Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2640
Title: Denizli İli'nde endemik dört ilçede (Buldan, Çivril, Honaz ve Bozkurt) ve yöresinde hayvan ve hayvansal ürünlerle uğraşan kişilerde bruselloz seroprevelansı ve seropozitif olguların klinik bulgularla ilişkisi
Other Titles: Seroprevelance and seropositivity of brucellosis in the individuals working with animal and animal products and their association with clinical manifestations in the endemic counties (Buldan, Çivril, Honaz and Bozkurt) of Denizli City
Authors: Çaylak Dirgen, Selmin
Advisors: Şerife Akalın
Keywords: Bruselloz
Seropozitiflik
Rose-Bengal Testi
Tüp Aglutinasyon Test
Combs Testi
Brucellosis
Seropositivity
Rose Bengol
Standart Tube Agglutination Test
Coombs Test
Abstract: Bu araştırma Denizli İli'nde, topluma dayalı bruselloz prevalansı hakkındaki bigi eksikliğini gidermek amacıyla planlandı. Çalışmanın amacı endemik dört ilçe (Buldan, Çivril, Honaz, Bozkurt) ve yöresinde hayvan ve hayvansal ürünlerle uğraşan kişilerde bruselloz seroprevalansını ve seropozitif olguların klinik bulgularla ilişkisini belirlemekti. Yöreden toplanan 1133 serum örneğinin tümüne Rose Bengal (RB) testi ve pozitif bulunan örneklere Standart Tüp Aglütinasyon Testi (SAT) uygulandı. 1/160 titre ve üzeri olan değerler pozitif kabul edildi. 1/160'ın altında saptanan titrelerde Coombs testi kullanıldı. Bu değerlendirme sonucunda RB testi ile 1133 kişinin 79'unda (%6.97) pozitiflik saptandı. RB testinin Pozitif Prediktif Değeri %32.9 bulundu. SAT ile Brucella seropozitifliği saptanan kişilerin %26.9'u, Coombs testi ile %73.1'i tespit edilerek, prevalans %2.3 bulundu. En yüksek prevalans Bozkurt (%5.4) ilçesinde saptandı. İlçeler, yaş grupları, cinsiyet, meslek grubu ve seropozitiflik arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmedi. Daha önce bruselloz geçirme öyküsü, hayvanların düzenli veteriner kontrolü altında olmaları, küçükbaş hayvan besleme, küçükbaş hayvan sayısı ve hayvan kesimi ile seropozitiflik arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Taze süt ve süt ürünleri tüketimi, klinik bulgular ile seropozitiflik arasında ilişki bulunmadı. Çok değişkenli analiz ile risk faktörleri değerlendirildiğinde; hayvan kesimi, daha önce Brucella geçirme ve küçükbaş hayvan beslemenin Brucella seropozitifliğinde bağımsız olarak etkili risk faktörleri olduğu saptandı. Sonuç olarak; bu çalışma Denizli'de Brucella seropozitiflik oranlarını gösteren son yıllarda yapılmış ilk çalışma olması açısından önemlidir. Bölgemizde bulduğumuz bu düşük seropozitiflik hayvanların düzenli veteriner kontrolü ve aşılanmanın sağlanmasına, dolayısıyla hayvan bruselloz oranlarındaki düşüklüğe ve sütlerin kaynatılarak tüketilmesine bağlı olabileceği düşünüldü. Anahtar Kelimeler: Bruselloz, Seropozitiflik, Rose-Bengal Testi, Tüp Aglütinasyon Testi, Coombs Testi,
This investigation has been planned in order to fulfill the lack of information about population based data on the prevelance of brucellosis in Denizli city. The study was aimed to investigate the seroprevelance and seropositivity of brucellosis in the individuals working with animal and animal products and their association with clinical manifestations in the endemic counties (Buldan, Çivril, Honaz, Bozkurt). For this, 1133 serum samples collected from the regions investigated by using Rose-Bengal (RB) test, whereas positive samples were obtained via Standart Tube Agglutination Test (SAT). Samples ?1/160 titers were accepted as positive, results <160 titers obtained by using Coombs test. At the end of the evaluation, in 79 (%6.97) of 1133 subjects we found positive results with RB test. Positive Predictive Value of RB was found %32.9. People who were diagnosed as Brucella seropositivity were detected in %26.9 with SAT and in %73.1 with Coombs test. The prevelance was found %2.3. The highest seropositivity was found in Bozkurt (%5.4) region. There was no statistically significant difference between counties, age groups, sex, job groups and seropositivity. Statistically significant differences were determined in people who had history of brucellosis, animals under control by veterinary, dealing with livestock, number of small cattle, slaughtering/butchering animals. There was no relationship between consumption of raw milk and milk products, clinical findings and seropositivity. When risk factors evaluated by multivariate analyse; slaughtering/butchering animals, dealing with livestock and people who had history of brucellosis were detected as independent risk factors for seropositivity. In conclusion; this study is important for being the first study in recent years that demonstrates the Brucella seropositivity rates in Denizli. This low seropositivity in our region may depend on the low rates of animal brucellosis; those of which were under control by veterinary and by vaccination and people who consuming the milk by boiling. Keywords: Brucellosis, Seropositivity, Rose Bengal Test, Standard Tube Agglutination Test, Coombs Test
URI: https://hdl.handle.net/11499/2640
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selmin Dirgen Çaylak.pdf9.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 27, 2024

Download(s)

12
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.