Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2628
Title: Vezikoüreteral reflülü çocukların renal difüzyon manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirilmesi
Other Titles: Renal diffusion weighted magnetic resonans imaging findings of children with vesicoureteral reflux
Authors: Ali Koçyiğit
Bayram, Recep
Keywords: Vezikoüreteral Reflü
Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme
Nefropati
Vesicoureteral reflux
Diffusion Magnetic Resonance Imaging
Nephropathy
Issue Date: 2013
Abstract: Difüzyon ağırlıklı görüntülemede (DAG) ölçülen böbrek ?Apparent Diffusion Coeffcients? (ADC) değerleri ile vezikoüreteral reflü (VUR) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Sık üriner sistem ve ateşli üriner sistem enfeksiyonu geçirme şikayeti olup voiding sistoüretrografide (VSUG) VUR saptanan ve DAG görüntülemesi bulunan 46 hastanın (8 Erkek, 38 Kız, ortalama yaş 7,3±4,2, 1yaş-15yaş) VUR?lu 71 böbreği çalışmaya alındı. Kontrol grubunda 54 hastanın (21 Erkek, 33 Kız, ortalama yaş 7,7±5,2, 1 yaş-17 yaş) normal olan 81 böbreği yer aldı. Çalışmada 1.5 T MR cihazı ile nefes tutmadan, b = 600 sn/mm2 değeri kullanılarak, aksiyal planda DAG tetkiki yapıldı ve böbrek parankiminden yapılan ADC ölçümleri hesaplandı. İstatistiksel analiz için student t testi ve pearson korelasyon analizleri kullanıldı. Olgular klinik ve laboratuar değerlerine göre 5 gruba ayrıldı. Renal DAG incelemede ortalama ADC değeri kontrol grubu böbrekler için (1,93±0,36) x10- 3mm2/sn, VUR?lu böbreklerde ise grade 1 için (1,97±0,24) x10-3mm2/sn, grade 2 için (1,83±0,37) x10-3mm2/sn, grade 3 için (1,98±0,20) x10-3mm2/sn ve grade 4 için (2,08±0,42) x10-3 mm2/sn olarak bulundu. VUR?lu böbrekler ile kontrol grubu arasında anlamlı fark saptanmadı. VUR derecesi ile böbrek ADC değerleri arasında korelasyon izlenmedi (r = 0,138, p = 0,84). Diğer yandan kontrol grubu ve çalışma grubunda yaş ile ADC değerleri arasında kuvvetli pozitif korelasyon bulundu (r = 0,85, p<0,0001). Renal kortikal sintigrafide skar bulunan 22 böbreğin 19?unda MR ürografide skar bulgusu saptandı. Sonuç olarak VUR?lu böbreklerde DAG?de diffüz nefropati bulgusu gösterilememiştir. Bu sonuç RN?de etkilenimin fokal olmasını desteklemektedir. Böbrek ADC değerleri yaş ile kuvvetli pozitif korelasyon gösterdiğinden böbrekte planlanan DAG çalışmalarında yaşın önemli etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar kelimeler: Vezikoüreteral Reflü, Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme, Nefropati
The aim of this study was to investigate the relationship between the vesicoureteral reflux and apparent diffusion coeffcients (ADC)measurements by the renal diffusion magnetic resonans imaging (DMRI). The study group comprise 71 kidneys with VUR on voiding cystourethrogram (VCUG) of 46 patient (8 boy, 38 girl, mean age 7,3±4,2, range 1 to 15 years)complain of frequent urinary tract infection (UTI) with DMRI. Control group comprise normal 81 kidneys of 54 patient (21 boy, 33 girl, mean age 7,7±5,2, range 1 to 17 years). Renal ADC values was calculated on a 1,5 T MR system using a non breath hold DMRI with b value of 600 sn/mm2. Pearson correlation analysis and student t test used for statistical analysis. The patients were separated into 5 groups according to laboratory and clinical findings. The mean ADC values for the control, grade 1, grade 2, grade 3 and grade 4 reflux groups were (1,93±0,36) x10-3mm2/sec, (1,97±0,24) x10-3mm2/sec, (1,83±0,37) x10-3mm2/sec, (1,98±0,20) x10-3mm2/sec and (2,08±0,42) x10-3 mm2/sec, respectively. No correlation was found between VUR degree and the ADC values (r = 0,138, p = 0,84). There was no significant difference between VUR and normal kidneys. On the other hand a strong positive correlation was found between age and ADC values of the group of reflux and normal kidneys (r = 0,85, p<0,0001). 19 scarred kidneys was detected with MRU among the 22 scarred kidney diagnosedon scintigraphy. In conclusion, we found no sign of renal reflux nephropathy with DMRI. This result supported the focal injury mechanism of reflux nephropathy. A strong pozitive correlation was found between age and ADC values. Thus age effect on ADC values should be considered while planning further studies. Key words: Vesicoureteral reflux, Diffusion Magnetic Resonance Imaging, nephropathy
URI: https://hdl.handle.net/11499/2628
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Recep Bayram.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

18
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.