Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2590
Title: Henoch Schönlein Purpurasi'nda artan oksidatif stresin eritrosit deformabilitesine ve agregasyonuna etkisi
Other Titles: The effect of increased oxidative stress on erythrocyte deformability and aggregation in Henoch Shonlein Purpura
Authors: Parlaz, Nusret
Advisors: Dolunay Gürses
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Henoch Schönlein Purpurası (HSP) çocukluk çağının en sık görülen vaskülitidir. En önemli morbidite ve mortalite nedeni; erken dönemde ağır gastrointestinal sistem (G?S) tutulumu, geç dönemde ise renal tutulumdur. HSP’de spesifik bir patogenez tanımlanmamıstır ancak IgA’nın önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Çalısmalarda; hastalığın patogenezinde oksidatif stresin de rol oynadığı gösterilmistir. Bu çalısma; HSP’de oksidatif stresi, eritrosit deformabilitesi ve agregasyonunu değerlendirmek; eritrosit deformabilitesinin organ tutulumu ile iliskisini inceleyip özellikle G?S ve böbrek tutulumu için bir risk faktörü olup olamayacağını arastırmak amacıyla yapıldı. Bu amaçla 21 HSP’li hasta ile 21 sağlıklı çocuk çalısmaya alındı. HSP’li hastalar aktif dönemde ve remisyon döneminde değerlendirildi. Aktif dönemde organ tutulumunun varlığına göre hastalar ikiser subgruba ayrıldı. Oksidatif stresi arastırmak için plazma total antioksidan kapasite (TAK) ve malondialdehit (MDA) düzeylerine bakıldı. Eritrosit deformabilitesi ve agregasyonu lazer ısınlı optik hücre analizörü ile ölçüldü ve eformabilite 0.3-30 Pa kayma kuvvetleri arasında değerlendirildi. Aktif dönem HSP’li hastalarda TAK 1.285±0.36 Trolox Eq./l saptanırken, remisyon döneminde 1.567±0.45 ve kontrol grubunda 1.684±0.45 mmol Trolox Eq./l bulundu. Aktif dönem HSP’li hastalarda MDA 9.3±3.6, remisyon döneminde 3.6±1.9 ve kontrol grubunda 5.8±2.4 nmol/L olarak saptandı. HSP’li hastalarda aktif dönemde TAK düzeyi remisyon ve kontrol grubundaki hastalara göre anlamlı derecede düsük saptanırken (p<0.05), MDA düzeyi yüksek bulundu (p<0.05). Bu bulgular HSP’de oksidatif stresin arttığını gösterdi. HSP’li hastalarda aktif dönemde elongasyon indeksinin (E?) sağlıklı çocuklara göre 0.3 Pa kayma kuvveti dısında azaldığı ve 0.53 Pa kayma kuvveti dısındaki tüm kayma kuvvetlerinde farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0.05). Remisyon döneminde de tüm kayma kuvvetlerinde E?’lerin arttığı ve 0.53-9.49 Pa kayma kuvvetleri arasındaki artısın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). G?S veya renal tutulumu olan hastalarda olmayan hastalara göre 4, G?S ve renal tutulumun birlikte görüldüğü hastalarda 6 farklı kayma kuvvetinde eritrosit deformabilitesinin anlamlı olarak azaldığı bulundu (p<0.05). Eritrosit agregasyonunda ise gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). İlk defa bu çalısma ile HSP’de eritrosit deformabilitesinin azaldığı gösterildi ve eritrosit deformabilitesinin G?S ve renal tutulum için bir risk faktörü olabileceği sonucuna varıldı
Henoch Shönlein Purpura (HSP) is the most common vasculitis in childhood. The main morbidity and mortality reasons are gastointestinal system (GIS) involvement in early phase and renal involvement in late phase. No spesific pathogenesis is described in HSP but IgA is known to have an important role. In studies, it is also shown that oxidative stress plays a role in the pathogenesis. The aim of this study was to evaluate the oxidative stress, erythrocyte deformability and aggregation in HSP; to examine the relationship between erythrocyte deformability and organ involvement, particularly whether erythrocyte deformability is a risc factor for GIS and renal involvement. For this aim, 21 HSP patients and 21 healthy children were recruited to the study. Patients were later divided in to two subgroups according to organ involvement in active phase. Plasma total antioxidant status (TAS) and malondialdehyde (MDA) levels were assessed to study oxidative stress. Erythrocyte deformability and aggregation was measured by Laser-Assisted Optical Rotational Cell Analyzer and deformability was evaluated 0.3-30 Pa shear stress range. In active phase HSP patients TAS was found as 1.285±0.36 Trolox Eq./l, this value was 1.567±0.45 Trolox Eq./l in remission phase and 1.684±0.45 mmol Trolox Eq./l in the control group. MDA values were found 9.3±3.6 nmol/L in active phase patients, 3.6±1.9 in remission phase and 5.8±2.4 nmol/L in control group. TAS levels in active phase HSP patients were significantly lower compared with remission and control groups (p<0.05), MDA levels were significantly higher (p<0.05). These findings suggest that oxidative stress is increased in HSP. ?t was observed that the elongation index (EI) in active HSP patients were decreased over 0.3 Pa shear stress compared with healthy children and the differences of all the out of the 0.53 Pa shear stress were statistically significant (p<0.05). In the remission phase it was found that EI’s in all the shear stresses were increased and the increases between 0.53-9.49 Pa shear stress were statistically significant (p<0.05). Erythrocyte deformability was significantly decreased at 4 different shear stress in patients with GIS or renal involvement compared with patients without involvement; and it was decreased at 6 different shear stress at patients with both GIS and renal involvement (p<0.05). There was no statistically significant difference between the groups in terms of erythrocyte aggregation (p<0.05). This was the first study to show that erythrocyte deformability was decreased in HSP and erythrocyte deformability may be a risk factor for GIS and renal involvement.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2590
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nusret Parlaz.pdf640.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

310
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.