Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2597
Title: Akut koroner sendromlu hastaların sosyodemografik verilerinin incelenmesi
Other Titles: Evalution sociodemographic characteristics of the patients admitted with acute coronary syndrome
Authors: Türker, Ömer
Advisors: Halil Tanrıverdi
Keywords: Kardiyoloji
Cardiology
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Koroner arter hastalığı risk faktörlerinin erken tanınıp tedavi edilmesi, olası akut koroner olayların önlenmesi açısından tedavinin temelini teşkil etmektedir. Bu çalışmada akut koroner sendrom nedeniyle takip ve tedavisi yapılan hastaların sosyodemografik verilerinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmaya akut koroner sendromlu 176 hasta alındı. Hastaların risk faktörleri ve akut koroner sendrom alt grupları arasında ilişkiye bakıldığında, hipertansiyon ve obezite ile kararsız anjina arasında pozitif korelasyon saptandı (p değerleri sırası ile 0.005 ve 0.013). Aile öyküsü ve hiperlipidemi ile NSTEMI arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p değeri sırası ile 0.036 ve 0.032 idi). NSTEMI hastalarında, diğer AKS alt grupları ile kıyaslandığında daha fazla 3 damar hastalığı tespit edildi ve bu istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p < 0.0001). Tutulan damar sayısı ve risk faktörleri arasındaki ilişki incelendi. Cinsiyet (erkeklerde) ve sigara içimi ile çok damar tutulumu arasında pozitif korelasyon saptandı (p değerleri sırasıyla 0.043 ve 0.048). DM ve damar tutulumu arasında `p' değeri anlamlı değildi (p>0.415), fakat diyabetik hastalarda çok damar tutulumunun diğer gruplara göre daha fazla olduğunu gösterdik. Hastaların gelir dağılımına bakıldığında, aylık geliri düşük olan hastalarda damar tutulumu daha fazla görülmesine rağmen aradaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi (p > 0.415). STEMI hastalarının erişim sürelerine bakıldı. Hastaların çoğunluğu merkez veya ilçelerde ikamet etmelerine rağmen göğüs ağrısının başlangıcından hastaneye erişim sürelerinin sıklıkla 90 dakikanın üzerinde olduğu tesbit edildi.
Early recognition and treatment of risk factors for the coronary artery disease is the fundamental principle for the prevention of acute coronary syndromes. In this study, we aimed to evaluate sociodemographic characteristics of the patients who were admitted with acute coronary syndromes. One hundred and seventy six patients were included in the study. Hypertension and obesity were positively correlated with unstable angina (p values 0.005 and 0.013, respectively ) Non ST segment elevation myocardial infarction was significantly related with family history and hyperlipidemia (p values 0.036 and 0.032, respectively). Three vessel disease was significantly more common in patients with NSTEMI comparing with the other acute coronary syndrome subgroups (p < 0.0001). The relationship between the number of vessels involved and the risk factors were also evaluated. Male sex and smoking habit were positively correlated with multi-vessel involvement (p values 0.043 and 0.048, respectively). Although insignificant (p>0.415), multi-vessel involvement was more common in the diabetic patients. Patients with lower monthly income had higher numbers of diseased vessels, however, this relationship was not significant (p > 0.415). Despite the fact that most patients with STEMI live in the city or town centers, their hospital admission time after the chest pain was higher than 90 minutes.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2597
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ömer Türker.pdf443.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.