Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2604
Title: Böbrek transplantasyonunda TLR4 polimorfizmi ve MBL seviyelerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of TLR4 polymorphisms and MBL levels in kidney transplantation
Authors: İlknur Kaleli
Kiriş Satılmış, Özgün
Keywords: TLR4 polimorfizmleri
MBL seviyeleri
RT-PCR
Böbrek nakli
TLR4 polymorphisms
MBL levels
Kidney transplantation
Issue Date: 2011
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: TLR4 polimorfizmleri böbrek nakil alıcılarında azalmış akut rejeksiyon oranı ve artmış enfeksiyon riskiyle ilişkilendirilmiştir. Düşük MBL seviyeleri özellikle uzamış immünsupresyonda çeşitli enfeksiyon etkenlerine azalmış konak savunmasıyla ilişkili bulunmuştur.Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Organ Nakli Birimince takip edilen hastalardan toplam 90 örnek toplandı. TLR4 polimorfizmleri (Asp299Gly ve Thr399Ile) ?real-time? PCR kullanılarak incelendi. MBL seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. Demografik ve klinik veriler hasta kayıtlarından elde edildi. Asp299Gly ve Thr399Ile polimorfizmleri sırasıyla %6.6 ve %2.4 olarak tespit edildi. Alıcılardaki Asp299Gly/Thr399Ile oranları %9.2 olarak bulundu. Örneklerin %34.4'ünde MBL seviyeleri 400 ng/ml'nin altında saptandı. TLR4 polimorfizmleri, MBL yetersizlği ile alıcı ya da verici, CMV, BK virus, JC virus enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları arasında anlamlı bir birliktelik bulunmadı. İstatistiksel olarak anlamlı tek bulgu MBL yetersizliği ve cinsiyet arasında saptandı. MBL seviyeleri kadınlarda anlamlı olarak düşük bulundu. Bununla beraber cinsiyet ve TLR4 polimorfizmleri arasında anlamlı bir birliktelik saptanmadı. İstatisitksel olarak anlamlı birliktelik olmamakla beraber BK virus PCR pozitif olanlarda düşük MBL seviyeleri, JC virus PCR sonuçları pozitif olan katılımcılarda her iki polimorfizm ve idrar yolu enfeksiyonu olanlarda Asp299Gly polimorfizmi ile düşük MBL seviyeleri daha sık gözlendi. İlginç olarak, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber TLR4 polimorfizmi olanlarda CMV enfeksiyonuna ve BK virus enfeksiyonuna daha az rastlandı. Alıcıların hiç birinde akut rejeksiyon gözlenmedi bu sebeple TLR4 polimorfizmleri, MBL seviyeleri ile akut rejeksiyon arasındaki bir birliktelik olup olmadığı karşılaştırılamadı. Sonuç olarak TLR4 polimorfizmleri, MBL seviyeleri ile çeşitli enfeksiyöz ajan arasında anlamlı bir birliktelik saptanmadı. Böbrek naklinde TLR4 polimorfizmleri, MBL seviyeleri ile enfeksiyon ve akut rejeksiyon birlikteliğini araştıran daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Böylece verici seçim kriterleri değerlendirilirken bu durum göz önünde bulundurulması enfeksiyon ve rejeksiyonun önlenmesine katkıda bulunabilir.
In kidney recipients, the TLR4 gene polymorphisms are associated with increased infection risk and reduced acute rejection rates. Low MBL levels are related to decreased host defense against various infectious agents, especially in prolonged immunsupression.In this study, a total of 90 specimen were collected from patients who were followed by Transplantation Unit of Health, Research and Training Center of Pamukkale University. Analysis of TLR4 polymorphisms (Asp299Gly and Thr399Ile) were performed using real-time PCR. MBL levels were measured by using ELISA. Demographic and clinical data was obtained from patient records. The Asp299Gly and Thr399Ile polymorphism rates were found as %6.6 and %2.4 respectively. Asp299Gly/Thr399Ile rates was found as 9.2% in recipients. MBL levels were found below 400 ng/ml in the %34.4 of specimens. There wasn?t any significant association between TLR4 polymorphisms, MBL deficiency and recipients or donors, CMV, BK virus, JC virus infections, urinary tract infection. The only statistical significant finding was detected between MBL deficiency and gender. MBL levels were found significantly low in female. Although there was not any significant association between gender and TLR4 polymorphisms. Despite the fact that there were not any significant associations, low MBL levels in patients who had positive BK virus PCR, both polymorphisms in patients who had positive JC virus PCR, Asp299Gly and low MBL levels in patients who had urinary tract infeciton observed more often. İnterestingly; despite the fact that there were not any significant associations, CMV and BK virus infections detected more less in patients who had TLR4 polymorphisms. None of recipients had acute rejection, because of this we could not compare whether there was an association between TLR4 polimorfizm, MBL levels and acute rejection or not. As a result; any significant association between TLR4 polymorphisms MBL levels and various infectious agents were not found. Large scale studies must be performed to understand the relation between TLR4 polymorphisms, MBL levels and infections and acute rejection in kidney transplantation. When this condition is considered, it may contribute to prevention on infections and acute rejection.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2604
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özgün KİRİŞ SATILMIŞ.pdf953.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.