Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2651
Title: Kronik kalp yetmezlikli hastalarda sürekli ve interval tipte aerobik egzersiz programlarının etkinliğinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparıson of the effıcıencıes of contınuous and ınterval-type aerobıc exercıse on the patıents with chronıc heart faılure
Authors: Konukcu, Sibel
Advisors: Gülin Fındıkoğlu
Keywords: Aerobik güç
Aerobic power
Egzersiz
Exercise
Egzersiz tedavisi
Exercise therapy
Kalp yetmezliği
Heart failure
Yaşam kalitesi
Quality of life
Abstract: ronik kalp yetmezlikli hastalarda sürekli ve interval tipte aerobik egzersiz programlarının etkinliğinin karşılaştırılması Yazarlar: Sibel Konukcu, Gülin Fındıkoğlu, Füsun Ardıç Amaç: Bu çalışmanın amacı; Kronik kalp yetmezliği (KKY)?de interval tip aerobik egzersiz programı ile aynı sürede uygulanan sürekli aerobik egzersiz programının fonksiyonel kapasite, kardiyak fonksiyonlar, otonom sinir sistemi, biyokimyasal belirteçler, hasta yaşam kalitesi üzerine olan etkinliğini karşılaştırmaktır. Plan: Randomize, prospektif, kontrollü bir çalışma Metot: 45 KKY?li 41 ve 81 yaş arası, 10 haftalık eğitime katılmaya gönüllü erkek ve kadın çalışmaya dahil edildi. Bireyler üç gruptan birine randomize edildi: aerobik interval eğitim grubu (Grup Aİ-E; n=15, sabit sürede (35 dakika), artan güçte bisiklet egzersizi; intervaller 60?ar sn: VO2max`ın 1.hafta:%50?si 2-3. hafta: %55?i, 4-5. hafta %60?ı, 6-7. hafta %65?i, 8-9. hafta %70?i, 10. hafta %75?i seviyesinde, dinlenme süreleri 30?ar sn, 5?er dakika ısınma ve soğuma, toplam egzersiz süresi 35 dakika), sürekli aerobik egzersiz eğitim grubu (Grup SA-E; n=15, sabit sürede (35 dakika), artan güçte bisiklet egzersizi; VO2max`ın 1.hafta:%50?si 2-3. hafta: %55?i, 4-5. hafta %60?ı, 6-7. hafta %65?i, 8-9. hafta %70?i, 10. hafta %75?i seviyesinde, 5?er dakika ısınma ve soğuma, toplam egzersiz süresi 35 dakika), kontrol grubu (Grup Kontrol; n:15, gözetimli veya ev programı şeklinde egzersiz verilmedi.) Takip eden ölçümler eğitimin öncesi ve 12. haftasında tüm bireylere uygulandı: Kilo, VKİ, Bel, kalça Çevresi, BKO, N-terminal pro Brain Natriuretic peptide (NT-proBNP), Nitrik oksit (NO), vascular cell adhesion molecule (VCAM), Inter-Cellular Adhesion Molecule (ICAM), CRP, fibrinojen, HDL, LDL, total kolesterol, trigliserit, glukoz Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (EF), sol atrium, sol ventrikül diyastol ve sistol sonu çapları, maximal tüketilen oksijen miktari (VO2max), maksimum dakika ventilasyon hacmi (VE), dışarı atılan C02, (VC02), solunum verimliliğinin ölçümü (VE/VC02), metabolik eşlenik (Tepe MET), egzersiz süreleri, tepe iş yükleri, 6DYT, SF-36, LVD-36 Bulgular: 10 haftalık program sonunda, başlangıç değerlerine göre her iki egzersiz grubunda da VKİ, Bel, kalça çevresi, yağ yüzdesi, yağ ağırlığı, istirahat nabzı, sistolik KB, tepe diastolik KB, LVD-36 anket sonuçlarında; anlamlı azalma, EF, egzersiz süresi, tepe yük, 6 DYT, SF-36 alt parametrelerinden fiziksel fonksiyon, mental sağlık ve enerjide; anlamlı artış izlendi. Sadece grup Aİ-E?de kolesterol ve VCAM?da azalma ve SF-36 alt parametrelerinden sosyal fonksiyonda anlamlı artış izlendi. Sadece grup SA-E?de kilo, kas yüzdesi, diastolik KB, tepe sistolik KB, ICAM, fibrinojende ve NO?da anlamlı azalma izlendi. Kontrol grubu ile kıyaslandığında her iki grupta 6DYT? de anlamlı artış izlenmiştir. Sadece grup Aİ-E?de EF, tepe met ve sürede anlamlı artış, sadece grup SA-E? de sistolik KB, diastolik KB, tepe sistolik KB, tepe diastolik KB?de anlamlı azalma, SF-36 alt parametrelerinden enerji, mental sağlıkta anlamlı artış izlenmiştir. Sonuç: Her iki egzersizinde antropometrik ölçümler, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları, OSS hemodinamikleri, aerobik kapasite ve biyokimyasal parametreler, yaşam kalitesine iyileşme sağladığı izlenmiştir. Total egzersiz süresinin eşitlenmesiyle planlanmış olan farklı miktarda işin yaptırıldığı İA-E ve SA-E?nin birbirlerine üstünlükleri antropometrik ölçümler, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları, OSS hemodinamikleri, aerobik kapasite, biyokimyasal parametreler ve yaşam kalitesi açısından izlenmemiştir.
Comparison of the efficiencies of continuous and interval-type aerobic exercise on the patients with chronic heart failure Author: Sibel Konukcu, Gülin Fındıkoğlu, Füsun Ardıç Purpose: The aim of this study was to compare the efficiencies of interval-type aerobic exercise program and continuous exercise program, which was performed within the same duration, on functional capacity, cardiac functions, autonomous nervous system, biochemical markers and the quality of patient?s life in chronic heart failure. Design: Randomized, prospective, controlled study. Method: A total of 45 men and women with heart failure whose ages were between 41 and 81 and who were willing to participate 10-week training were included in the study. Participants were randomized into three groups: aerobic interval training group (Group AI-E; n=15, fixed duration (35 minutes), cycling exercise at boost power; intervals of 60 sec: at a level of 50% of VO2max in 1st week, 55% in 2nd-3rd weeks, 60% in 4-5th weeks, 65% in 6-7th weeks, 70% in 8-9th weeks and 75% in 10th week, resting duration of 30 sec, 5 minutes of warm-up and cool-down, total exercise duration of 35 minutes), constant-load aerobic exercise training group (Group SA-E; n=15, fixed duration (35 minutes), cycling exercise at boost power; at a level of 50% of VO2max in 1st week, 55% in 2nd-3rd weeks, 60% in 4-5th weeks, 65% in 6-7th weeks, 70% in 8-9th weeks and 75% in 10th week, 5 minutes of warm-up and cool-down, total exercise duration of 35 minutes), control group (no exercise was given as supervised or home program). Following measurements were done for all participants before and at the 12th week of training: Weight, BMI, waist, hip circumference, waist-to-hip ratio, N-terminal pro-brain Natriuretic peptide (nt-proBNP), Nitric oxide (NO), vascular cell adhesion molecule (VCAM), Inter-Cellular Adhesion Molecule (ICAM), CRP, fibrinojen, HDL, LDL, total cholesterol, triglyceride, glucose, left ventricular ejection fraction, left atrium, left ventricle end-diastolic and end-systolic diameter, maximal amount of oxygen consumed, maximum minute ventilation volume, exhaled C02, measurement of respiratory efficiency, metabolic conjugate (peak MET), exercise durations, peak workload, 6MWT, SF-36, LVD-36 Results: At the end of 10-week program, significant decreases were observed in BMI, waist, hip circumference, fat percentage, fat weight, resting pulse, systolic BP, peak diastolic BP, and the results of LVD-36 quesionnaire; and significant increases were seen in EF, exercise duration, peak load, 6MWT and in the SF-36 sub-parameters of physical function, mental health and energy in both exercise groups compared to the initial values. In only group AI-E, decreases in cholesterol and VCAM and a significant increase in the social function, that is one of the sub-parameters of SF-36, were observed. In only group SA-E, significant decreases were detected in weight, muscle percentage, diastolic BP, peak systolic BP, ICAM, fibrinogen and NO. When compared to control group, there was a significant increase in 6MWT in both groups. It was observed that there was a significant increase in EF, peak MET and duration in only group AI-E. In addition, there was a significant decrease in systolic BP, diastolic BP, peak systolic BP and peak diastolic BP and a significant increase in SF-36 sub-parameters of energy and mental health in only group SA-E. Conclusion:It was found that both exercises have improved anthropometric measurements, left ventricular ejection fractions, OSS hemodynamics, aerobic capacity, biochemical parameters and quality of life. There were no superiorities of IA-E and SA-E, that were planned by equalization of the total exercise duration and in which different amount of work were performed, over each other in terms of anthropometric measurements, left ventricular ejection fractions, OSS hemodynamics, aerobic capacity, biochemical parameters and quality of life.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2651
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sibel Konukcu.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on May 27, 2024

Download(s)

60
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.