Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2605
Title: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen S.aureus suşlarında Panton-Valentin lökosidin toksininin polimeraz zincir reaksiyonu ile araştırılması
Other Titles: Investigation of Panton- Valentin leukocidin toxin by using polymerase chain reaction in staphylococcus aureus strains wich are isolated from various clinical samples
Authors: Yiğit, Özgür Döne
Advisors: Melek Demir
Keywords: Antibiyotik direnci
MecA
MRSA
PVL
SCCmec
Antibiotic Resistance
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Staphylococcus aureus (S. aureus) insanlarda en sık görülen enfeksiyon etkenlerinden birisidir. Özellikle hastane kaynaklı enfeksiyonların en önemli etkenlerinden birisi de metisilin dirençli S. aureus (MRSA)?tur. Günümüzde metisilin direncine yol açan mecA geninin moleküler yöntemlerle saptanması altın standart olarak kabul edilmektedir. Stafilokokların virülansta rol oynayan çesitli enzim, hemolizin ve toksinleri bulunmaktadır. Bunlar içerisinde bulunan Panton-Valentine Lökosidin (PVL), şiddetli akciğer ve cilt enfeksiyonuyla ilişkili bir sitotoksin olup virülansta önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada yara ve yara dışı çeşitli klinik örneklerden izole edilen S. aureus suşlarında, mecA, PVL gen varlığının ve staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) tiplerinin araştırılması ve yatan/ayaktan izlenen hastalardan izole edilen suşlar arasındaki farklılığın ortaya konması amaçlanmıştır. Aralık 2010 ile Nisan 2012 tarihleri arasında, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı?na gönderilen yara ve yara dışı örneklerden izole edilen, 65 MRSA ve 135 MSSA suşu çalışmaya dahil edildi. Metisilin direncinden sorumlu mecA geninin saptanması ve PVL varlığı PCR, SCCmec olarak isimlendirilen mobil genetik elemente göre tiplendirme multiplex PCR yöntemi kullanılarak yapıldı. Çalışmaya alınan 65 MRSA suşunun 4?ünde mecA geni saptanmadı. 61 mecA (+) MRSA suşunun 37 (60.7)?si SCCmec Tip III olarak saptandı. Toplam 200 adet S. aureus suşu arasında 2 (%1) suş PVL pozitif olarak tespit edildi. PVL pozitif saptanan suşların ikisi de ayaktan izlenen hastaların yara örneklerinden izole edilmiştir. Yara örneğinden izole edilen MRSA suşunun SCCmec Tip IV ve PVL pozitif saptanması önemli bulunmuştur.
Staphylococcus aureus (S. aureus) is one of the most common infectious agent in humans. Methicillin resistant S.aureus (MRSA) is especially one of the most important factors of nosocomial infections. Today, detecting mecA gene, which causes methicillin resistance, by molecular methods is considered to be the gold standard. Staphylococcus have various enzymes, hemolysins and toxins that play a role in virulence. Panton-Valentine leukocidin (PVL) in them is a cytotoxin associated with severe lung and skin infection and also plays an important role in virulence. In this study, it is aimed to determine the difference between the strains isolated from patients and to investigate Staphylococcal Cassette Chromosome mec (SCCmec ) types and the existence of mecA, PVL genes in S. aureus strains that are isolated from wound and the other clinical samples. Between December 2010 and April 2012, in Pamukkale University Medical Faculty Hospital, Laboratory of Medical Microbiology, 65 MRSA and 135 MSSA strains isolated from wound and the other clinical samples are included in the study. Detection of the mecA gene responsible for methicillin resistance is examined by PVL existence and PCR, typology, which is called as SCCmec is done according to mobile genetic element and using multiplex PCR method. MecA gene was not detected in 4 out of 65 MRSA strains in the study. 37 (60.7%) mecA positive MRSA strains out of 61 is detected as SCCmec type III. Among 200 S. aureus strains, 2 (1%) of them were identified as PVL positive. Both PVL-positive strains were detected from outpatients and isolated from the wound. The detection of SCCmec type IV and PVL-positivity in MRSA strain isolated from wound sample was significant.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2605
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özgür Döne Yiğit.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 6, 2024

Download(s)

136
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.