Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2596
Title: Kolloid sıvılar ile volüm replasmanının trombosit fonksiyonları ve koagülasyon testleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the effects of volume replacement with colloidal fluids on trombocyte functions and coagulation tests
Authors: Tunca, Ömer
Advisors: Simay Serin
Keywords: Kan pıhtılaşması
Blood coagulation
Kan trombositleri
Blood platelets
Kolloidler
Colloids
Kristalloid
Crystalloids
Moleküler yapı
Molecular structure
Trombosit agregasyonu
Platelet aggregation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmada, kolloidlerin koagülasyon parametreleri ve trombosit agregasyon fonksiyonlarındaki olası değişikliklerinin kolloidin moleküler yapısına ve molekül ağırlığına göre (kristalloidlerle kıyasla) değişip değişmediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Preanestezik değerlendirmede American Society of Anesthesiologists risk sınıflaması I-II olan, yaşları 18-60 arasında değişen tiroid cerrahisi geçirecek olan 80 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yirmi kişilik dört gruba ayrıldı. Grup K'ya Laktatlı Ringer solüsyonu 13 mlkg-1saat-1, Grup V'ye %6 hidroksietil nişasta (130/0,4) 6 mlkg-1saat-1 ve Laktatlı Ringer 5 mlkg-1 saat -1, Grup G'ye süksinile jelatin 8 mlkg-1saat-1 ve Laktatlı Ringer 5 mlkg-1saat-1, Grup H'ye %6 hidroksietil nişasta (200/0,5) 6 mlkg-1saat-1 ve Laktatlı Ringer 5 mlkg-1saat-1 uygulandı. Ameliyathanede elektrokardiyografi, kalp atım hızı, kan basıncı, periferik saturasyon monitörize edildi. Anestezi indüksiyonu propofol, vecuronyum bromür, analjezik olarak da remifentanil hidroklorür intravenöz infüzyon şeklinde uygulandı ve anestezi idamesi remifentanil hidroklorür infüzyonu, 1?1,5 minimum alveoler konsantrasyon olacak şekilde desfluran, %50 oksijen, %50 kuru hava ile sağlandı. Hastalardan preoperatif hazırlıkta ve postoperatif birinci saat olmak üzere iki kez analiz yapılmak üzere kan alındı. Alınan kanlarda hemoglobin, hematokrit, trombosit, aPTT, PT, INR, trombosit agregasyon testleri (kollagen, ADP, epinefrin, ristosetin kullanılarak) çalışıldı. Gruplar arasında demografik veriler, kardiyovasküler hemodinamik parametrelerden sistolik, diyastolik ve ortalama kan basınçları, intraoperatif periferik saturasyon baz alındığında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Preoperatif koagulasyon testleri ve trombosit agregasyon testleri ile hemoglobin, hematokrit ve platelet miktarında tüm gruplarda anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). PT, aPTT ve INR de postoperatif dönemde tüm gruplarda artma ve gruplar arasında anlamlı farklılık izlendi (p<0,05). Postoperatif dönemde tüm gruplarda platelet, hemoglobin ve hematokrit oranında azalma saptandı. Bu azalma platelet için kristalloid grubunda anlamlı değilken (p>0,05), diğer parametreler için tüm gruplarda anlamlı bulundu (p<0,05). Agregasyon testleri sonuçlarında postoperatif gruplar arasında anlamlı farklılık oluştu (p<0,05). Tüm gruplarda tüm maksimum agregasyon cevapları yüzde oranlarında azalma saptandı. Kristalloid grubunda anlamlı farklılık oluşmadı (p>0,05). Kolloid gruplarında p<0,01 bulunarak anlamlı farklılık izlendi. Sonuç olarak, ne kadar fizyolojik sınırlar içinde kalsa da, cerrahi hastalarda kristalloid solüsyonlardan sonra modifiye süksinile jelatin veya düşük molekül ağırlıktaki hidroksietil nişasta solüsyonlarının yüksek molekül ağırlıktakilere kıyasla volüm tamamlamada benzer hemodinamik etkinliği, hemostaz ve koagülopati açısından daha az risk oluşturarak sağlayacağını düşünüyoruz.
The purpose of this study is to determine whether probable effects of colloids on coagulation parameters and trombocyte aggregation functions is associated with molecular structure or molecular weight of colloid. Eighty patient included in the study whom will undergo troid surgery of ASA Class I-II in preanesthetical evaluation in the age range over 18 and under 60.Patients divided into 4 groups. 13 mlkg-1hour-1 Lactate Ringer solution given to Group K , %6 hydroxyetil starch (130/0.4) 6 mlkg-1hour-1 and 5 mlkg-1hour-1 Lactate Ringer solution given to Group V , 8 mlkg-1hour-1 Succinile gelatine and 5 mlkg-1hour-1 Lactate Ringer given to Group G. 6 mlkg-1 hour-1 %6 hydroxyetil starch (200/0.5) and 5 mlkg-1hour-1 Lactate Ringer given to Group H. Electrocardiyogram, pulse, blood pressure, periferical saturation monitorised in the operation room anesthesia induction achieved with propofol and vecuronyum bromur, remifentanyl hydroclorur infusion applied as analgezic.maintence of anesthesia provided with remifentanil infusion,1-1,5 minimum alveolar concentration desflurane,%50 oxigen and %50 dry air. Blood samples taken twice, once for preoperative evaluation and once in postoperative 1.st hour. Samples studied for Hemoglobine, hematocrit, trombocyte, aPTT, PT, INR, Trombocyte aggregation tests(collagen,ADP,epinephrine,using ristocetin) Assesment of the groups did not expose significant difference(p>0,05) for Demographic findings, cardiovascular hemodynamic parameters including systolic diastolic and mean blood pressures and intraoperative periferic saturation. İn all groups there was no significant difference(p>0,05) of preoperative coagulation tests, trombocyte aggregation tests, hemoglobine, hematocrit and platelet levels. PT, aPTT, and INR elevations observed in the postoperative period in all groups and significant difference(p<0,05) determined between groups. In the postoperative period platelet hemoglobine and hemotocrit levels decreased in all groups.This decrease was not significant in crystalloid group for platelet(p>0,05), but was significant in other groups for all other parameters (p<0,05). Aggregation test results indicated significant differences between postoperative groups (p<0,05). In all groups decrease of all maximum aggregation response percentage determined. Significant difference did not developed İn Crystalloid group (p>0,05). In Colloid groups p value found <0,01 and significant difference observed. As a result of the study altough in physiological ranges, for surgery patients, after Crystalloid solutions, modified Succinile gelatine and low molecular weight hydroxyetil starch solutions are more preferable for volume replacement with similar hemodynamic efficancy and lower risks of hemostasis and coagulopathy than high molecular weight hydroxyetil starch solutions.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2596
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÖMER TUNCA.pdf836.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 6, 2024

Download(s)

268
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.