Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2615
Title: Denizli Bölgesi'nde hemodiyaliz hastalarında metisilin dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması, risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the risk factors and prevalence of methicillin resistant Staphylococcus aureus colonization in hemodialysis patients at Denizli
Authors: Köseoğlu, Özlem
Advisors: Selda Sayın Kutlu
Keywords: Metisilin dirençli Staphylococcus aureus
kolonizasyon
hemodiyaliz
burun taşıyıcılığı
Methicillin resistant Staphylococcus aureus
colonization
nasal carriage
hemodialysis
Abstract: Hemodiyaliz hastalarında infeksiyon etkeni olarak metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) sık görülmektedir. MRSA burun taşıyıcılığının infeksiyon gelişiminde önemli rol oynaması, bu hasta grubunda MRSA burun taşıyıcılığının araştırılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada bölgemizdeki hemodiyaliz merkezlerinde tedavi alan 466 hastada MRSA burun taşıyıcılık oranları değerlendirildi. Burun S. aureus taşıyıcılığı %43.8 oranında ve bu suşlarda metisilin direnci %16.7 oranında saptandı. Tüm hemodiyaliz hastaları içinde burun MRSA taşıyıcılık oranı %7.3 olarak bulundu. Tekli değişkenli analizde, S. aureus burun taşıyıcılığı için hastanede yatma öyküsü ve hemodiyaliz tedavisi uygulanan diyaliz merkezleri anlamlı risk faktörleri olarak bulundu. Bu faktörler, çoklu değişkenli analiz ile değerlendirildiğinde, ilçe devlet hastanelerinde diyalize girenlere göre merkez devlet hastanesinde diyalize girenlerde [OR:7.5, %95 güven aralığı (GA): 3.5-16.2, p<0.001], özel merkezlerde diyalize girenlere göre ilçe devlet hastanelerinde diyalize girenlerde (OR: 2.0, %95 GA: 1.1-3.6, p=0.016), hastanede yatma öyküsü olmayanlara göre ikinci basamak sağlık kuruluşunda yatanlarda (OR:1.9, %95 GA: 1.2-3.1, p=0.004) S. aureus burun taşıyıcılığı daha yüksek ve bağımsız bir ilişki saptandı. Tekli değişkenli analizde MRSA burun taşıyıcılığı için, hastanede yatma öyküsü, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve antibiyotik kullanımı anlamlı risk faktörleri olarak tespit edildi. Bu faktörler çoklu değişkenli analiz ile değerlendirildiğinde, hastanede yatma öyküsü (OR: 4.0, %95 GA: 1.8-9.0, p=0.001), KOAH (OR: 3.5, %95 GA: 1.0-11.8, P=0.045) ile MRSA burun taşıyıcılığı arasında anlamlı ve bağımsız bir ilişki saptandı. Sonuç olarak hemodiyaliz hastalarında burun taşıyıcılık oranı ülkemiz verileriyle uyumlu bulunurken, bu infeksiyonlardaki metisilin direnci ise daha düşük bulundu. Bu hasta grubunda S. aureus ve MRSA burun taşıyıcılığı oranının ve risk faktörlerinin bilinmesi, bu hastalarda gelişen infeksiyonların tedavi ve önlenmesinde katkı sağlayacağı görüşündeyiz. Anahtar kelimeler: Metisilin dirençli Staphylococcus aureus, kolonizasyon, burun taşıyıcılığı, hemodiyaliz
Methicillin resistance S. aureus (MRSA) seen frequently among hemodialysis patients as cause of infection. Because of important MRSA role in infection evalution requires MRSA nasal carriage research. In this study, 466 patients treated at Denizli region hemodialysis centers, nasal carriage ratios were evaluated. Nasal MRSA carriage ratio was determined as % 43,8 and methicillin resistance was determined as %16.7 at this strains. Nasal MRSA carriage ratio was determined as %7.3. Hospitalization and treated at hemodialysis centers were determined significant risk factors for S. aureus nasal carriages by monovariate analyse. When this factors were evaluated by multivariate analyse, more significant and independent relations were detected, within whose treated at central general hospital dialysis center than treated at district general hospital dialysis center (OR: 7.5, %95 CI:3.5-16.2, p<0.001), within whose treated at district general hospital dialysis center than treated at private dialysis center (OR: 2.0, %95 CI: 1.1-3.6, p=0.016) and within patients who has non-hospitalization than has hospitalization at secondary care (OR:1.9, %95 CI: 1.2-3.1, p=0.004). Hospitalization, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and antibiotic usage for MRSA nasal carriage were detected significant risk factors by monovariate analyse. When this factors were evaluated by multivariate analyse, COPD (OR: 3.5, %95 CI: 1.0-11.8, P=0.045) and hospitalization (OR: 4.0, %95 CI: 1.8-9.0, p=0.001) were detected significant and independent risk factors for MRSA nasal carriage. As a result; S. aureus nasal carriage ratio was found similar to our country ratio but methicillin resistant was found lower than similar studies. In this study ,by multivariate analyse, last 1 year hospitalization and hemodializ centers were determined as independent risk factors for S. aureus nasal carriage, last 1 year hospitalization and COPD were also determined as independent risk factors for MRSA nasal carriage. Our opinion; determination of S. aureus and MRSA nasal carriage ratios and risk factors contribute to infection preventation and treatment of this patient group. Key words: Methicillin resistant Staphylococcus aureus, colonization, nasal carriage, hemodialysis
URI: https://hdl.handle.net/11499/2615
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Köseoğlu.pdf448.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 27, 2024

Download(s)

16
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.