Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2638
Title: Koroner arter baypas greftleme operasyonlarında pulsatil ve non-pulsatil akımın sistematik etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of systematical effects of pulsatile and non-pulsatile flows in the operation of coronary artery bypass grafting
Authors: Öztürk, Selen
Advisors: Mustafa Saçar
Keywords: Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi
Thoracic and Cardiovascular Surgery
Kalp-akciğer makinesi
Heart-lung machine
Kardiyopulmoner bypass
Cardiopulmonary bypass
Koroner arter bypass
Coronary artery bypass
Transplantlar
Transplants
Abstract: Kardiyopulmoner baypas makinesi, ana pompa ile pulsatil yada non-pulsatil akım sağlamaktadır. Pulsatil akımın, non-pulsatil akıma üstün olduğu düşünülmektedir. Ancak pulsatil akımı savunanların aksine nonpulsatil akımı destekleyenler, pulsatil ve nonpulsatil akım arasında anlamlı bir farkın olmadığını savunmaktadırlar. Bu nedenle çalışmamızın amacı, hangi kan akımının sistemik etkilerinin daha iyi olduğunu ortaya koymaktır. Bu prospektif randomize çalışma, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathanesi ve Merkez Biyokimya Laboratuvarında Mart 2010 ? Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Koroner arter baypas greftleme operasyonu geçirecek olan 40 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar pulsatil (n=20) ve nonpulsatil (n=20) akım uygulanacak şekilde rastgele iki gruba ayrılmıştır. Hastalara standart genel anestezi yöntemi uygulanmıştır. Preoperatif ve postoperatif olarak WBC, hemoglobin, hematokrit, trombosit, serbest Hb, PT, aPTT, İNR, kanama zamanı, indirekt bilirubin, LDH, S100ß, NSE, AST, ALT, albumin, total protein, BUN, üre, kreatinin ve arteryel kan gazları için kan örnekleri alınmıştır. Preoperatif ve postoperatif idrar tetkiki yapılmıştır. Kognitif durumu değerlendirmek için preoperatif ve postoperatif 3. gün olmak üzere Mini Mental Durum Testi uygulanmıştır. Yapılan kan tahlilleri sonucunda pulsatil ve nonpulsatil akım arasında; hematolojik, nörolojik, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ile arteryel kan gazları açısından istatistiksel ve klinik olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Postoperatif komplikasyonlar ve postoperatif üçüncü gündeki MMT skorları her iki grupta da benzer bulunmuştur. Sadece pulsatil grupta postoperatif NSE ile AKZ arasında korelasyon görülmüştür. Sonuç olarak; kardiyopulmoner baypas sırasında uygulanan pulsatil ve nonpulsatil akımın organ sistemlerine benzer düzeyde etki ettiği ve pulsatil akımın nonpulsatil akıma bir üstünlüğünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Cardiopulmonary bypass machine provides pulsatile and nonpulsatile perfusion by main pump. It is considered that pulsatile perfusion is superior to nonpulsatile. But on the contrary of supporters of pulsatile perfusion, supporters of nonpulsatile perfusion advocate that there is no significant difference between pulsatile and nonpulsatile perfusions. Therefore, aim of our trial is determination of which systematical effects of blood perfusion is better. This prospective randomized study was performed in Operating Room and Laboratory of Biochemistry of Research and Training Center of Pamukkale University between March 2010 and December 2010. 40 patients were included trial who underwent coronary bypass grafting operations. Patients were divided into two groups, receiving pulsatile (n=20) and nonpulsatile (n=20) perfusion. We applied Standard general anesthesia method to the patients. Blood samples were got preoperatively and postoperatively for WBC, hemoglobin, hematocrit, platelet, PT, aPTT, INR, bleeding time, indirect and direct bilirubin, LDH, S100 ß, NSE, AST, ALT, albumin, total protein, glucose, BUN, ürea, creatinine and arterial blood gaseous. Urine analysis has been made preoperatively and postoperatively. Mini Mental State Test was applied preoperatively and in third day postoperatively for evaluation the cognitive state. According to the results of blood analysis, no statistically and clinical significant differences have been observed between the pulsatile and nonpulsatile perfusions in order of hematological, neurological, liver and renal function tests and arterial blood gaseous. Postoperative complications and MMT scores in the postoperative third day have been found similar in both groups. Correlation has been seen between postoperative NSE and aortic cross-clemping time only in pulsatile group. In conclusion; we concluded that pulsatile and nonpulsatile perfusion, which applied during cardiopulmonary bypass, effect organ systems similar levels and that there is no superiority of pulsatile perfusion to nonpulsatile perfusion
URI: https://hdl.handle.net/11499/2638
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selen Özturk.pdf542.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 27, 2024

Download(s)

92
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.