Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/26496
Title: Yönetici rolleri ve etkileme taktikleri ile öğretmenlerin yöneticiye güveni arasındaki ilişkiler
Other Titles: The relationships between administrator roles, their ınfluencing tactics and teachers’ trust in their administrators
Authors: Doğan, Hatice
Advisors: Tok, Türkay Nuri
Keywords: Administrator roles
İnfluencing tactics
Trust in administrator
Yönetici rolleri
Etkileme taktikleri
Yöneticiye güven
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, okul müdürlerinin yönetici rollerinin öğretmenlerin yöneticiye güvenini nasıl etkilediğinin ve yönetici rollerinin yöneticiye güvene etkisinde, kullandıkları etkileme taktiklerinin aracılık rolünün olup olmadığının belirlenmesidir. Ayrıca, öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin yönetici rollerini, etkileme taktiklerini ve öğretmenlerin yöneticiye güven düzeylerini; cinsiyet, branş, kıdem, okulda çalışma süresi, müdürle çalışma süresi ve sendika üyeliğine göre incelemek araştırmanın amaçları arasındadır. Araştırmanın modeli ilişkisel tarama modelidir. Araştırma Denizli ili, merkez ilçelerinde yer alan kamu okullarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu, Okul Yönetici Rolleri Ölçeği, Etkileme Taktikleri Ölçeği, Yöneticiye Güven Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Okul müdürlerinin yönetici rolleri, etkileme taktikleri ve öğretmenlerin yöneticiye güveni arasındaki ilişkiyi test etmek amacı ile yapısal eşitlik modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Ayrıca; demografik faktörlerin değişkenlere etkisini belirlemek için t-testi ve tek yönlü ANOVA Analizi kullanılmıştır. Araştırmada, yönetici rollerinin yöneticiye güven üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin okullarda bireyler arası, bilgi sağlama ve karar verme rollerini sergilemeleri öğretmenlerin yöneticilerine güvenmelerini sağlamaktadır. Bu etki hem doğrudan hem de etkileme taktikleri aracılığıyla dolaylı olarak gerçekleşmektedir. Okul müdürlerinin yönetici rolleri sergilemeleri, etkileme taktiklerinden bilgilendirme ve motive etme taktiklerini daha fazla, baskı taktiklerini daha az kullanmalarına neden olmaktadır.
The aim of this study is to determine how the administrator roles of the school administrators affect the teachers’ trust in their administrators and whether the school administrators’ tactics have a mediator role in the teachers’ trust in their school administrators. Also, examining the administrator roles of the school administrators according to the teacher perceptions, their influencing tactics and the level of the teachers’ trust in their administrators according to gender, branch, seniority, the working time in the same school, the working time with the administrator and union membership are among the purposes of the study. The model of the study is the relational survey model. The research was conducted in the public schools in the centre districts in Denizli. The data were collected through Personal Information Form, School Administrator Roles Scale, Influencing Tactics Roles and Trust in Administrator. Structural equation modelling (SEM) was used to test the relationship between school administrators’ administrator roles, their influencing tactics and teachers’ trust in their administrators. In addition, t-test and one-way ANOVA analysis were used to determine the effect of demographic factors on variables. In the research, it was concluded that there is both direct and indirect effects of the administrator roles on the trust in the administrators. School administrators’ performing the interpersonal roles, informational roles and decisional roles lead to teachers’ trust in administrators. This effect occurs both directly and indirectly through influencing tactics. School administrators’ performing administrator roles causes them to use apprising and motivating tactics more among all the influencing tactics and use pressure tactics less.
URI: https://hdl.handle.net/11499/26496
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Doğan.pdf2.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

222
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

1,886
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.