and advancing social media, which has become an indispensable element of human life, affects human communication and lifestyles in our era. Almost everyone today has a social media account. Especially children and young people are doing many activities such as games, communication, studying through social media. Therefore, both in education and in future generations to benefit from this technology in the best way, this study has been considered to be useful. In this study, the attitudes of the 8th grade students towards social media and their levels of use of social media in the educational context have been examined in Denizli Kale province. It has been attempted to determine whether these levels differ according to variables such as gender, being or not being affiliated with social media sites, schools attended, parental education level, income status, frequency of social media usage, duration of social media membership, time spent on social media sites and ways to connect with social media. The study group is composed of 290 eighth grade students in Denizli / Kale province. The research was carried out in a screening model of the quantitative method. ‘Educational Use Of Facebook Scale’ by Mazman ( 2009 ) and ‘Social Media Attitude Scale’ by Argın and Otrar ( 2013) were used as data collection tool. SPSS 21.0 statistical program was used in the analysis of the data. As a result of the research, the attitudes of the students towards social media were positive and the educational usage rates of social media were high. Furthermore, according to the findings of the research, significant differences were found in the educational use of social media by students in terms of variables such as being or not being affiliated with social media sites, parental education level, income status, schools attended, frequency of social media usage, the most used social media site and the most popular school subject taken via social media. In social media attitudes on the other hand, significant differences were found in terms of variables such as gender, being or not being affiliated with social media sites, income status, schools attended, frequency of social media usage, duration of social media membership, the most popular social media site and the most popular school subject taken via social media.
Description: Bu çalışma BAP tarafından 2016-EGBE-00010 nolu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2519
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sefa Demirtaş.docx3.06 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Sefa Demirtaş onay.pdf426.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.