Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2593
Title: Denizli honaz organize sanayii bölgesinde çalışan tekstil işçileirnde fibromyalji prevalansı ve sosyodemografik özellikleri
Other Titles: The prevalence of fibromyalgia among textile workers in the city of Denizli in Turkey [Specialist Thesis]
Authors: Veli Çobankara
Ünal, Olçun Ümit
8721
171571
Keywords: Romatoloji
Rheumatology
Issue Date: 2006
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Fibromyalji kronik yaygın ağrı, yorgunluk, azalmış uyku kalitesi ve birçok hassas noktalar ile karakterizedir. Türkiye'de son zamanlarda yapılan bir populasyon çalışmasında prevalans %3,6 olarak saptanmıştır. Tekstil işçileri arasında prevalans çalışması henüz yapılmamıştır. Biz Denizli şehrindeki tekstil işçileri arasındaki prevalansını araştırdık. GEREÇ VE YÖNTEMLER: Alan araştırması iki evrede yapıldı. İlk evrede dört tekstil fabrikasındaki 655 (523 kadın, 132 erkek) tekstil işçisinin tarama anketi doldurmaları istendi. Sonraki aşamada yaygın ağrısı olanlar uzman bir romatolog tarafından değerlendirildi. ACR 1990 fibromyalji sınıflama kriterlerine göre en az 11 hassas noktası olanlar fibromyalji olarak tanımlandıktan sonra ayrıntılı klinik ve laboratuvar değerlendirilme yapıldı. SONUÇLAR: 48 hasta (%7.3) [(1 erkek(erkeklerin %0.76), 47 kadın (kadınların %9'u)] 655 tekstil işçisinden fibromyalji tanısı aldı. Klinik özellikler şöyleydi; tüm hastalarda yaygın ağrı, %12.5'unda artralji, %14.6'sında Raynaud fenomeni, %41.6'sında uyku bozukluğu, %87.5'inde başağrısı, %52'sinde irritabl barsak sendromu vardı. Tam kan sayımı, idrar analizi, biyokimyasal testler, tiroid stimulan hormon düzeyi ve radyolojik değerlendirmeler normal sınırlarda idi. İleri yaş, kadın cinsiyet, medeni hal (evli olmak), düşük gelir ve artmış çocuk sayısı bizim çalışmamızdaki risk faktörleriydi. TARTIŞMA: Bu çalışma Türkiye'de tekstil işçilerinde fibromyalji prevalansını araştıran ilk çalışmadır. Fibromyalji prevalansı daha önce Türkiye'de yayımlanan prevalanstan yüksek bulunmuştur. Bu çalışmadaki hastaların klinik tutulumları ile klinikte ayakta tedavi gören hastaların klinik tutulumları arasında fark yoktu.
Background: Fibromyalgia (FM) is characterized by chronic widespread pain, fatigue, reduced sleep quality and multiple tender points. A recent population study from Turkey found the prevalence of FM as 3.6%. A prevalence study among textile workers has not yet been performed. We performed a prevalence survey among textile workers in the city of Denizli in Turkey. Materials and Methods: The field survey was done in two stages. In the first stage 655 (523 female, 132 male) textile worker were asked to fill a screening questionnaires in the four textile factories. In the next stage who were positive for widespread pain were examined by an experienced rheumatologist. Patients who had 11 tender points according to ACR 1990 FM classification criteria were diagnosed as FM syndrome and later a detailed clinical and laboratory evaluation was done. Results: Fourty-eight patients (7,3%) [(one male(0.76%of males), 47 female (9.0% of females)] of 655 textile workers were diagnosed as FM. The clinical features were as follows; all the patients had widespread pain, 12.5% had arthralgia, 14.6% had Raynaud?s phenomenon, 41.6% had sleep disturbance, 87.5% had headache, 52% had irritable bowel disease. Complete blood count, urine analysis, biochemical tests, thyroid stimulating hormone levels and radiological examinations were all unremerkable. Increased age, female sex, marial status(being married), low household income and, increased number of children were risk factors for FM in our study. Conclusion: This is the first study investigating FM prevalence among textile workers in Turkey. The prevalence of FM appears higher than the prevalence of FM reported before from Turkey. The clinical features of patients in this study were not different than the clinical features of patients of the out patients clinics.
URI: http://hdl.handle.net/11499/2593
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OLÇUN ÜMİT ÜNAL.pdf958.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.