Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2636
Title: Tekrarlayan gebelik kaybı olan vakalarda pentraxin 3 ekspresyon profilinin belirlenmesi
Other Titles: Determining expression profile of pentraxin 3 in cases of recurrent pregnancy loss
Authors: Zeybek, Selcan
Advisors: Emre Tepeli
Keywords: Tekrarlayan gebelik kaybı
Pentraksin 3
Ekspresyon
Apoptozis,
Recurrent pregnancy loss
Pentraxin 3
Expression
Apoptosis
Abstract: Tekrarlayan gebelik kaybı, klasik olarak birbirini izleyen en az iki ya da daha fazla klinik tanılı gebeliğin 20. gebelik haftasından önce spontan sonlanması olarak tanımlanmaktadır. Tekrarlayan gebelik kaybının bilinen birçok nedeni olsa da, olguların yaklaşık yarısından fazlasında herhangi bir neden saptanamamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar sayesinde, nedeni açıklanamamış tekrarlayan gebelik kaybı, preeklampsi, intrauterin gelişme geriliği gibi birçok gebelik komplikasyonunun maternal immun sistemdeki problemler veya anormal feto-maternal immun ilişkiler nedeniyle oluştuğunun kanıtları her geçen gün artmaktadır. Özellikle doğal immun yanıtın regülasyonu fetal allograft rejeksiyonunu önlemek için önemlidir. Pentraksin 3 (PTX3), doğal immun sistemin sıvısal kısmını oluşturan, inflamasyonda efektör ve modulatör olarak anahtar rol oynayan akut faz reaktanıdır. PTX3'ün gebelikte amniyotik epitelyum, koryonik mezoderm, trofoblast terminal villusları ve plasentanın perivasküler stromasından eksprese edildiği, bu nedenle anne kanında yüksek düzeyde seyrettiği saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda preeklampsili hastalarda, yetersiz plasentasyona bağlı trofoblast ölümü ve inflamatuar faktörlerin salınımının gerçekleşmesine yanıt olarak PTX3 ekspresyonunun arttığı saptanmış ve PTX3'ün apoptotik hücrelere ve bu hücrelere bağlı oluşan bileşenlere bağlanarak immünojenitelerini sınırlamaya ve otoimmünite risklerini azaltmaya çalıştığı düşünülmüştür. Son yıllarda abortus ve nedeni açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı ile hücre apoptozisi arasındaki ilişkiyi gösteren çalışma sayısı artmaktadır. Tüm bunlardan yola çıkarak literatürde ilk kez olacak bu çalışmada, nedeni belirlenemeyen tekrarlayan gebelik kaybı olan bireylerdeki endometrial ve plasental PTX3 geninin mRNA ve protein düzeyinde ekspresyonu incelenmesi amaçlanmıştır. Nedeni açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı olan bireylerin endometrium ve plasental örneklerindeki PTX3 ekspresyon düzeyleri, sağlıklı term plasentalardaki ekspresyon düzeyleriyle karşılaştırılmış ve anlamlı artış saptanmıştır, ancak bu olgularda, PTX3 ekspresyon düzeyi ile gebelik kaybı haftası ve önceki gebelik kaybı sayısı arasında ilişki bulunamamıştır. PTX3, birçok hastalıkta kanıtlanmış çok iyi bir akut faz reaktanı olması ve nedeni saptanamayan tekrarlayan gebelik kaybı sürecinde doku düzeyinde ekspresyonunun belirgin yüksek saptanmış olması nedeniyle, tekrarlayan gebelik kaybındaki otoinflamatuar sürecin erken tanısında ve klinik sürecin takibinde fayda sağlayacaktır
Recurrent pregnancy loss classically refers to the occurrence of two or more consecutive losses of clinically recognized pregnancies prior to the 20th week of gestation. Approximately more than half of all cases will remain unexplained, though there are various known causes for recurrent miscarriage. The evidence that many complications of pregnancy such as unexplained recurrent pregnancy loss, preeclampsia, intrauterine growth retardation have arisen from maternal immune system problems or abnormal immune feto-maternal relations through the increasing number of studies in recent years. Especially the innate immune response of the regulation is important in order to prevent fetal allograft rejection. Pentraxin 3, constitute the humoral part of the innate immune system, which plays a key role as an modulator and effector of inflammation and is an acute phase reactant. It is detected that PTX3 is expressed from amniotic epithelium, chorionic mesoderm, the terminal villous trophoblast and placenta's perivascular stroma in the pregnancy and therefore it is found in high levels in the mother's bloodIn studies in patients with preeclampsia found that increased PTX3 expression is response to the release of inflammatory factors and trophoblast death due to inadequate placentation. Binding to apoptotic cells and to the components stemming from these cells, PTX3 trys to limit the immunogenicity and reduce the risk of autoimmunity. In recent years, the researches that show the abortus and unexplained recurrent pregnancy loss are related with cell apoptosis are increased. Based on these studies, it is aimed to investigate the expression of endometrial and placental PTX3 gene on the level of mRNA and protein in individuals with unexplained recurrent pregnancy loss, to be the first time in the literature. The endometrial and placental expressions of individuals who have unexplained recurrent pregnancy loss are compared with healty term placentas expressions and significant increase is detected. However, in these cases, there is no correlation found between expression level and the age of pregnancy loss, the number of previous pregnancy losses, the maternal age. PTX3 will provide a lot of benefits as being used in both early diagnosis of autoinflammatory process and clinical follow-up process for unexplained pregnancy loss. Because PTX3 is not only very well an acute phase reactant proven in many diseases but also its expression is significantly high in the process of unexplained pregnancy loss.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2636
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selcan Zeybek.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 27, 2024

Download(s)

76
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.