Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2538
Title: Türkiye’deki sigortacılık sektörünün etkinlik analizi ve AB ülkeleri ile karşılaştırılması
Other Titles: Effıcıency analysıs of ınsurance sektor ın Turkey and comparıson wıth european unıon countrıes
Authors: Ayhan, Cansu
Advisors: Abdulvahap Özcan
Keywords: Sigortacılık
Veri Zarflama Analizi
Etkinlik
AB Ülkelerinde Etkinlik
Insurance
Data Envelopment Analysis
Effectiveness
Effectiveness in EU
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Günümüzde ekonomik anlamda güçlü ülkelerin finans piyasalarında önemli ölçüde fon kaynağı yaratması sebebiyle sigortacılığın oldukça büyük öneme sahip olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte, Türkiye’ de sigortacılık sektörü gelişmiş ülkeler düzeyine henüz erişemese de, son yıllarda yapılan yeni düzenlemeler ve çalışmalarla değer kazanmaya başlamıştır. Bu çalışma Türkiye’ de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin ve Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri sigortacılık sektörü verilerinin Veri Zarflama Analizi yöntemiyle etkinliğinin araştırılıp etkin olmayan şirketler için öneriler geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bununla birlikte etkin olmayan şirketlerin etkin konuma geçebilmeleri için azaltılması gereken girdi miktarlarının tespit edilmesi hedeflenmiştir. Genel olarak bakıldığında çalışmanın birinci bölümünde finansal sistem ve finansal sistemin bir parçası olan sigortacılık sektöründen bahsedilmiştir. Burada finansal sistemin ekonomideki rolü, finansal piyasalar, aracı kurumlar ve araçlara yer verilmiştir. Sigortacılık kısmında ise detaylı bir şekilde sigortacılık sektörü tanımlanmış, sigortacılığın dünyadaki ve Türkiye’deki tarihinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde etkinliğin ne olduğu anlatılmış ve etkinlikle ilgili verimlilik, performans, karlılık gibi kavramlardan ve bunların ölçme yöntemlerinden bahsedilmiştir. Bununla birlikte Veri Zarflama Analizi yöntemi detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Son bölümde Türk sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren 32 şirketin, Türkiye ve AB ülkelerinin etkinlik analizine yer verilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre hayat dışı alanda faaliyet gösteren 22 sigorta şirketinden 11 tanesi bazı yıllar etkin çalışmış, diğerleri ise analiz yapılan hiçbir yıl için etkin çalışmamıştır. Aynı şekilde hayat ve emeklilik alanında faaliyet gösteren 10 sigorta şirketinden 4 tanesi tüm yıllar için etkin sayılırken, diğerleri ise etkin sayılmamaktadır. Ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerinin sektör verileriyle yapılan etkinlik analizinde, sektörde dünya liderleri sıralamasında olan bazı ülkelerin etkin olmadığı görülmüştür.
Today, it is known that insurance business has a great deal of importance due to the fact that it creates significant funding sources to economically powerful countries in financial markets. Nevertheless, it has begun to gain value and importance in Turkey with recent regulatory changes and studies performed although the insurance sector has not yet reached to the level of developed countries. This study was carried out to investigate the effectiveness of the insurance companies operating in Turkey with the help of the data sourced from the insurance sector of Turkey and the European Union countries and to develop suggestions for ineffective countries through using Data Envelopment Analysis method. Besides, it is aimed to determine the amount of inputs that need to be reduced in order for ineffective companies to move to the more effective position. In general, in the first part of the study, the financial system and the insurance sector that is part of the financial system has been discussed. The role of the financial system in the economy, financial markets, intermediary institutions and instruments are given in this part. In the insurance sector of this section, the insurance sector is thoroughly defined where the history of insurance in the world and in Turkey is also mentioned. In the second part of the study, the effectiveness is explained as well as the concepts such as productivity, performance, profitability related to the effectiveness and measurement methods are explained. Besides all these, the Data Envelopment Analysis method has been discussed in details. In the last section of the study, in total 32 companies operating in the Turkish insurance sector as well as effectivess of Turkey and EU countries in this business has been shared. According to the findings of the study, 11 of the insurance companies out of 22 of them operating in the non-life area are found out effectively running for some years while others did not work effectively for any year in the scope of analysis. Similarly, of the 10 insurance companies operating in the life and pension field, 4 are considered as effective for all years while others are not. Moreover, in the analysis of the efficiency of Turkey and the European Union countries by the sector data, it has been revealed that some countries ranking of the world leaders of the sector are found out not effective at all.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2538
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cansu AYHAN.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,006
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.