Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2634
Title: Alzheimer hastalığında mrg kantitatif atrofi analizleri ile nöropsikolojik tanı testleri ilişkisi
Other Titles: The correlation of the quantitive MRI analyses with neurophysicological diagnostic tests in alzheimer disease.
Authors: Türker Şahiner
Gür, Selahattin
Keywords: Nöroloji
Neurology
Issue Date: 2008
Abstract: Alzheimer hastalığında kantitatif volümetrik parametrelerin ölçülmesi ve ölçülen atrofi miktarı ile bilişsel, davranışsal ve işlevsel testler arası ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaçla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinin hastaları arasından 36 olası Alzheimer hastası ve 18 normal bilişsel fonksiyonlu hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara olası Alzheimer hastalığı tanısı NINCDS-ADRDA kriterlerince konuldu. Tüm hastalara Mini-Mental Durum Değerlendirme Testi, Alzheimer Hastalığı Değerlendirme Ölçeği-Kognitif alt bölümü, Nöropsikiyatrik Envanter, Geriyatrik Depresyon Ölçeği, Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, Global Bozulma Ölçeği gibi nöropsikolojik testler uygulandı. Tüm katılımcılara MR görüntüleme yapıldı ve Beyin Parankim Fraksiyonu, Gri madde volümü, Beyaz madde volümü, Beyin volümü, BOS volümü, Beyin+BOS volümü Java Imaging Software (JIM) adı verilen programı ile ölçüldü. Her iki grupta ölçülen gri madde volümleri arasında, Alzheimer grubunda atrofiyi düşündürür belirgin bir fark vardı. Ve gri madde atrofisi oranı ile nöropsikolojik test skorları arasında anlamlı korelasyon görüldü. Bu sonuçlar, kullandığımız nörogörüntüleme yönteminin, Alzheimer hastalarında, gri madde atrofisinin ölçümünde kullanılabilirliğini göstermiştir. Nöropsikolojik test sonuçları ile gri madde atrofi oranının korelasyon göstermesi nedeni ile, bu yöntemin hastalığın uzun dönem takibinde de kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
The aim of this study is to measure the quantitative volumetric parameteres in Alzheimer disease and to investigate the correlation between the amount of atrophy and the cognitive, behavioral and functionel tests. With this purpose, among the patients of the Pamukkale University Neurology Department, 36 patient who had the diagnosis of possible Alzheimer disease and 18 patients with normal cognitive functions were included to the study. The patients had the diagnosis of probable Alzheimer disease according to the NINCDS-ADRDA criteria. Neurophysicological tests like Mini-Mental State Examination, Alzheimer?s Disease Assessment Scale-cognitive subscale, Neuropsychiatric Inventory, Geriatric Depression Screening Scale, Activities of Daily Living Measure, Global Deterioration Scale Were performed to all of the patients. All patients had MR imaging and the brain paranchyme fraction , gray matter volume, white matter volume, brain volume, cerebrospinal fluid volume, brain plus cerebrospinal fluid volume were measured using the program called JIM(Java Imaging Software). There was a remarkable difference between the gray matter volumes measured in both groups, resembling an atrophy in Alzheimer patients. And the amount of atrophy seemed to correlate with the neurophsycological test scores. This results showed the usefullnes of the method we used in measuring the amount of gray matter atrophy in Alzheimer disease. Because of the correlation seen between the neurophysicological tests and the amount of atrophy, it may be possible to use the method for the longterm monitorising of the disease
URI: https://hdl.handle.net/11499/2634
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selahattin Gür.pdf506.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.