Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2582
Title: Ankilozan spondilitli hastalarda TNF, sTNFR1, sTNFR2, sIL2R, IL6 ve neopterin düzeylerinin hastalık aktivitesi ile ilişkilerinin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of the relationship between levels of TNF, sTNFR1, sTNFR2, sIL2R, IL6 and neopterin with disease activity in ankylosing spondylitis
Authors: Zorbozan, Nergiz
Advisors: Süleyman Demir
Keywords: Ankilozan spondilit
Hastalık aktivitesi,
Neopterin
TNF?
sTNFR1
sTNFR2
sIL2R
IL6
Ankylosing spondylitis
Disease activity
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Ankilozan spondilit (AS) sık görülen, primer olarak aksiyel iskeleti ve sakroiliak eklemi tutan ilerleyici bir inflamatuar romatolojik hastalıktır. Doğrudan ya da dolaylı olarak ciddi fonksiyonel ve sosyoekonomik kayıplara yol açmaktadır. AS patogenezi ile ilgili bilinenler sınırlıdır. Patogenezde çevresel ve genetik faktörler yanında, son yıllarda sitokinlerin rolü incelenmektedir. Altta yatan patofizyolojik sürecin anlaşılması, tanının doğrulanması, prognozun öngörülmesi ve hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi için yeni biyobelirteçlere olan gereksinim artmıştır. Neopterin, hücresel immün reaksiyona bağlı hastalıklarla ilişkilidir ve hastalığın şiddeti, gelişimi ve klinik gidişi ile neopterin düzeyleri arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Soluble interlökin2 reseptör (sIL2R), IL2’yi düşük afinite ile bağlayan en önemli immün sistem düzenleyicilerinden biridir. Tümör nekroz faktör (TNF)? ve çözünebilir reseptörleri (soluble tümör nekrozis faktör reseptör 1 ve 2) (sTNFR1 ve sTNFR2) AS proinflamatuar sürecinde kilit bir rol oynamaktadır. Artmış interlökin (IL)6 düzeyleri de periferal artritli hastalarda hastalık aktivitesi ile ilişkilidir.Çalışmaya Modifiye New York tanı kriterlerine uyan, 160 AS’li hasta ve 80 sağlıklı kontrol alındı. Bath ankilozan spondilit hastalık aktivite indeksi (BASDAI) skor ölçümleri yapıldı. Tüm bireylerden alınan serumlardan TNF?, sTNFR1, sTNFR2, sIL2R, IL6 ve neopterin düzeyleri çalışıldı.TNF?, sTNFR2, sIL2R, IL6 düzeyleri AS’li hastalarda kontrol grubuna göre yüksek bulundu (tümünde p=0.0001). Hastalar BASDAI’ya göre aktif ve inaktif olarak gruplandırıldığında aktif ve inaktif hasta gruplarında, kontrol grubuna kıyasla TNF?, sTNFR2, sIL2R, IL6 düzeyleri yüksekti (tümünde p<0.05). Aktif AS’li hastalarda inaktif AS’li hastalara göre sTNFR2 düzeyi düşüktü (p=0.042). Geleneksel olarak kullanılan belirteçler olan eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) (p=0.0001) ve C-reaktif protein (CRP) (p=0.041) düzeyleri aktif AS’li hastalarda inaktif AS’li hastalara göre yüksekti. AS’li hastalarda IL6 ile CRP (r=0.451, p=0.0001) ve ESH (r=0.297, p=0.0001) arasında, ayrıca sIL2R ile CRP (r=0.173, p=0.029) arasında zayıf pozitif ilişki bulundu Sonuç olarak, AS’li hastalarda yüksek bulunan TNF?, sTNFR2, sIL2R, IL6 AS immünopatogenezinde önemli bir role sahip olabilir ve AS’de inflamasyonu değerlendirmede kullanılabilir. sTNFR2 düzeyinin aktif AS’li hastalarda inaktif AS’li hastalara kıyasla düşük bulunması AS’de hastalık aktivitesini belirlemede sTNFR2’nin yararlı bir parametre olabileceğini düşündürmektedir.
Ankylosing spondylitis (AS), primarily involving the axial skeleton and sacroiliac joint is a common, progressive inflammatory rheumatic disease and directly or indirectly leads to serious functional and socioeconomic losses. The current understanding of the pathogenesis of this disorder is limited. In addition to genetic and environmental factors in the pathogenesis, the roles of cytokines in recent years are investigated. Need for new biomarkers is increasing to understanding pathophysiologic processes that are underlying the disease; and to predict prognosis, to confirm diagnosis and to assess the disease activity and response to treatment. Neopterin is related to diseases associated with cellular immune reactions and there is strong correlation between the levels of neopterin and the severity, development and clinical outcomes of the disease. Soluble interleukin 2 receptor (sIL2R), one of the most important immune system regulators, binds IL2 with low affinity. Tumour necrosis factor (TNF) ? and its soluble receptors (soluble tumour necrosis factor receptor 1 ve 2) (sTNFR1 and sTNFR2) play a key proinflammatory role in AS. Increased interleukin (IL) 6 levels in patients with peripheral arthritis has also correlated with measures of disease activity. One hundred sixty patients diagnosed as AS according to the Modified New York Criteria and 80 healthy controls were included in the study. Patients were evaluated with Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) score. TNF?, sTNFR1, sTNFR2, sIL2R, IL6 and neopterin levels were measured in all of the sera obtained from participants and compared with traditional biomarkers, Erythrocyte sedimentation rate (ESH) and C-reactive protein (CRP). Serum TNF?, sTNFR2, sIL2R, IL6 levels were found higher values in AS patients than in controls (p=0.0001, in all). When the AS patients were grouped as active or inactive according to the BASDAI, serum TNF?, sTNFR2, sIL2R, IL6 levels were higher in active and inactive patients than in control group (p<0.0001, in all) while serum sTNFR2 levels were found lower values in active group than in inactive group (p=0.042). Levels of traditionally used markers, ESH (p=0.0001) and CRP (p=0.041) were higher in patients with active AS than in patients with inactive AS. In patient with AS, sIL2R levels were weakly correlated with CRP (r=0.173, p=0.029). IL6 levels were weakly correlated with ESH and CRP (r=0.297, p=0.0001 and r=0.451, p=0.0001, respectively). In conclusion, the high values of TNF?, sTNFR2, sIL2R, IL6 in AS patient may have important roles in the immunopathogenesis of disease and they may be used to assess of activitiy of disease.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2582
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nergiz Zorbozan 05.01.2018.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 27, 2024

Download(s)

128
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.