Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2526
Title: Atriyal fibrilasyon tedavisinde kriyoablasyon uygulanan hastalarımızda erken ve orta dönem sonuçlarımız
Other Titles: Early and midterm results of cryoablation procedure used in patiens with atrial fibrillation
Authors: Tanrısever, Gökhan Yiğit
Advisors: İbrahim Gökşin
Keywords: Atriyal Fibrilasyon
Kriyoablasyon
Atrial Fibrillation
Cryoablation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Atriyal fibrilasyon (AF) atriyumların düzensiz elektriksel aktivitesi sonucu gelişen, atriyal mekanik işlev kaybıyla karakterize olan supraventriküler bir taşiaritmidir. AF genel popülasyonun %1-2’sinde görülürken, yaşla birlikte prevalansında artış izlenmektedir. AF, beraberinde getirebileceği inme gibi yıkıcı sonuçları ile mortalite ve morbidite için güçlü ve bağımsız bir risk faktörüdür. Bu çalışmada kliniğimizde AF’nin cerrahi tedavisinde kullandığımız kriyoablasyon yönteminin erken ve orta dönem sonuçlarını değerlendirmek istedik. Eylül 2014-Ekim 2017 tarihleri arasında kliniğimizde açık kalp operasyonu olacak olan 37 kronik AF’li hastaya eşzamanlı kriyoablasyon tedavisi uygulandı. Hastalara standart 12 derivasyonlu EKG ve transtorasik ekokardiyografi (TTE) ile tanı kondu. Hastaların preop ve postop 6.ayda LA, RA, EF ve SPAB değerleri transthorasik ekokardiyografi (TTE) ile ölçüldü. Kırk yaş üzeri tüm hastalara koroner anjiyografi yapıldı. Hastaların postoperatif ve 6. aydaki ritimleri EKG ile değerlendirildi. İstatistik analizler SPSS “16,0 for Windows®” programı kullanılarak gerçekleştirildi. Hastaların 7’si (%18,9) erkek, 30’u (%81,1) bayandı. Ortalama yaş 59,43±9,02 (41-76) idi. Ameliyat sonrası 23(% 62,2) hastada sinüs ritmi sağlandı. İzlem süresinin sonunda, 24(%64,8) hastada normal sinüs ritmi olduğu bulundu. Sinüs ritmine dönen hasta grubunda preop ve postop TTE’de ölçülen sol atriyum çaplarının daha az olduğu görüldü ve istatiksel olarak anlamlıydı. Sinüs ritmine dönen hasta grubunda preop sol atriyum çapı 49,1±4,9mm, AF grubunda ise 54,3±6,3mm olarak bulundu. Sinüs ritmine dönen hastaların sol ve sağ atrium çaplarının postoperatif 6. aydaki ölçüm değerlerinde anlamlı bir azalma oldu. Çalışmamızda elde edilen sonuç, literatürde bildirilen yüzdenin altında olmasına rağmen kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Kriyoablasyon tedavisinin başarısında sol atriyum çapının önemli olduğu değerlendirildi. Bu yöntem, uygun hasta profili seçimi yapıldığında başarılı, güvenle uygulanabilen etkili ve kolay uygulanabilir bir prosedürdür.
Atrial fibrillation (AF) is a supraventricular tachyarrhythmia characterized by loss of atrial mechanical function due to the irregular electrical activity of the atria. Although AF is seen in 1-2% of the general population, the prevalence increases with age. AF, which has destructive outcomes such as stroke, is considered as an independent risk factor for mortality and morbidity. We’d like to evaluate the early and mid-term results of the cryoablation procedure used in the surgical treatment of AF. Between September 2014 and October 2017, 37 chronic AF patients who were scheduled for open heart surgery in our clinic underwent simultaneous cryoablation therapy. At the preoperative period, all of the patients were diagnosed by 12-lead electrocardiography (ECG) and transthorasic echocardiography (TTE). All the patients were evaluated pre and 6.th month post operatively by TTE for LA, RA, EF and SPAP. For the patients over 40 years old, coronary angiography was performed. The rhythms of the patients were evaluated postoperatively and at 6th month with ECG. Statistical data was evaluated by using SPSS “16.0 for Windows®” program (SPSS Inc., Chicago, III). There were 7 (%18,9) male and 30 (%81,1) female patients ranging in age from 41 to 76 years, with a mean age of 59,43±9,02 years. 23(%62,2) patients were returned back to their normal sinus rhythm postoperatively. At the end of the follow-up period, 24 (%64,8) patients were found to have normal sinus rhythm. In the patient group returning to the sinus rhythm, the left atrial diameters measured in preop and postop TTE were found to be less and statistically significant. In the patient group returning to the sinus rhythm, the diameter of the preop left atrium was 49,1 ± 4.9mm, and in the AF group 54,3 ± 6.3mm. Although the result obtained in our study was below the reported rate in the literature, it was found to be acceptable. In the success of cryoablation treatment, the left atrial diameter was considered to be important. This method is an effective, safe and easily applicable procedure when appropriate patient is selected.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2526
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gökhan Yiğit Tanrısever.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Gökhan Yiğit Tanrısever onay.pdf201.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on May 6, 2024

Download(s)

194
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.