Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2643
Title: İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda serum vasküler endoteliyal büyüme faktörü, endotelin-1 ve alfa kalsitonin gen ilişkili peptid düzeylerinin anjiyogenez ve prognoz üzerine etkileri
Other Titles: Angiogenic and prognostic impacts of vascular endothelial growth factor, endothelin-1 and alpha-calcitonin gene-related peptide serum levels in advanced non-small cell lung cancer patients
Authors: Arzu Yaren
Değirmencioğlu, Serkan
Keywords: Akciğer neoplazmları
Lung neoplasms
Anjiyogenez faktörü
Angiogenesis factor
Endotelinler
Endothelins
Kalsitonin
Calcitonin
Kalsitonin geniyle ilgili peptid
Calcitonin gene related peptide
Karsinoma-küçük hücreli olmayan-akciğer
Carcinoma-non small cell-lung
Prognoz
Prognosis
Vasküler endotel büyüme faktörleri
Vascular endothelial growth factors
Issue Date: 2011
Abstract: İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) parlak olmayan prognoz nedeniyle hastalığın izleminde yeni belirteçlere ve daha etkili tedavi yollarına ihtiyaç vardır. Serum vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF) günümüzde tanımlanmış en potent anjiyogenetik faktördür. Serum endotelin-1 (ET-1) ve alfa kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) de tümör damarlanmasında umut vaad etmektedirler. Çalışmamızın amacı ileri evre KHDAK hastalarında serum VEGF, ET-1, CGRP ve diğer laboratuar parametrelerinin serum seviyelerinin anjiyogenez ve prognoz üzerine etkilerini değerlendirmektir. Altmış yedi hasta (62 erkek ve 5 kadın) ile 20 sağlıklı gönüllü (16 erkek ve 4 kadın) çalışmaya dahil edildi. İki grubun demografik, laboratuar verileri ve serum VEGF, ET-1, CGRP düzeyleri karşılaştırıldı. Hastaların kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek serum VEGF (p=0.000), düşük serum tiroid stimüle edici hormon (TSH), düşük albumin ve hemoglobin düzeyleri vardı (sırasıyla p=0.000, p=0.014 ve p=0.001). Hasta grubunda lökositoz, trombositoz, yüksek C reaktif peptid (CRP) ve laktat dehidrogenaz seviyeleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla p=0.000, p=0.000, p=0.000, p=0.015). İki grubun serum ET-1 ve CGRP seviyeleri arasında fark yoktu (sırasıyla p=0.96 ve p=0.54). Serum ET-1 ve klinikopatolojik parametreler arasında ilişki yoktu. Serum CGRP seviyesi ve lökositoz arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulundu (p= 0.009). Serum VEGF seviyesi ile CRP arasında da istatistiksel anlamlı ilişki vardı (p=0.045). Yüksek serum VEGF seviyesi kısa hastalıksız sağkalım süresi ile istatistiksel anlamlı ilişkiye sahipti (p=0.05). Yüksek serum VEGF, düşük serum TSH ve albumin seviyeleri kötü tüm sağkalım süresi ile istatistiksel anlamlı ilişkili saptandı (sırasıyla p=0.001, p=0.03 ve p=0.033). Sonuç olarak çalışmamız literatürde CGRP ve lökositoz arasındaki istatistiksel anlamlı ilişkiyi gösteren ilk çalışmadır. Çalışmamızda VEGF ve TSH'ın ileri evre KHDAK için prognostik rolleri gösterildi. VEGF, KHDAK tanısında potansiyel bir belirteç olarak kullanılabilir. Fakat VEGF ve TSH seviyelerinin KHDAK tanısındaki ve prognozundaki potansiyel değerlerini ortaya koymak için daha fazla hastayı içeren birçok çalışmaya ihtiyaç vardır.
Due to a dismal prognosis of advanced non- small cell lung cancer (NSCLC), novel screening tools and more effective treatments are clearly needed. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is the most important angiogenic factor. Endothelin-1 (ET-1) and alpha calcitonin gene related peptides (CGRP) are promising biomarkers for tumor angiogenesis. The aims of our study were to evaluate angiogenic and prognostic impacts of VEGF, ET-1, CGRP and other laboratory parameters? serum levels in advanced NSCLC patients. Sixty seven patiens (62 male, 5 female) and twenty healhty (16 male, 4 female) volunteers were included in this study. Demographical, laboratory data and serum levels of VEGF, ET-1 and CGRP were compared for two groups. Patients presented significantly higher serum VEGF (p=0.000), lower serum thyroid stimulating hormone (TSH), albumin and hemoglobin levels than controls (p=0.000, p=0.014 and p=0.001 respectively). Leukocytosis, thrombocytosis, high levels of C reactive peptide (CRP) and lactate dehydrogenase were significant in patients (p=0.000, p=0.000, p=0.000, p=0.015 respectively). Serum levels of ET-1 and CGRP showed no differences between two groups (p=0.96 and p=0.54 respectively). There was no significant relationship between the serum levels of ET-1 and clinicopathological findings. A significant correlation was found between CGRP and leukocytosis (p= 0.009). Serum VEGF levels were significantly associated with CRP levels (p=0.045). Disease free survival was significantly low in patients with high serum VEGF levels (p=0.05). High serum levels of VEGF, low serum levels of TSH and albumin were associated with poor overall survival (p=0.001, p=0.03 and p=0.033 respectively). In conclusion, our study is the first in the literature that shows statistically significant correlation between CGRP and leukocytosis. In our study we also showed the role of VEGF and TSH in advanced NSCLC prognosis. VEGF may be used as a potential new marker for the diagnosis of NSCLC. Further studies with larger number of patients are recommended to establish the value of VEGF and TSH as potential diagnostic and prognostic markers for advanced NSCLC.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2643
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serkan Değirmencioğlu yandal.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.