Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2616
Title: 65 yaş üstü osteoporozlu kadınlarda kuadriseps femoris kasına uygulanan elektrik stimulasyonu ve dirençli egzersizin kas kuvveti, denge, propriosepsiyon ve düşme üzerine etkisi
Other Titles: Efficacy of electrical stimulation and resistive exercise applied to quadriceps femoris muscle on muscle strength, balance, proprioception and fall among osteoporotic women over 65 years of age
Authors: Ercidoğan, Özlem
Advisors: Oya Topuz
Keywords: Osteoporoz
yaşlı denge
elektrik stimulosyonu
fonksiyonel mobilite
osteopprosis
elderly
balence
electricol stimulation
functionol mobility
Abstract: 65 yaş üstü osteoporozlu kadınlarda kuadriseps kasına uygulanan elektrik stimulasyonu ve dirençli egzersiz tedavilerinin alt ekstremite kas kuvveti, propriosepsiyon, denge, düşme riski, düşme korkusu ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini araştırmak. Gereç ve yöntem: Çalışmaya, gönüllü 65 yaş üstü osteoporozlu 15 kadın alındı. Hastalar randomize olarak elektrik stimulasyonu+ egzersiz, sham elektrik stimulasyonu+ egzersiz ve sham elektrik stimulasyonu uygulanan 5'er kişilik üç gruba ayrıldı. Her gruba, osteoporoz hakkında bilgilendirmeye ve düşmeleri önlemeye yönelik önerileri içeren eğitim programı verildi. Tüm grupların tedavileri haftada 3 gün 6 hafta sürecek şekilde hastanede araştırmacı tarafından uygulandı. Posturografik düşme riski, izokinetik kas kuvveti değerlendirilmesi, propriosepsiyonun değerlendirilmesi, Berg denge testi, Timed Up and Go Test (TUG), Geriatrik depresyon ölçeği (GDÖ), SF-36 yaşam kalitesi sorgulama formu ve dört nokta likert skalası değerlendirmeleri tedaviden önce ve tedavi bitiminde araştırmacı tarafından yapıldı. Bulgular: Elektrik stimulasyonu ve egzersiz uygulanan grupta TUG testinde sham elektrik stimulasyonu uygulanan kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı düzelme saptandı ( p<0.05). SF-36 ile ölçülen yaşam kalitesinin sağlığın genel algılanması alt grubunda (SF-H) elektrik stimulasyonu+egzersiz uygulan grup ile sham elektrik stimulasyonu+egzersiz uygulanan gruplarda kontrol grubuna göre daha iyi düzelme saptandı ancak istatiksel olarak anlamlı fark yoktu(p>0.05). Sonuç: Elektrik stimulasyonu ve egzersiz programı, TUG ile ölçülen fonksiyonel mobilitenin gelişmesinde etkilidir. Elektrik stimulasyonu ve egzersiz programı, sham elektrik stimulasyonu ve egzersiz programı sağlığın genel algılanmasında düzelmeye sebep olsalar da kontrol grubuna göre daha etkili değildir. Kas kuvveti , denge, geriatrik depresyon, düşme korkusu, propriosepsiyon iyileşme açılarından verilen tedavi programları etkili saptanmamıştır. Anahtar sözcükler: osteoporoz, yaşlı, denge, elektrik stimulasyonu, fonksiyonel mobilite
The purpose of this study was to assess the efficacy of electrical stimulation applied on quadriceps muscle and resistance exercise on lower extremity muscle strength, proprioception, balance, fall risk, fear of falling and quality of life among osteoporotic women over 65 years of age. Methods: 15 osteoporotic women over 65 years of age who voleentered to participate were included in the study. They were randomized into one of three groups each consisting of 5 people: electrical stimulation+ exercise, sham electrical stimulation + exercise , sham electrical stimulation. To each group an informative booklet about osteoporosis and preventing from falls was given. All treatments was performed at hospital 3 times a week for 6 weeks by the examiner. At the beginning and at the end of the study, fall risk yielded by posturography, isokinetic muscle strength, proprioception, Berg balance test, Timed Up-and-Go test, Geriatric Depression scale, SF-36 quality of life questionaire and four-point Likert scale were filled in by the examiner . Results: In the electrical stimulation and exercise group there were statistically significant improvements for TUG test when compared to control (p<0.05). In the global assessment of health (SF-H) subgroup of quality of life which was assessed by SF-36 more improvement was seen in electrical stimulation+exercise and sham electrical stimulation+exercise groups compared to control but there is no statistically significance( p>0.05) Conclusion: Electrical stimulation and exercise programme is effective on improving functional mobility which is calculated with TUG. Although electrical stimulation + exercise and sham electrical stimulation + exercise groups improved global assessment of health, they are not more effective than control group. Treatment programs are not found to be effective on improving muscle strength, balance, geriatric depression, fear of falling, proprioception. Key words: osteoporosis, elderly, balance, electrical stimulation, functional mobility
URI: https://hdl.handle.net/11499/2616
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Ercidoğan.pdf27.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on May 6, 2024

Download(s)

10
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.