Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2575
Title: Altıncı sınıf seviyesinde argümantasyon odaklı etkinliklerle dolaşım sistemi konusunun öğretiminin akademik başarıya, kavramsal anlamaya ve argümantasyon seviyelerine etkisi
Other Titles: The effect of argumentation based activites in teaching of the circulatory system at the level of 6th grade on students’ academic achievement, conceptual understandings and scientific levels of argumentation
Authors: Yalçınkaya, Işıl
Advisors: Ayşe Savran Gencer
Keywords: Argümantasyon
Kavramsal Anlama
Toulmin Argüman Modeli
Akademik Başarı
Argümantasyon Seviyesi
Argumentation
Conceptual Understanding
Toulmin’s Argument Model
Academic Achievement
Level of Argumentation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, argümantasyon odaklı fen etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına, kavramsal anlamalarına ve argümantasyon seviyelerine etkisini araştırmaktır. Çalışma 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde Denizli ilindeki bir devlet okulunda fen ve teknoloji dersleri kapsamında 16 kişiden oluşan altıncı sınıf öğrencileri ile haftada dört ders saati olmak üzere toplam altı hafta sürmüştür. Çalışmada öğrencilerin Vücudumuzda Sistemler ünitesinden seçilen dolaşım sistemi konuları bilimsel tartışma odaklı fen etkinleri ile işlenmiştir. Çalışmada deneme öncesi modellerden tek grup ön test-son test model kullanılmıştır. Çalışmanın ilk haftasında dolaşım sistemi başarı testi ve kelime ilişkilendirme testi ön test olarak uygulanmıştır. Sonraki hafta öğrencilere eski fen konularıyla ilgili giriş etkinlikleri uygulanmıştır. Giriş etkinlikleri üzerinde Toulmin Argüman Modeli’nin öğeleri tanımlanmış ve bilimsel tartışma odaklı öğretim sürecine hazırlık yapılmıştır. Çalışma süreci boyunca Kalbin İçine Yolculuk, Kan Damarları, Kanın Yapısı, Kan Dolaşımı, Nabız ve Egzersiz, Kan Grupları, Lenf Dolaşımı, Kalp ve Damar Sağlığı konu başlıklarında Toulmin Argüman Modeline göre geliştirilen etkinlikler uygulanmıştır. Her bir etkinlik için farklı bir küçük grup tartışması tekniği kullanılmıştır. Kullanılan tekniğe göre gruptaki öğrenci sayıları ve öğrenci rolleri farklılık göstermiştir. Çalışmanın son haftasında dolaşım sistemi başarı testi, kelime ilişkilendirme testi ve argümantasyon test uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin akademik başarılarında ve kavramsal anlamalarında anlamlı bir artış görülmüştür. Etkinliklerdeki argümanlar incelendiğinde, öğrencilerin bilimsel tartışma seviyelerinin ağırlıklı olarak ikinci seviyede kaldığı görülmektedir.
The aim of this study is to explore the impact of argumentation-oriented science activities on students academic achievement, conceptual understandings and level of argumentation. The study lasted total of six weeks for four lessons a week with sixth grade students consisting of 16 students within the scope of science and technology lessons in a public school in the province of Denizli in the spring semester of 2011-2012 academic year. In the study, circulatory system topics selected from the Systems in our Body unit were studied through argumentation-focused science activities. In the study, one group pre test-post test model from among pre-experimental models was used. In the first week of the study, circulation system achievement test and word association test were applied as pre-tests. The following week, introduction activities related to the previous science subjects were applied. During the introduction activities, the elements of the Toulmin’s Argument Model were defined and preparations were made for the argumentation-oriented teaching process. During the study period, activities develeoped according to the Toulmin’s Argument Model ere practiced in the titles of Journey to the Heart, Blood Vessels, Structure of Blood, Blood Circulation, Pulse and Exercise, Blood Goups, Lymph Circulation, Heart and Vascular Health. For each activity, a different small group discussion technique was used. According to the technique used, the number of students in the group and student roles differed. In the last week of the study, circulation system achievement test, word association test and argumentation test were practiced. According to findings obtained from the study, a significant increase was seen in the academic achievement and conceptual understanding of the students. When the arguments in the activities are examined, it is seen that argumentation levels of the students are predominantly remained in the seceond level.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 2011FBE032 nolu Yüksek Lisans tez projesi olarak desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2575
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Işıl Yalçınkaya.docx6.79 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

516
checked on May 6, 2024

Download(s)

548
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.