Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2630
Title: Major ürolojik cerrahi uygulanan hastalarda genel anestezi ile genel ve epidural anestezi kombinasyonunun karşılaştırılması
Authors: Fidan, Sadık
Advisors: Rıza Hakan Erbay
Keywords: Anestetikler
Anesthetics
Anestezi
Anesthesia
Epidural
Anesthesia-epidural
Anestezi-genel
Anesthesia-general
Anestezi-kondüksiyon
Anesthesia-conduction
Cerrahi = Surgery
Cerrahi-ürolojik
Surgery-urologic
Abstract: Majör ürolojik cerrahide, genel ile genel ve epidural anestezi kombinasyonunu kullanarak, intraoperatif hemodinami, kanama ve anestezik ajan gereksinimi, postoperatif erken derlenme, anestezi seçiminin stres yanıta etkileri, ağrı kontrolüne etkisi ve farkında olma düzeyinin karşılaştırılması amaçlandı. ASA risk sınıflaması I-III olan, 20-80 yaşları arasında, 60 hasta rastgele, genel anestezi + epidural levobupivakain uygulanan Grup GEA ve genel anestezi uygulanan Grup GA olarak iki gruba ayrıldı. Olgular EKG, NIBP, SpO2, BİS, ile monitörize edildi. Hastalardan preoperatif, intraoperatif ve postoperatif 2 gruptan glukoz, kortizol, prolaktin ve IL-1 için kan örneği alındı. Grup GEA ve GA'deki olgular ameliyat öncesi, lateral dekubit pozisyonda lumbal bölge asepsisi sağlandıktan sonra L3-4 aralığından 16G Tuohy epidural iğnesi ile direnç kaybı yöntemiyle epidural aralık saptandı. Epidural kateter başa doğru 3-4 cm ilerletilerek epidural aralığa yerleştirildi. Test dozu yapıldıktan, intratekal veya intravasküler enjeksiyon olmadığından emin olunduktan sonra Grup GEA'ye 15 ml %0,5 levobupivakain ve GA'ye 15 ml SF epidural kateterden verildi. Grup GA ve Grup GEA'ye ise epidural lokal anestezik enjeksiyonundan sonra duyusal blok seviyesi T8 dermatomuna ulaştığında genel anestezi için indüksiyon uygulandı. Her 2 grupta da anestezi indüksiyonu 2 mgkg?¹ propofol, 0,6 mgkg?¹ roküronyum bromür ve analjezik için 0,5 ?gkg?¹dk-1 remifentanil ile yapıldı. Her 2 grupta da anestezi idamesi BİS 40-60 olacak şekilde desfluran ve %50 O2 - %50 hava karışımı ile sağlandı. Hastaların postoperatif ağrı için VAS > 4 olduğunda epidural kateterden 4 mg morfin 8 ml volümde uygulandı. Hastaların, bulantı, kusma, baş ağrısı, titreme yakınmaları postoperatif 24. saatte farkında olma sorgulandı. Gruplar arasında, yaş, cinsiyet, ağırlık, boy, ASA skoru gibi kişisel özellikler benzer bulundu. Hemodinamik parametreler ve periferik saturasyon değerleri açısından gruplar arasında klinik olarak anlamlı değer saptanmadı (p>0,05). İntraoperatif anestezik ajan gereksinimi, ekstübasyon zamanı, ilk analjezik ihtiyacı, toplam kan kaybı postoperatif VAS skorları, bulantı kusma titreme ve stres yanıtı kontrol etme açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). Sonuç olarak, uygun vakalarda genel anestezi ile kombine edilecek epidural anestezi gibi bir rejyonel yöntemin, stres cevabı kontrol etmede, anestezik ajan miktarını azaltmada daha başarılı sonuçlar alınabileceğini düşünmekteyiz.
The comparison of the intraoperative haemodynamical changes, haemorrhage, requirment of anaesthetic agent, early postoperative recovery, effects of the type of the anesthesia on stres response, pain control and awareness was aimed by using general anesthesia with the combination of general and epidural anesthesia in major urological surgery. 60 patients whose ages were between 20-80 and ASA physical status were I-III were randomly divided into two groups. General anesthesia and levubupivacaine were achieved in Group GEA and general anesthesia was performed in Group GA. Patients were monitored with ECG, NIBP, SpO2 and BIS. Blood samples were taken from the patients preoperatively, intraoperatively and postoperatively for glucose, cortisol, prolactin and IL-I levels. Epidural space was determined with 16 G Tuochy needle using the technique of resistance loose after asepsi of lumbar regio at L3-4 by positioning patients on lateral decubitis. The epidural catheter placed into the epidural space advancing 3-4 cm to the cranial. 0,5 % Levobupivacaine injected with dose of 15 ml to the patients in the GEA Group and 15 ml 0,9 % saline injected to the patients in the GA Group, after exclusion of intratechal and intravascular injection by giving the test dose. General anesthesia was induced Group GA and Group GEA after the application of epidural local anesthetic and arising the sensorial block to the level of T8 dermatome. Anesthetic induction was performed using 2 mgkg-1 propofol, 0,6 mgkg-1 rocuronium bromür and 0,5 mgkg-1dk-1 remifentanil and maintance of the anesthesia was achieved with 50 % O2, 50 % medical air and desflurane with the BIS between 40-60 in each groups. 4 mg morphine was injected in volume of 8 ml (4 mg morphine + 4 ml saline) when the postoperative VAS value has been higher than 4. vomiting, emesis, headache, tremor, and postoperative 24th hour awareness were evaluated. The personal characteristics like age, sex, weight, height and ASA scores were found similar between two groups. Clinically significant values were not determined (p>0,05) between the groups according to the haemodynamical parameters and peripheral saturation. Significant differences were determined (p<0,05) for anesthetic agent necessity, extubation time, first dose analgesic necessity, total blood loss, postop VAS, vomiting, emesis, tremor and response to the stress between these groups. In conclusion, we consider that the combination of general and regional anesthesia like epidural provides better results in the control of response to the surgical endocrine stress, reducing the dose of anaesthetic agents.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2630
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sadık Fidan.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on May 27, 2024

Download(s)

64
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.