Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2639
Title: İskemik sererovasküler hastalarda Nt-proBNP düzeyi ile ekokardiyografi ve volümetrik infarkt büyüklüğü ilişkisi
Other Titles: The relationship of Nt-proBNP levels in patients with ischemic cerebrovascular disease between echocardiography and volumetric infarct size
Authors: Tekin, Selma
Advisors: Çağatay Öncel
Keywords: Beyin iskemisi
Brain ischemia
Ekokardiyografi
Echocardiography
Natriüretik ajanlar
Natriuretic agents
Serebral enfarktüs
Cerebral infarction
Serebrovasküler bozukluklar
Cerebrovascular disorders
Serebrovasküler dolaşım
Cerebrovascular circulation
Abstract: Hastaneye başvurularda önemli yer tutan serebrovasküler hastalık (SVH) ölümcül olabildiği gibi çoğu zaman rehabilitasyon ve bakım gerektiren çeşitli bedensel işlevsizliklere yol açıp bireysel, sosyal ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Serebral hipoksi ve iskemiden sonra nöronlar, glialar, endotel, platelet ve lökositlerden salıverilen bazı protein ve maddelerin kan düzeylerinin ölçülmesi beyin hasarının saptanması için kullanılılabilir. Bu maddelerin saptanması, hızlı tanı konmasına, erken tedaviye ve prognoz hakkında fikir edinilmesine imkan sağlayabilir. Erken dönemde nörolojik hasarın göstergesi olan belirteçlerin ölçümü, nörolojik diğer incelemelerin neden olacağı zaman ve para kaybını önleyebilir ve serebral hasarın boyutunu gösterebilir. Yapılan çalışmalarda natriüretik peptid ölçümlerinin SVH hastalarında risk sınıflamasında kullanılabileceği araştırılmış ve artmış natriüretik peptid seviyelerinin SVH'dan sonraki artmış ölüm riskini belirlemede kullanılabileceğini göstermiştir. Bizim çalışmamızda da nöroloji kliniğimizde akut iskemik SVH tanısı ile yatırılarak tetkik ve tedavi edilen 105 hasta ve 50 sağlıklı gönüllüden serum NT-proBNP seviyeleri ile hastaların infarkt tipleri, kliniği, infarkt hacimleri, EKO sonuçları arasındaki ilişki incelendi. Hasta ve kontrol grupları arasında NT-proBNP serum düzeyleri açısından anlamlı farklılık saptandı. Kontrol grubu ile kardiyoembolik infarkt grubu arasında ve kardiyoembolik infarkt grubu ile laküner infarkt grubu arasında NT-proBNP düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Klinik prognozla ilişkili olarak NIHSS ölçeği 3 ve üzeri artış (kötüleşme) gösteren grupla, NIHSS ölçeği 3 ve üzeri azalma (iyileşme) gösteren gruplar arasında NT-proBNP düzeyleri ve infarkt hacmi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Ancak NT-proBNP düzeyleri ile infarkt hacmi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı. NT-proBNP üzerinde etkili bağımsız değişkenleri değerlendirmek amacıyla yaş, cinsiyet, HT, DM, AF, KAH, KKY, infarkt hacmi, NIHHS değişiklik, EKO bulguları gibi değişkenler Step-Wise Lojistik Regresyon Analizi kullanılarak incelendi. Ancak hiçbir değişkenin NT-proBNP düzeyleri üzerinde bağımsız olarak etkinliği saptanmadı. Sonuç olarak NT-proBNP, iskemik SVH hastalarında kardiyoembolik infarkt grubunu, sağlıklı popülasyon ve laküner infarkt grubundan ayrımında ve prognoz hakkında fikir sağlama açısından değerli bir belirteç olarak kullanılabilir.
Cerebrovascular diseases (CVD) holds an important place in hospital admissions which can be fatal as often it can lead to various bodily dysfunctions that needs rehabilitation and maintenance then causes individual, social and economic problems. After cerebral hypoxia and ischemia neurons, glia, endothelial, platelet and leukocyte release certain proteins and materials, the measurement of blood levels of these is usable detection of brain damage. Detection of these substances may provide opportunity to prompt diagnosis, early treatment and to have ideas about prognosis. Measurement of markers, in the early period as an indicator of neurological damage can prevent loss of time and money that other neurological views may cause and can show the extent of cerebral damage. In studies of natriuretic peptide measurements can be used in risk stratification in patients with CVD and increased natriuretic peptide levels after CVD were investigated and showed that can be used to determine the increased risk of death. In our study, 105 patients with a diagnosis of acute ischemic CVD in our neurology department were hospitalized, treated and 50 healthy volunteers with serum NT-proBNP levels infarct types of patients, clinical features, infarct volumes, the correlation between ECO results were examined. Between the patient and control groups, serum levels of NT-proBNP, significant difference was detected. NT-proBNP levels were found statistically significant between control group with cardioembolic infarction group and cardioembolic infarction group with the lacunar infarction group. In relation to clinical prognosis; among the groups that NIHSS scale of 3 or higher increase (worsening) and the group that NIHSS scale of 3 or higher decrease (improvement) there was significant differences between NT-proBNP levels and infarct volume. However, between NT-proBNP levels and infarct volume, statistically significant correlation was not detected. In order to evaluate independent variables on NT-proBNP, age, gender, hypertension, diabetes mellitus, AF, CAD, CHF, infarct volume, NIHHS variables such as echocardiographic findings were examined using Step-Wise logistic regression analysis. However independent efficiency of any variable on NT-proBNP levels were not detected. As a result, NT-proBNP can be used as a valuable marker for; to distinguish cardioembolic infarction between healthy population with lacunary infarction and also providing insight about the prognosis.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2639
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selma Tekin .pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

158
checked on May 27, 2024

Download(s)

154
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.