Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2646
Title: Total tiroidektomi planlanan hastalarda, standart bilateral subtotal tiroidektomi yapılması halinde geride bırakılacak tiroit dokusunda, rekürren tiroit hastalığı ile ilişkili olabilecek proliferasyon faktörlerinin belirlenmesi
Other Titles: Evaluation the proliferative activity which might be related with recurrent diseas in thyroid tissue which would have been left behind if subtotal thyroidectomy were performed instead of total thyroidevtomy
Authors: Yılmaz, Sevda
Advisors: Koray Tekin
Keywords: Rekurrent
Recurrent
Tiroid hastalıkları
Thyroid diseases
Abstract: Benign nodüler tiroit hastalığında mevcut çok sayıda çalışmaya rağmen hala uygulanacak cerrahi tedavi yöntemi hakkında tartışmalar devam etmektedir. Biz bu çalışmamızda, total tiroidektomi planlanan hastalarda, standart bilateral subtotal tiroidektomi yapılsaydı geride bırakılabilecek tiroit dokusunda, rekürren tiroit hastalığı ve tiroit karsinomları ile ilişkili olabilecek proliferatif aktiviteyi araştırmayı amaçladık. Çalışmaya Ekim 2005- Haziran 2007 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'ne benign nodüler tiroit hastalığı tanısı ile başvuran ve total tiroidektomi uygulanan hastalar dahil edildi. Tiroit dokusu ameliyathanede alınıp, tiroit loblarından subtotal rezeksiyon yapılsaydı geride bırakılacak olan standart 2'şer gram doku eksize edilerek hassas terazide tartıldı. Daha sonra eksize edilen rezidü tiroit dokusu ve ana spesimendeki lezyonlu ve normal görünümlü alanlar Ki-67 ile boyanarak 400x'lük büyütme alanında 1000 hücre sayılarak proliferasyon indeksi belirlendi. Nodül içi ile nodül dışı alan karşılaştırıldı. Hastaların 25'i (% 73,5) kadın, 9'u (% 26,5) erkekti. Ultrasonografi ve İİAB ile % 85,3'üne multinodüler guatr (MNG), % 14,7'e soliter nodüler guatr tanısı konuldu. Histopatolojik incelemede 24 hastaya MNG, 4 hastaya soliter nodüler guatr, 4 hastaya MNG'e eşlik eden mikropapiller karsinom, 2 hastaya da foliküler adenom tanısı konuldu. Mikropapiller karsinom tespit edilen 4 hastadan 3'ünde lezyon ana spesimende iken, 1 olguda ise mikropapiller karsinom rezidü tiroit dokusundaydı. Rezidü tiroit dokularında % 73,5 mikronodül oluşumu gözlendi. Rezidü tiroit dokularında mikronodül içi Ki-67 proliferasyon indeksi ortalama % 4,65 saptanırken, normale yakın alanlarda bu oran ortalama % 1,91 olarak bulundu (P<0.05). Ana spesimenlerde nodül içi Ki-67 proliferasyon indeksi ortalama % 5,42 iken, normale yakın alanlarda ise ortalama % 2,84 idi(P<0.05). Sonuç olarak, çalışmamızda aynı olgularda total ve ve subtotal rezeksiyonları kıyaslama şansımız oldu. Rezidü tiroit dokusunda çıkarılan ana spesimen ile yakın oranda proliferatif aktivite gösteren mikronodüllerin mevcudiyeti, rekürren hastalığın en önemli sebebi olabilir. Bir olgumuzda rezidü dokuda mikropapiller karsinom tespit ederek, subtotal rezeksiyon ile ileride olacak malign rekürrensin kaçınılmaz olacağını göstermiş olduk. Rekürrens riskinin en az orana indirilmesi ve daha önemlisi ileride olabilecek malign dönüşüm ya da rekürrensin önlenmesi amacı ile benign nodüler tiroit hastalığında total tiroidektomi en uygun seçenek olarak gözükmektedir.
The choice between subtotal and total thyroidectomy for benign multinodular goiter remains controversial despite several studies. In the present study, we aim to evaluate proliferative activity as a possible cause for benign or even malign recurrence in thyroid tissue which would have been left behind if subtotal thyroidectomy were performed instead of total thyroidectomy in patients with benign multinodular goiter. Thyroid tissue samples of all patients who had undergone total thyroidectomy for benign nodular disease in our clinic from October 2005 to June 2007 were evaluated. Bilateral thyroid tissue weighting approximately 2 gr each were separated from the main total thyroidectomy specimen to simulate the tissue which would be left behind if the standard subtotal resection were performed instead of total resection. These residual tissues and main specimen were marked and sent for histopathologic evaluation. Immunohistochemical staining was performed for Ki-67 expression in both nodular and normal appearing glandular areas in all specimens. Proliferative activity index were determined by counting 1000 cells in each magnified microscopic area (400x). Proliferative activities in nodular and extranodular areas were compared. Among the 34 patients who underwent total thyroidectomy, 9 (26,5) were men and 25 (73,5 %) were women. Patients were diagnosed as having multinodular (85.3 %) or solitary nodular (14.7 %) disease by fine needle aspiration biopsy and ultrasonography. Histopathologic investigation has revealed micropapillary carcinoma in four and follicular adenoma in two patients. While three microcarcinomas have been found in main specimens, interestingly one micropapillary carcinoma has been found in residual thyroid specimen. At the same time, there were 73.5 % micronodule formations in residual thyroid specimens. While Ki-67 index of residual thyroid tissues was 4.65 % in nodules, it was 1.91 % in normal appearing areas (P<0.05). As for the main specimens, Ki-67 indexes were 5.42 % and 2.84 % respectively for nodular and normal appearing areas (P<0.05). In conclusion, we had the chance to compare the histopathologic results of total and subtotal resection techniques in same group of patients. The existence of micronodules in residual thyroid tissues with similar proliferative activity as it was in main specimens may be the main cause for recurrent disease. We also showed that if subtotal resection had been performed, malign recurrence would have been inevitable in one case that has micropapillary carcinoma in residual thyroid tissue. In order to get lowest risk rate of recurrence and more importantly, to prevent malign recurrence or transformation, total thyroidectomy seems to be most appropriate choice for benign nodular thyroid disease.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2646
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevda Yılmaz .pdf585.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 27, 2024

Download(s)

56
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.