Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2625
Title: Vezikoüreteral reflüsü olan çocuk hastalarda renal doppler ultrasonografi incelemesinin yeri
Other Titles: The role of renal doppler ultrasound examination in children with vesicoureteral reflux
Authors: Gassemie Parvin, Rabia
Advisors: Duygu Herek
Keywords: Vezikoüreteral reflü
Renkli Doppler ultrasonografi
Vesicoureterol reflux
Doppler ultrasnogrophy
Abstract: Bu çalışmada miksiyon sistoüretrografi ile reflü tanısı alan çocuk hastalarda, renkli Doppler ultrasonografi tetkiki ile böbrek perfüzyonundaki değişiklikleri değerlendirmek amaçlandı. Renkli Doppler ultrasonografide rezistif indeks, pulsatilite indeksi ve akselerasyon zamanını saptanarak ve bu değerler sağlıklı gönüllülerin değerleri ile karşılaştırıldı. DMSA ile kanıtlanmış renal skarı olan olgularda ise skar varlığı ile RI, PI, accT arasındaki ilişki araştırıldı. Bu şekilde RDUS'un VUR tanısı ve/veya takibindeki etkinliği ve renal skar varlığı ile ölçülen parametreler arasındaki ilişki ortaya koyulmaya çalışıldı. Miksiyon sistoüretrografi tetkiki ile VUR tanısı almış 30 olgu ve kontrol grubu için gönüllü sağlıklı 15 olgu çalışmaya dahil edildi. Her böbreğin üst ve alt polleri ile orta kesimlerinden interlober arterler bulundu. RI, PI, akselerasyon zamanları için üçer ölçüm yapılarak ölçümlerin ortalamaları alındı. Benzer şekilde her iki ana renal arter de değerlendirilerek yukarıda bahsedilen parametreler değerlendirildi. Hasta grubunda RI değerleri kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulundu. Tek taraflı reflüsü olan olguların böbrekleri ayrıca karşı normal böbrekleri ile de karşılaştırıldı ve reflülü tarafta RI değerlerinde artış saptandı. Hasta ve kontrol grubu arasında PI değerleri ve accT arasında anlamlı farklılık izlenmedi. Vezikoüreteral reflü dereceleri ile RI, PI ve accT arasında korelasyon saptanmadı. Renal skarı olan olgularda skar varlığı ile RI, PI ve akselerasyon zamanları arasında da korelasyon izlenmedi. VUR'a bağlı skar gelişen böbreklerde parankimal fibrozis sonucu perfüzyonu bozulan alanlar olacağı ve bunun da RI değerlerinde artışa neden olacağı düşünülebilir. Sonuç olarak VUR tanısı alan çocuklarda noninvazif, ucuz ve iyonlaştırıcı ışın içermeyen ve tüm bu özellikleri nedeniyle tekrar edilebilirliği mümkün olan RDUS ile renal RI takibinin yapılmasının VUR'un tanısında ve/veya takibinde fikir yürütülebileceğini düşünmekteyiz.
The aim of this study was to evaluate the role of color doppler ultrasound assessment of renal blood perfusion in children with vesicoureteral reflux diagnosied by VSUG. We calculated the resistive index, pulsatility index and acceleration time values on CDUS and to compared the results with normal kidneys. The relationship between renal scars proven with DMSA scintigraphy and RI, PI and accT values was also evaluated. By this we aimed to emphasize the feasibility of CDUS in the diagnosis and/or follow-up of VUR and to establish the relationship between renal scar and Doppler parameters. Thirty patients diagnosed as VUR by VCUG and 15 healthy volunteers were included in the study Interlobar arteries were localized from the upper and lower poles and middle portions of each kidney. Three measurements for RI, PI and accT were obtained and the average values of the measurements were calculated. Similarly, both renal arteries were also evaluated for the parameters mentioned before. Resistive index values in the patient group were significantly higher than the control group. Kidneys in patients with unilateral VUR were also compared with their normal kidneys and increase in the RI values in the reflux kidneys was established. No significant difference was found in PI values and acceleration times between patient and control groups. No relationship between was found VUR grades and RI, PI and acceleration time values. In patients with proven renal scarring, no relationship was found between scarring and RI, PI, acceleration time values. VUR can cause renal scarring with parenchymal fibrosis that results in perfusion defect and increase renal RI values. We propose that follow-up of renal RI values of children with VUR by CDUS, which is a non-invasive, cheap, reproducible method without ionizing radiation
URI: https://hdl.handle.net/11499/2625
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rabia Gassemie Parvin.pdf16.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.