Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2652
Title: Kliniğimizde yapılan laparaskopik adrenalektomilerin analizi
Other Titles: Analysis of laparoscopic adrenalectomies performed in our clinic
Authors: Sayır, Sİnan
Advisors: Murat Özban
Keywords: Adrenal kitle
Sürrenal
Laparaskopi
Adrenal gland
Adrenal
Laparoscopy
Abstract: Sayır S. kliniğimizde laparaskopik olarak opere edilen adrenal kitlelerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanlık Tezi, DENİZLİ 2013 Amaç: Adrenal bez tümörleri benign veya malign, fonksiyonel veya non-fonksiyonel olabilmektedir. Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin gelişimi ve sık kullanımı sayesinde adrenal kitlelerin tanısı rahatlıkla konulabilmektedir. Lokalize ve küçük, küratif tedavisi mümkün olabilen adrenal kitlelerin tanısı ve laparaskopik cerrahi ile tedavisi rahatlıkla olabilmektedir. Bu çalışmamızın amacı kliniğimizde 2008-2013 yılları arasında uygulanan laparaskopik adrenalektomi olgularımızı ve sonuçlarını sunmaktır. Gereç ve yöntem: 2008-2013 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi kliniğinde sürrenal kitle nedeniyle laparaskopik adrenalektomi operasyonu uygulanan 52 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların hikaye, fizik muayene, radyolojik görüntüleme yöntemleri, serum ve idrar laboratuar bulguları değerlendirildi. Hastaların yaş, kilo, boy, ameliyat süresi, komplikasyonlar, yatış süresi, kitle boyutu ve patolojik ta¬nıları gibi hastalara ait bilgiler hastane kayıtlarından ta¬randı ve kaydedildi. Bulgular: Sürrenal kitle ile başvuran 52 hastadan 16'sı erkek, 36'sı bayandı, hastaların ortalama yaşı 50.5±12.5, erkeklerin ortalama yaşı 53,87±11,5, bayanlarn ortalama yaşı 49.05±12.76 idi. İstatistiksel olarak yaş ile cinsiyet arasında anlamlı fark bulunamadı. (T-tasti, P? 0.203) Histopatolojik inceleme sonucunda 34 hastada adrenal adenom, 10 hastada feokromositoma, 5 hastada adrenal kist, 1 hastada ganglionörom, 1 hastada miyelipom, 1 hastada onkositom tespit edildi. Hastaların sadece 2 (% 3,8) tanesinde hepatomegali ve teknik sorunlar nedeniyle açık cerrahiye dönülerek operasyon tamamlandı. Postoperatif erken veya geç komplikasyon görülmedi. Olguların ortalama operasyon süresi 56.53±18.21 dakika (30-120), ortalama hastanede kalış süresi 4.04±1.41 gün (2-9) tespit edildi. Sonuçlar: Adrenal kitenin tanımlanması için hastanın başvuru şikayetleri, kitlenin boyutu ve kitlenin fonksiyonel olup olmadığı belirtilmelidir. Laparaskopik adrenalektomi invaziv adrenal karsinoma, metastatik feokromasitoma ve 15 cm'den büyük boyuttaki kitleler hariç öncelikle düşünülmesi gereken ameliyat yöntemidir. Hastaların daha az ağrı hissetmesi, hastanede yatış süresinin kısalması, operasyon sonrası daha iyi kozmetik görüntü laparaskopik adrenalektominin önemli avantajlarıdır. Anahtar kelimeler: Adrenal kitle, sürrenal, laparaskopi
Purpose: Adrenal glands tumors may be benign or malign; functional or nonfunctional. Owing to the development and usage of radiological monitoring techniques, to diagnose the adrenal glands tumors are easier than before. The diagnosis of localized and small, curative adrenal glands, and their treatment with laparoscopic surgery are easefully possible. The purpose of our study is to present the laparoscopic adrenalectomy cases implemented between the years of 2008 and 2013 in our clinic and their results. Tool and Method: 52 patients who were implemented laparoscopic adrenalectomy operation because of adrenal gland in general surgery clinic at Pamukkale University were evaluated retrospectively between the years of 2008 and 2013. Patients were examined with their stories, physical examination, radiological screening techniques and laboratory findings of serum and urine. The information of age, weight, height, surgery period, complications, hospitalization period, gland size and pathological diagnosis were achieved from the hospital record. Findings: The 16 of 52 patients who were applied for adrenal gland were men; the 36 of them were women. The average of age for overall is 50.5±12.5; for men is 53,87±11,5, and for women is 49.05±12.76. There is no statistically significant difference between age and gender (T-test P? 0.203). According to the histopathological examining, adrenal adenoma for 34 patients; pheochromocytoma for 10 patients; adrenal cyst for 5 patients; ganglioneuroma for 1 patient; myelolipoma for 1 patient and oncocytoma for 1 patient were identified. 52 patients were started laparoscopic operation and 50 of them were completed laparoscopic. Postoperative early or late complication was not seen. The average operation period was 56.53±18.21 minutes and the average hospitalization period was 4.04±1.41 days (2-9). Conclusion: For the diagnosis of adrenal gland, the complaint of the patient, the size of the gland and whether the gland is functional or not should be indicated. Exluding laparoscopic adrenalectomy invasive adrenal carcinoma, metastatic feocromasitoma and glands bigger than 15 cm; the priority is the method of the surgery. The advantages of laparoscopic adrenalectomy are that patients feel less pain, the hospitalization period shortens, and there is better cosmetic image after the operation. Key words: Adrenal gland, adrenal, laparoscopy
URI: https://hdl.handle.net/11499/2652
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sinan Sayır.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 27, 2024

Download(s)

152
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.