Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2641
Title: Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda indirek kalorimetri ile tahmini enerji gereksinimini hesaplayan denklemlerin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of equations for estimated energy requirement with indirect calorimeter in mechanically ventilated patients
Authors: Karakuzu, Serdar
Advisors: Hülya Sungurtekin 12512
Keywords: İndirekt kalorimetri
Enerji tüketimi
Prediktif denklemler
Yoğun bakım
İndirect calorimetry
Energy consumption
Predictive equations
İntensive care
Abstract: Nutrisyon desteği yoğun bakım hastalarının yaşamsal bir komponentidir ve hastaların klinik sonuçlarını etkilemektedir. Mekanik ventilasyon tedavisi alan yoğun bakım hastalarının enerji tüketiminin doğru olarak belirlenmesi önemlidir. İndirekt kalorimetri (İC) metodu yoğun bakım hastalarının enerji tüketiminin belirlenmesinde "altın standart" olarak kabul edilir. Ancak, İC cihazlarının pahalı olması, uygulanmasında deneyimli personele ihtiyaç duyulması ve ölçümlerin zaman alması gibi nedenlerle, enerji tüketiminin belirlenmesinde tahmini enerji gereksinimini hesaplayan denklemler hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında, farklı hastalık gruplarında, zayıf, normal kilolu ve obez hastalarda İC ile ölçülen ve en yaygın kullanılan beş ampirik formülle hesaplanan enerji tüketimi değerlerinini karşılaştırmak ve aynı zamanda ölçülen enerji tüketimi ile hastalık şiddeti arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Yoğun bakım ünitesinde farklı klinik tanılara ve hastalık düzeylerine sahip toplam 100 mekanik ventilasyon tedavisi alan hasta çalışmaya dahil edildi. İndirekt kalorimetri ile 3 gün 30'ar dakikalık ölçümler yapıldı ve eş zamanlı olarak Harris Benedict, Schofield, Swinamer, Penn State 2003, İreton-Jones denklemleri ile enerji gereksinimleri hesaplandı, APACHE II ve SAPS II skorları belirlendi Tüm eşitlikler İC ile korele olmasına rağmen, Blant-Altman analizi ile geniş uyum limitleri tespit edildi. Hastalık tanılarına göre ayrıldığında farklı hastalık gruplarında en uyumlu denklemlerin değişkenlik gösterdiği görüldü. Genellikle tüm subgruplarda, zayıf, normal kilolu ve obez hastalarda Swinamer ve Penn State denklemlerinin en korele olduğu ve Harris Benedict ve Penn State denklemlerinin en uyumlu denklemler olduğu belirlendi. Hastalık şiddeti ile enerji tüketimi arasında bir korelasyon olmadığı görülmüştür.
Nutritional support is a vital component of intensive care patients and affects clinical outcomes. Correct determination of energy consumption in mechanically ventilated patients is crucial. Indirect calorimeter (IC) method is considered as gold standard for determining energy consumption in intensive care patients. However, IC devices for determining estimated energy requirement are not still widespread due to being expensive, requiring experienced staff, and being time consuming. The aims of this study are to compare five most used empirical equations of estimated energy consumption in intensive care patientswith different disease groups in underweight, normal weight and obese patients, and to determine the relationship between measured energy consumption and disease severity. 100 mechanically ventilated intensive care patients with different diagnoses and severity of disease were included in the study. 30-minute measurements were done for three days with indirect calorimeter, and Harris Benedict, Schofield, Swinamer, Penn State 2003, Ireton-Jones equations were calculated, APACHE II and SAPS II scores were determined simultaneously. Although all equations were correlated with IC, Blant-Altman analysis showed wide compliance limits. Different equations showed compliance with different diagnoses. Swinamer and Penn State equations were most compliant in all subgroups, underweight, normal weight and obese patients. No correlation was observed between disease severity and energy consumption.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2641
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serdar Karakuzu.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

114
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.