Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2595
Title: Ratlarda, radyoterapi sonrası kaldırılan toraks arkası fasyokutan fleplerinin VEGF (vasküler endotelyal büyüme faktörü) ile yaşayabilirliğinin arttırılması
Other Titles: After radiotherapy, elevated thoracic region of the dorsum fasciocutaneous FLAPS' viability enhancement with VEGF (vascular endothelial growth factor ) at rats
Authors: Mutlu, Ömer
Advisors: Ramazan Hakan Özcan
Keywords: Ratlarda Toraks Arkası Fasyokutan Flepler
Radyasyon Hasarı
İnsan Kaynaklı VEGF-165aa (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü)
Thoracic Region Of The Dorsum Fasciocutaneous Flaps At Rats
Radiation Injury
Human Derived VEGF-165aa (Vascular Endothelial Growth Factor)
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Radyoterapi sonrası radyoterapili alanda yapılacak cerrahi girişim hipovaskülarizasyon ve yetersiz kollajen üretimi nedeniyle yara iyileşmesini geciktirerek komplikasyonlara yol açmaktadır.51 Böyle durumlarda kas-deri flepleri veya serbest kompozit doku nakilleri sıklıkla tercih edilmektedir. Alternatif olarak radyoterapili alandan aksiyal paternli fasyokutan flep kaldırılarak ve eş zamanlı flep pedikül etrafına insan kaynaklı VEGF-165aa infiltrasyonu yapılarak neovaskülarizasyon arttırılabilir. Bu da radyoterapiye bağlı bize komplikasyonların tedavisinde daha basit, daha kullanışlı ve daha pratik yöntemler ortaya koyarak hastanın hastanede kalış süresi kısalmasını sağlar. Gereç ve Yöntem: Her grupta 250-300 gramlık wistar ratlardan oluşmak üzere 10? arlı 3 grup oluşturuldu. 2. ve 3. gruplarda yer alan ratların sağ toraks cildine insandaki dozun karşılığı olan, düşük doz tekrarlayan seanslara eş değer gelecek, tek seans 20 Gray (2000 cGy) radyoterapi uygulandı ve 7 gün süreyle beklendi. Her 3 gruptada 4 x7 cm boyutlarında `Lateral Torasik Arter Pediküllü Fasyokutan Flepler? kaldırıldı. Literatürde topikal, subdermal, subfasyal ve intravenöz değişik dozlarda insan kaynaklı-VEGF uygulanması referans alınarak 3. grupta yer alan fleplerin pedikül etrafına 1 cc izotonik solüsyon içerisinde 1 mikrogram dozunda insan kaynaklı-VEGF-165 aa uygulandı. Kaldırılan flepler aynı cerrahi sahaya tekrar suture edildi. 7 gün süreyle flep takibi sonrası flepler etraflarında yer alan cilt ile birlikte total olarak eksize edildi. Bu işlem sonrası ratlar sakrifiye edildi. 9 1. grupta: fasyokutan flep 2. grupta: 20 Gray X-ışını ( 7 gün süreyle takip) + fasyokutan flep + lateral torasik arter dalları etrafına 1 cc %0,9 NaCl (Sodyum Klorür) sıvısı infiltrasyonu 3. grupta: 20 Gray X-ışını ( 7 gün süreyle takip) + fasyokutan flep + lateral torasik arter dalları etrafına 1 mikrogram insan kaynaklı VEGF-165aa/ 1cc %0,9 NaCl (Sodyum Klorür) sıvısı infiltrasyonu 7 günlük süre sonunda kaldırılan flepler makroskobik analizde flep nekroz oranları açısından değerlendirildi. Bulgular: 20 Gy radyoterapi uygulanan ciltte insan kaynaklı VEGF-165 aa?in etkisini araştıran bu çalışmada fleplerde saptanan ortalama nekroz oranları, grup 1? de %7.17, grup 2?de %28.45, grup 3?te %9.59 olarak bulundu Sonuç: Sonuç olarak, VEGF endotelyal hücreler üzerine mitojenik etkisiyle, rat aksiyel patern deri flepleri üzerine radyasyonun neden olduğu nekroz artışını engellemektedir.
After radiotherapy, surgical intervention in irradiated area lead to complications hipovascularization and inadequate collagen production caused delaying wound healing.51 In such cases, the muscle-skin flaps or free composite tissue transplants are often preferred. Alternatively, neovascularization production can be increased by elevation of axial-pattern fasciocutaneous flap from the irradiated area and by giving human derived VEGF-165aa around the flap pedicul. This provides us simple, useful and pratical methods for complication treatment which is depend on radiotherapy, therefore this decreases the time for patient?s treatment. Materials and Method: Including 3 groups and each group has 10 wistar rat that is 250-300 gram. One seance 20 Gray ( 2000 cGy) radiotherapy, which correspond to human dosage and equivalent value of less dosage repitition, are applied to the rats? right thorax skin, which takes part in second and third groups and 7 days are waited. For each groups, `Lateral Thoracic Artery Pedicul Fasciocutaneous Flaps? are elevated that is 4x7 cm dimension. From the literature, with referance topical, subdermal, intravenous of human derived VEGF application, 1 mikrogram dosage human derived VEGF-165 aa in 1 cc saline solution are applied to flap?s pedicul around which take part in third group. Elevated flaps are sutured the same surgery area again. After flap following during 7 days, flaps are excised with around skin together totally. After this procedure rats are sacrificed.11 1. group: fasciocutaneous flap 2. group: 20 Gray X-ray (flap following during 7 days) + fasciocutaneous flap + infiltration of 1 cc %0,9 NaCl (saline) solution around lateral thoracic artery branches 3.group: 20 Gray X-ray (flap following during 7 days) + fasciocutaneous flap + infiltration of 1 mikrogram human derived VEGF 165aa/ 1cc %0,9 NaCl (saline) solution around lateral thoracic artery branches After flap following during 7 days, flaps are evaluated flap necrosis rates at macroscopic analysis Findings: At this study, which research effect of human derived VEGF- 165aa at 20 Gy irradiated skin, average necrosis rate are determined such as %7.17 for group 1, %28.45 for group 2, %9.59 for group. Results: In conclusion, VEGF which has mitogenic effect on endothelial cell prevents radiation caused necrosis increase on axial-pattern skin flap.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2595
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÖMER MUTLU.pdf2.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

112
checked on May 27, 2024

Download(s)

52
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.