Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2587
Title: Mesanenin transizyonel hücreli karsinomlarında ki-67, p53, bcl-2, bax ekspresyonu ile histolojik grade, patolojik evre ve prognoz arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between Ki-67, P53, BcL-2, Bax expression with histologic grade, pathologic stage and prognosis in bladder transtional cell carcinomas
Authors: Şen, Nilay
Advisors: Ender Düzcan
Keywords: Pataloji
Pathology
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Mesanede ortaya çıkan malign tümörlerin %98'i epitel kökenlidir ve bunların %90'mı transizyonel hücreli karsinom oluşturur. İlk tanı sırasında transizyonel hücreli karsinomların %75'i yüzeyel (Ta, Tl), %20'si invaziv ve %5'i metastatiktir. Yüzeyel mesane tümörlü hastaların %50-70'inde tanı sonrası ilk 1-2 yıl içinde rekürrens gelişir ve bunların %10-25'inde progresyon görülür. Bu çalışma, mesane tranzisyonel hücreli karsinom larında histopatolojik ve klinik verilerle (patolojik evre, histolojik grade, multifokalite, tümör boyutu) proliferasyon belirleyicisi (Ki-67) ve apoptozisle ilgili belirleyiciler (p53, bcl-2, bax) arasındaki ilişkileri değerlendirmek, bunun yanısıra mesane tümörlerinin progresyon, rekürrens riskini tahmin etmede bize faydalı olabilecek prediktif faktörleri tespit etmek amacıyla planlandı. Histopatolojik olarak değerlendirilerek mesanede transizyonel hücreli karsinom tanısı almış 90 hastaya ait 108 olgu çalışmaya alındı. Olgulara ait histopatolojik ve klinik veriler hastalara ait patoloji raporu, sistoskopi raporu ve hasta dosyalarından elde edildi. Tüm olgular yeniden Dünya Sağlık Örgütü'ne göre gracfe'lendi ve TNM'ye göre evrelendirildi. Ki-67, p53 bcl-2 ve bax için immünohistokimyasal boyama yöntemi her olguya ait kesitlere uygulandı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 10.00 istatistiksel package'de yapıldı. Olguların grade ve evreleri arasında oldukça anlamlı korelasyon bulundu. Olguların Ki-67 ve p53 ile pozitif boyanma oranlarının grade ile anlamlı ilişki gösterdiği saptandı. Ayrıca, Ki-67 ve p53 pozitiflikleri de birbirleriyle anlamlı ilişki gösterdi. Olguların evresi ile Ki-67 pozitifliği anlamlı ilişki gösterirken, p53 pozitifliği ile ilişki bulunamadı. Bcl-2 pozitifliği hem grade hem de evre ile anlamlı ters ilişki gösterdi. Bax pozitifliği ile parametrelerin hiçbirisi arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Çalışmamızda mesanenin transizyonel hücreli karsinomlarında patolojik evre ve histolojik grade ile Ki-67 ve p53 ekspresyonunun kombine edilerek değerlendirilmesinin tümörün biyolojik davranışı konusunda daha doğru bilgi verebileceği sonucuna vardık.
Approximately 98% of malignant tumors arising in the urinary bladder are of epithelial origin, and of these 90% are transitional cell carcinoma. At the time of initial diagnosis, 75% of transitional cell carcinomas are superficial (Ta. Tl), 20% are invasive and 5% are metastatic. After diagnosis 50-70% of patients with superficial urinary bladder tumors develop recurrences within first 1-2 years and of these 10-25% are progressive. This study was planned to evaluate the relation between histopathological and clinical characterictics (pathologic stage, histologic grade, multifocality, tumor size) with proliferation marker (Ki-67) and apoptozis markers (p53, bcl-2, bax) and thus we aimed to determine the useful predictive factors in progression and recurrence of bladder tumors. In this study, we evaluated 108 cases obtained from 90 patients of transitional cell carcinomas of urinary bladder that had been previously diagnosed histopathologically. Histopathological and clinical characteristics of cases were obtained from pathology records, sistoscopy records and patient's tiles. All cases were reevalueted and graded according to WHO and staged according to TNM. Immunohistochemical staining method for Ki-67, p53, bcl-2 and bax was applied to sections concerning to each cases. There was a significant correlation between grade and stage of cases. The ratio of the cells positively stained with Ki-67 and p53 determined a significant relationship with grade. In addition, there was a significant relationship between Ki-67 positivity and stage of cases. Bcl-2 positivity showed a significant inverse correlation with both grade and stage. There was no relation between bax positivity and any parameters. In our study, we concluded that the evaluation of Ki-67 and p53 expression combined with histological grade and stage may give us satisfactory information about the biological behaviour of transitional cell carcinomas of urinary bladder.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2587
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nilay Şen.doc36.5 kBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

4
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.