Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2654
Title: Non-hodgkin lenfoma olgularımızın klinik, patolojik, prognostik özelliklerinin ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Clinical, pathologic, prognostic feautures and treatment results of our non-hodgkin lymphoma patients
Authors: Yüksel, Sinemis
Advisors: H. İsmail Sarı
Keywords: Epidemiyoloji
Epidemiology
Lenfoma-non Hodgkin
Lymphoma-non Hodgkin
Prognoz
Prognosis
Sağkalım
Survival
Abstract: NHL'lar; B, T ve doğal öldürücü hücrelerden köken alan, klonal lenfoid sistem tümörleridir. NHL insidansı; yaş, coğrafi bölge, enfeksiyöz etkenlere maruziyet, ırksal faktörler ile değişmektedir. En sık görülen histopatolojik tip, DBBHL'dır. Tümörün büyüme ve invaziv olma potansiyelini, hastanın tedaviye yanıtını ve sağkalım sürelerini etkileyen çeşitli prognostik faktörler mevcuttur. Bu çalışmada; NHL hastalarının klinik özellikleri, tedavi sonuçları, genel ve hastalıksız sağkalım oranlarını ve prognostik faktörlerini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Ocak 2005 ? Aralık 2009 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı'nda NHL tanısı almış ve takip edilmiş 108 hastanın dosyaları geriye dönük incelenerek; klinik özellikleri, tedavi sonuçları, genel ve hastalıksız sağkalım oranları ve prognostik faktörleri değerlendirildi. Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 60,95±15,44 ile batı ülkelerine benzerdi ancak ülkemizin ortalamasına göre yüksek bulundu. Literatürle uyumlu olarak en sık NHL alttipi DBBHL idi. Primer ekstranodal lenfoma oranı dünyadan ve ülkemizden yayınlanan verilere göre daha yüksek tespit edildi. İleri evre (Evre III-IV), IPI skoruna göre yüksek-orta ve yüksek risk, hastalık tutulumu olan ekstranodal bölge sayısının ikiden fazla olması, kemik iliği ve dalak tutulumu, hemoglobin düzeyinin 10 gr/dl'nin altında olması kötü tedavi yanıtı, daha kısa genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım ile ilişkili bulundu. Sonuç: Çalışma grubumuzun sayısı az olmasına rağmen elde ettiğimiz veriler literatürle uyumlu bulunmuştur. Dünyada diğer kanserler arasında 5. sıraya oturmuş ve görülme sıklığı hızla artan NHL için; ülkemizde çok merkezli çalışmalarla kendi hasta topluluğumuzun özgüllüğüne göre değerlendirilmesi ve tedavi protokollerinin gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle ulusal kanser kayıt sisteminin yapılandırılması ve geliştirilmesi gerekmektedir.
NHL is defined as lymphopoietic malignancies of B cells, T cells or natural killer cells. The incidence of NHL varies by age, geography, ethnicity, exposure to infectious agents. The most commonly observed histopathological type is Diffuse large B-cell lymphoma. The features that reflect the growth and invasive potential of the tumor, anti-tumor response of the patients and the patients? ability to tolerate intensive theraphy are the prognostic factors. In this retrospective study, we aimed to evaluate the clinical characteristics of our NHL patients, response to treatment, survival rates and factors affected overall and progression free survival. Material and Method: One hundred eight NHL patients who had been followed in the Pamukkale University Haematology Department between January 2005-December 2009 were included in this study. The clinical characteristics, response rates, overall and progression free survival rates and prognostic factors were reviewed retrospectively. Results: The mean age of the patients was 60.95±15.44 years; was similar in the western countries, but were higher than the country average. DLBCL was the most common subtype in accordance with the literature. Primary extranodal lymphoma rate was higher than the data published in the over the world and our country. Advanced stage, high-intermediate and high risk according to IPI score, extranodal disease, involvement of the region have more than two, bone marrow and spleen involvement, hemoglobin level <10 g/dl is associated with poor response to therapy, a shorter overall survival and progression-free survival. Conclusion: Despite the small number of our study group, datas were consistent with the literature. Assessment and specificity of our community according to their own patient and review of treatment protocols are needed. Therefore, the development of national cancer registration system and must be configured.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2654
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sinemis Yüksel.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

268
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,892
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.