Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2637
Title: 65 yaş ve üstü bireylerde D vitamini düzeyi ile düşme riski arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between vitamin D levels and fall risk among people 65 years and older
Authors: Alkan, Selcen
Advisors: Arşe Sarsan
Keywords: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Physical Medicine and Rehabilitation
Equilibrium
Vitamin D
Abstract: Çalışmaya, 65 yaş ve üzeri, kooperasyon kurulabilen, bağımsız ayakta durabilen 100 kişi alındı. Hastalar serum 25(OH)D düzeyine göre Dvit düzeyi normal ve düşük olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Serum 25(OH)D düzeyi 20 ng/ml ve üzeri normal olarak kabul edildi. Dvit düzeyi normal ve düşük olanlar denge, düşme riski, fonksiyonel mobilite ve alt ekstremite nöromusküler fonksiyon açısından karşılaştırıdı. Dvit düzeyi düşük olanlara 150.000 ünite kolekalsiferol hastanede doktor gözetiminde içirildi ve bir ay sonra serum 25(OH)D, parathormon (PTH) ve tüm klinik değerlendirme parametreleri tekrar değerlendirildi. Denge ve düşme riski, posturografik olarak hesaplanan düşme riski yüzdesi ve Berg denge testi, fonksiyonel mobilite Timed Up and Go Test (TUG), alt ekstremite nöromuskuler fonksiyonu Chair Stand Test (CST) ve yaşam kalitesi Short Form-36 (SF-36) kullanılarak değerlendirildi. Çalışmaya alınan 65 yaş ve üzeri 100 kişinin 78'inde Dvit düzeyi yetersiz saptanırken 22'sinde normal olarak bulundu. Dvit düzeyi düşük olanların vücut kitle indeksleri ve serum PTH düzeyleri, Dvit düzeyi normal olanlara göre daha yüksekti (p<0.05). Dvit düzeyi düşük olanlarda TUG ortalama süresi daha yüksek, CST ortalama sayısı ise daha düşüktü (p<0.05). Dvit eksikliği olan grupta replasman sonrası düşme riski, PTH düzeyi, TUG skorunda istatistiksel olarak anlamlı azalma, Dvit düzeyi, Berg denge testi, SF-36 yaşam kalitesinin fiziksel fonksiyon, fiziksel rol kısıtlılığı alt skorlarında ise istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p<0.05). Dvit düzeyi ile PTH düzeyi ve TUG testi arasında negatif, CST ile arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0.05). 65 yaş ve üzeri bireylerde vitamin D yetersizliği yüksek oranda görülmektedir. D vitamini düzeyi düşük olanlarda yapılan replasman denge, fonsiyonel mobilite, alt ekstremite nöromusküler fonsiyonu ve yaşam kalitesinin gelişmesinde etkilidir
100 people who are 65 years or older, able to cooperate, independent to stand were included in the study. They were grouped into two according to serum 25(OH)D levels as having low or normal vitD levels. They were accepted to have normal vitD levels if serum 25(OH)D was 20 ng/ml or above. Two groups were compared for balance, fall risk, functional mobility and lower extremity neuromuscular function. 150.000 international units cholecalciferol was administered orally to vitD deficient group under supervision of the investigator in the hospital. Serum 25(OH)D, parathyroid hormone (PTH) and all clinical parameters were reevaluated after one month. For assesment of balance and fall risk we utilized posturographically computerized fall risk together with Berg Balance Scale; for functional mobility the Timed Up and Go Test; for lower extremity neuromuscular function the Chair Stand Test and for assesment of quality of life the Short Form-36. VitD levels were detected as low in 78 subjects and normal in 22 among 100 people who are 65 years and older. BMI and serum PTH levels were higher in the vitD deficient group. Also when compared to subjects with normal vitD levels, mean duration of TUG test was longer while mean score of CST was lower (p<0.05). After replacement therapy, there was statistically significant decrease in fall risk, PTH levels and TUG scores whereas there was statistically significant increase in serum vitD levels, BBS scores and physical function and physical role limitation subgroup scores of SF-36 in the vitD deficient group (p<0.05). VitD levels was found to be negatively correlated to PTH and TUG test and positively correlated to CST (p<0.05). VitD deficiency is highly encountered among people 65 years and older. Replacement therapy is effective in the improvement of balance, functional mobility, lower extremity neuromuscular function and quality of life for people with low vitD levels
URI: https://hdl.handle.net/11499/2637
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selcen Alkan.pdf769.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

154
checked on May 6, 2024

Download(s)

702
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.