Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2589
Title: Farklı tonometre tipleri ile ölçülen gib değerleriyle gözün optik özelliklerinin etkileşiminin karşılaştırılması
Other Titles: The comparement of optic properties of the eye and intraocular pressure values which are measured with different tonometer methods
Authors: Keskin, Nurullah
Advisors: Serap Özdemir
Keywords: Paskal Dinamik Kontur Tonometre
Goldmann Aplanasyon Tonometre
Tonopen
Merkezi Kornea Kalınlığı
Korneal Kurvatür
Pascal Dynamic Contour Tonometer
Goldmann Applanation Tonometer
Central Cornea Thickness
Axial Length
Corneal Curvature
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Primer açık açılı glokom (PAAG), oküler hipertansiyon (OHT) ve normal basınçlı glokomlu (NBG) olgularda Paskal Dinamik Kontur Tonometre (DKT) ile elde edilen göz içi basınç (GİB) verilerinin Goldmann aplanasyon tonometresi (GAT) ve Tonopen değerleri ile karşılaştırılması ve bu verilerin merkezi kornea kalınlığı (MKK), korneal kurvatür ve aksiyel uzunluk (AU) ile korelasyonunun değerlendirilmesini amaçladık. Gereç ve Yöntem: Rutin göz muayenesinde oküler patoloji saptanmayan PAAG' li 31 hastanın 61 gözü, OHT' li 31 hastanın 62 gözü ve NBG' li 20 hastanın 40 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm gözlerde ultrasonik pakimetre cihazı (Nidek UP 1000 modeli) ile MKK ölçümü, otorefraktokeratometre ile keratometri ve A-scan ultrason ile AU ölçümü yapıldı. Göz içi basınçları DKT (SMT Swis Microtechnology, İsviçre), GAT (Haag-Streit, Bern,İsviçre) ve Tonopen (Tono-Pen XL, Medtronic Solan, USA) ile ölçüldü. Tüm ölçümler 10 dakika ara ile beş kez tekrarlandı ve ardı ardına yapılan beş ölçümün ortalaması alındı. Tüm ölçümlerin ortalamaları alınarak elde edilen GİB değerleri Anova Testi ile, ikili karşılaştırmalar Paired- Samples T Testi ile, kullanılan GİB ölçüm metodu ile MKK, korneal kurvatür ve AU arasındaki korelasyon ise Pearson Korelasyon Analizi ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Ortalama GİB, DKT ile PAAG' de 19.6 ± 2.15 mmHg, OHT' de 23.0 ± 3.03 mmHg ve NBG' de 17.23 ± 1.38 mmHg idi; GAT ile PAAG' de 17.52±2.21 mmHg, OHT' de 20.58 ± 2.47 mmHg ve NBG' de 15.5 ± 2.02 mmHg idi; Tonopen ile PAAG' de 18.75 ± 2.33 mmHg, OHT' de 21.67 ± 2.45 mmHg ve NBG' de 16.35 ± 1.33 mmHg idi. PAAG de, DKT ile yapılan GİB değerleri GAT' a göre 2.1 ± 2.12 mmHg ve Tonopen' e göre 0.87 ± 2.24 mmHg daha yüksekti. OHT' de DKT ile yapılan GİB değerleri GAT' a göre 2.42 ± 2.75 mmHg ve Tonopen' e göre 1.33 ± 2.74 mmHg daha yüksekti. NBG' de DKT ile yapılan GİB değerleri GAT' a göre 1.73 ± 1.7 ve Tonopen' e göre 0.88 ± 1.35 daha yüksek bulundu. PAAG' li gözlerin MKK ortalamaları; (ort±SD) 582.62 ± 43.88 µm , OHT' li gözlerin MKK ortalamaları ; (ort±SD) 589.67 ± 32.63 µm, NBG' li gözlerin ise MKK ortalamaları; (ort±SD) 568.11 ± 29.87 µm idi. GAT ve Tonopen ölçümleri MKK ile korelasyon gösterirken (p<0.05) DKT ölçümleri MKK ile korele değildi (p>0.05). PAAG' li gözlerin AU ortalamaları; (ort±SD) 23.54 ± 1.07 mm, OHT' li gözlerin AU ortalamaları; (ort±SD) 22.99 ± 0.88 mm, NBG' li gözlerin ise AU ortalamaları; (ort±SD) 23.55 ± 1.13 mm idi. DKT, GAT ve Tonopen ile ölçülen GİB değerleri AU ile korele değildi (p>0.05). PAAG' li gözlerin korneal kurvatür oranı; (ort±SD) 7.65± 0.78 mm, OHT' li gözlerin korneal kurvatür oranı; (ort±SD) 7.58± 0.30 mm, NBG' li gözlerin ise korneal kurvatür oranı; (ort±SD) 7.74 ± 2.26 mm idi. DKT, GAT ve Tonopen ile ölçülen GİB değerleri korneal kurvatür ile korele değildi (p>0.05). Sonuç: DKT ile elde edilen GİB değerleri diğer ölçüm metodlarından daha yüksek olup, GAT ve Tonopen ölçüm sonuçları MKK' dan etkilenirken; DKT ölçüm sonuçları MKK' dan etkilenmemektedir. Her üç yöntemde AU ve korneal kurvatürden etkilenmemektedir.
In this study, the intraocular pressure (IOP) values of the patients, that have primer open angle glaucoma (POAG), ocular hypertension (OHT) and normal tension glaucoma (NTG), are measured with the help of Pascal Dynamic Contour Tonometer (PDCT), Goldmann Applanation Tonometer (GAT) and Tonopen. Then correlation between the these measurement results and central corneal thickness (CCT), corneal curvature and axial length (AL) is investigated. Material& Method: Study was performed on patients that ocular pathology hasn?t been determined in the routine eye examination. 61 eyes of 31 patients that have POAG, 62 eyes of 31 patients that have OHT and 40 eyes of 20 patients that have NTG were included to the study. On all eyes; CCT measurement was performed with ultrasonic pacimeter (Nidek UP 1000 model), ceratometry measurement was performed with autorefractoceratometer and AL measurement was performed with A-scan ultrason. The intraocular pressure values of the patients were measured by PDCT (SMT Swiss Microtechnology, Switzerland), GAT (Haag-Streit, Bern, Switzerland) and Tonopen (Tono-Pen XL, Medrotic Solan, USA). All of the these measurements were repeated five times at intervals of 10 minutes and then averages of the these five measurements were calculated. Values of IOP, obtained by measurement averages, were evaluated statistically by Anova Test, dual comparisons were evaluated statistically by Paired-Samples T Test, correlation between used IOP measurement method and CCT, corneal curvature and AL was evaluated statistically by Pearson Correlation Analysis. Results: Average IOP, measured with PDCT was 19.6 ± 2.15 mmHg in POAG, 23.0 ± 3.03 mmHg in OHT and 17.23 ± 1.38 mmHg in NTG; measured with GAT was 17.52 ± 2.21 mmHg in POAG, 20.58 ± 2.47 mmHg in OHT and 15.5 ± 2.02 mmHg in NPG; measured with Tonopen was 18.75 ± 2.33 mmHg in POAG, 21.67 ± 2.45 mmHg in OHT and 16.35 ± 1.33 mmHg in NTG. In POAG, IOP values measured with DCT was 2.1 ± 2.12 mmHg greater than GAT and 0.87 ± 2.24 mmHg greater than Tonopen. In OHT, IOP values measured by PDCT was 2.42 ± 2.75 mmHg greater than GAT and 1.33 ± 2.74 mmHg greater than Tonopen. In NTG, IOP values measured by DCT was 1.73 ± 1.7 mmHg greater than GAT and 0.88 ± 1.35 mmHg greater than Tonopen. The CCT averages of eyes with POAG were (av±SD) 582.62 ± 43.88 µm; the CCT averages of eyes with OHT were (av±SD) 589.67 ± 32.63 µm; the CCT averages of eyes with NTG were (av±SD) 568.11 ± 29.87 µm. Although GAT and Tonopen measurements were correlated with CCT (p<0.05), PDCT measurements were not correlated with CCT (p>0.05). AL averages of eyes with POAG were (av±SD) 23.54 ± 1.07 mm; AL averages of eyes with OHT were (av±SD) 22.99 ± 0.88 mm; AL averages of eyes with NTG were (av±SD) 23.55 ± 1.13 mm. IOP values measured by PDCT, GAT and Tonopen, were not correlated with AL (p>0.05). Corneal curvature proportion of eyes with POAG were (av±SD) 7.65 ± 0.78 mm; corneal curvature proportion of eyes with OHT was (av±SD) 7.58 ± 0.30 mm; corneal curvature proportion of eyes with NTG was (av±SD) 7.74 ± 2.26 mm. IOP values measured by PDCT, GAT and Tonopen, were not correlated with corneal curvature (p>0.05). Conclusion: IOP values, which are obtained with PDCT, are greater than the IOP values, which are obtained with other measurement methods. Although measurement results of GAT and Tonopen are effected from CCT, measurement results of PDCT are not effected from CCT. All of the these three methods are not effected from AL and corneal curvature.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2589
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nurullah KESKİN.doc2.42 MBMicrosoft WordView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 6, 2024

Download(s)

32
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.