Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2569
Title: Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın kullanımını etkileyen faktörler ve ADIM Üniversiteleri’nde bir uygulama
Other Titles: Factors effective on usage of International Financial Reporting Standards within the International Accounting Standards: a case study at the ADIM Universities
Authors: Sarı Özgün, Hilal
Advisors: Sarıtaş, Hakan
Keywords: UFRS
Muhasebe Eğitimi
Lojistik Regresyon Analizi
IFRS
Accounting Education
Logistic Regression Analysis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren finansal tabloların hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’nın uygulanması öngörülmüş olup, TMS/TFRS’nin uygulama kapsamının belirlenmesi konusunda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) yetkilendirilmiştir. Böylelikle, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu TFRS’nın uygulama mecburiyeti getirilmiştir. TFRS, UFRS’nin Türkçe çevirisidir. UFRS ile sağlanacak olan tek bir raporlama dili, aynı zamanda muhasebe dünyasında nitelikli eleman ihtiyacı doğurmaktadır. Rekabet avantajını elde edebilmek amacı ile ülkeler hem finansal raporlama standartlarına hem de eğitim standartlarına önem vermektedirler. Bu çalışmanın amacı; ADIM Üniversiteleri’nde muhasebe derslerinde, UFRS ders kapsamı üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesidir. Bu sebeple ADIM Üniversiteleri’nde muhasebe derslerini veren akademisyenlere Aldegre‘nin (2017) daha önce kullanmış olduğu anket çalışması uygulanmıştır. Çalışma; ölçekli ve yapılandırılmış anket soruları ile akademisyenlerin sahip oldukları genel özellikler ve muhasebe ders müfredatı içindeki UFRS ders kapsamını, ADIM Üniversiteleri’nde UFRS’nin benimsenmesine dair tutum ve davranışlardan sonra iş hayatında öğrencilerin UFRS kullanımına dair hazır bulunmalarıyla ilgili algıları dahil diğer değişkenleri içermektedir. Ayrıca çalışmada bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi görebilmek için lojistik regresyon modeli geliştirilmiştir. Akademisyenlerin Türkiye’de standartların uygulanabileceğine dair inançları, UFRS ile ilgili eğitim almaları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Çalışmanın bağımlı değişkeni UFRS ders kapsamıdır. UFRS ders kapsamı üzerindeki bu çalışma, UFRS’ye geçişle ilgili algıların, UFRS ders kapsamı üzerinde nasıl etki bıraktığıyla ilgili bir ayrım gözetmesiyle muhasebe literatürüne katkıda bulunabilecektir. Çalışma; akademisyenlerin günümüz UFRS eğitimini ve durumunu değerlendirebilmelerine olanak sağlayabilir.
Turkish Commercial Law (TCL) with 6102 serial number Obligates Adoption of Turkish Accounting Standards / Turkish Financial Reporting Standards (TAS/TFRS) in preparation of financial statements after January 1st, 2013; and The Public Oversight Accounting and auditing Standards Authority (POA) is authorized to determine the scope of the TMS/TFRS practice. Hence it is introduced to practice TFRS in line with the International Financial Reporting Standards (UFRS). TFRS is Turkish translation of the UFRS. The universal reporting language provided by the UFRS will further necessitate qualified employee. In order to improve individual competitive strength, countries need to place emphasis on financial reporting standards as well as educational standards. The objective of the present study is to determine the factors effective on the scope of the UFRS coverage in the accounting courses at the ADIM Universities. To that end, a survey study utilized by Aldegre (2017) earlier was conducted on faculty members at the ADIM Universities, who lectures accounting course. This survey is comprised of questions scaled and structured to determine general characteristics of academicians, the scope of the UFRS within accounting course, attitude and behaviors towards adoption of the UFRS at the ADIM Universities as well as students’ readiness towards the UFRS in their professional life. Moreover, a logistic regression model was developed to discover the relationship between dependent and independent variables. Significant relationship was determined between beliefs of academicians from the accounting departments regarding application of UFRS standards in Turkey and covering these standards in accounting current curriculum. The scope of the UFRS within the accounting course is taken as dependent variable of the study. It is believed that the present study will contribute into accounting literature by distinguishing the impact of perceptions towards the UFRS transition on the UFRS content in the accounting course. This study is expected to allow academicians to evaluate current UFRS education as well as its status.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2569
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hilal SARI ÖZGÜN.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

192
checked on May 27, 2024

Download(s)

420
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.