Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2632
Title: Ağrılı ortopedik hastalarda preoperatif transdermal fentanilin anestezi ve postoperatif analjezi üzerine etkilerinin araştırılmas
Other Titles: The research of effects of preoperative transdermal fentanyl on anesthesia and postoperative analgesia in the painful orthopaedic patients
Authors: İlhan, Seher
Advisors: Habip Atalay
Keywords: Analjezi
Analgesia
Anestezi
Anesthesia
Anestezi ve analjezi
Anesthesia and analgesia
Ağrı
Pain
Ağrı-postoperatif
Pain-postoperative
Fentanil
Fentanyl
Ortopedi
Orthopedics
Abstract: Günümüzde, postoperatif ağrı tedavisi yönetimi için birçok analjezik ilaç ve teknik uygulanıyor olmasına rağmen, bu konuda araştırma ve tartışmalar devam etmektedir. Transdermal fentanil yaması, hastaya uygulaması kolay ve noninvaziv olan bir alternatif yöntemdir. Bu nedenle, çalışmamızda transdermal fentanil yaması uygulamanın postoperatif ağrı tedavisi yönetiminde etkili ve kabul edilebilir olup olmadığını göstermeyi amaçladık. Bu prospektif randomize çalışma, etik kurul onayı alındıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathanesi'nde Temmuz 2010? Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Risk sınıflaması ASA I-II-III olan, yaşları 20-65 arasında ortopedik cerrahi geçirmiş olan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hiçbir hastaya premedikasyon verilmedi. Hastalar rastgele iki gruba ayrıldı. Grup TF'ye (n=20) operasyondan 10 saat önce transdermal fentanil yaması (50 mg.saat-1) uygulandı ve operasyondan 24 saat sonra çıkarıldı. Grup HKA'ya (n=20) postoperatif olarak iv morfin ile hasta kontrollü analjezi uygulandı. Hiçbir hastaya premedikasyon uygulanmadı. Her gruba geleneksel desfluran ile inhalasyon anestezisi uygulandı. Grup TF ve Grup HKA perioperatif dönemde klinik olarak gözlendi. Hemodinamik parametreler, entübasyon, ekstübasyon, Ramsey sedasyon (RSS) ve görsel ağrı skorları (VAS) ve yan etkiler preoperatif, intraoperatif ve postoperatif olarak kaydedildi. Aynı zamanda, ilave analjezik tüketimi ve hasta konforu skalası da kaydedildi. Elde edilen bulgulara göre; preoperatif yan etkiler (bulantı ve kusma), kontroldeki hemodinamik parametreler (sistolik, diastolik ve ortalama kan basıncı, kalp hızı) Grup TF'de Grup HKA'dan istatistiksel olarak daha yüksek idi (p<0,05); indüksiyondan önce, entübasyondan sonra ve ekstübasyondaki hemodinamik parametreler ile propofol tüketimi Grup TF'de Grup HKA'dan istatistiksel olarak daha düşük idi (p<0,01); entübasyon skoru Grup TF'de Grup HKA'dan daha iyi idi (p<0,01); hasta konforu ile hareket ve istirahat VAS, postoperatif 2. saatten sonra Grup HKA'da Grup TF'den daha iyi idi (p<0,01); preoperatif VAS, intraoperatif periferik arteryel oksijen saturasyonu, hemodinamik parametreler ve solunum sayısı, postoperatif yan etkiler ve hemodinamik parametrelerde gruplar arasında istatistiksel olarak fark yoktu. Sonuç olarak; TTS fentanilin daha iyi entübasyon ve ekstübasyon koşulları sağladığı, ancak postoperatif dönemde VAS ve hasta konforu bağlamında iv morfin ile hasta kontrollü analjezinin transdermal fentanile oranla daha etkili olduğu kanısına vardık.
Recently, in spite of many analgesic drugs and techniques are being applied for postoperative pain management, research and controversies continue in this subject. Transdermal fentanyl patch is an alternative method that is a noninvasive and easy for receiveing to the patients. Because of this reason, in our study, we aimed to show whether application of transdermal fentanyl patch is effective and acceptable in postoperative pain management or not. This prospective randomized study was performed in Operating Room of Research and Training Center of Pamukkale University between July 2010 and December 2010. 40 patients whose risk classification was ASA I-II-III and age was between 20-65 years and who underwent orthopaedics surgery were included the study. None of the patients were premedicated. Patients were randomly divided into two groups. Group TF (n=20) was transdermally recieved fentanyl patch (50 mg.saat-1) 10 hours before the operation and removed 24 hours after the operation. Group HKA (n=20) was received iv morphine for patient-controlled analgesia postoperatively. None of the patients were premedicated. Conventional inhalation anesthesia with desflurane was applied to the each groups. Group TF and Group HKA were clinicallly observed by monitoring in the perioperative period. Hemodynamical parameters, entubation, extubation, Ramsey sedation (RSS) and visual analoge pain scores (VAS) and side effects were enrolled preoperatively, intraoperatively and postoperatively. And also, additionall analgesic consumption and patient comfort scores were noted. According to the results; preoperative side effects (nausea and vomitting), hemodynamical parameters (sistolic, diastolic,and mean blood pressure, heart rate) at control were statistically significantly higher at Group TF than Group HKA (p<0,05); hemodynamical parameters before induction, after entubation and at extubation, with propofol consumption were lesser at Group TF than Group HKA (p<0,01); entubation score was better at Group TF than Group HKA (p<0,01); patient comfort with VAS at ambulation and rest were better at Group HKA than Group TF after the second hour postoperatively (p<0,01); there was no statistically difference at preoperative visual analoge scores, intraoperative peripherical arterial O2 saturation, hemodynamical parameters and respiratory rate, postoperative side effects and hemodynamical parameters between the two groups. In conclusion; we estimated that TTS fentanyl has been provided better entubation and extubation conditions but patient-controlled analgesia with iv morphine has been more effective than transdermally fentanyl according to VAS and patient comfort in the postoperative period.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2632
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seher İlhan.pdf653.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on May 27, 2024

Download(s)

142
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.