Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2657
Title: Erken dönem romatoid artrit tanısında dinamik kontrastlı manyetik rezonans görüntülemenin etkinliği
Other Titles: The efficacy of contrast enhanced dynamic mri in the diagnosis of early rheumatoid arthritis
Authors: Çalışkan, Şafak
Advisors: Nuran Sabir AKkoyunlu
Keywords: Erken romatoid artrit
Dinamik kontrastlı MRG
Sinovit.
Early Rheumatoid Arthritis
Contrast enhanced dynamic MRI
Synovitis
Abstract: Bu çalışmada, el ve el bileklerinde poliartriti olan ve klinik olarak erken dönem RA tanısı düşünülen olgulara dinamik kontrastlı MRG (DKMRG) yöntemi uygulayarak sinovit, tenosinovit, kemik ödemi ve kemik erozyonu bulgularını saptamak ve bu bulguları klinik takip sonuçları, bazı laboratuar bulgular ve statik MRG bulguları ile kıyaslayıp, erken RA tanısında dinamik kontrastlı MRG etkinliğini araştırmak amaçlanmıştır. Klinik olarak erken dönem romatoid artrit düşünülen 40 olgunun (33 kadın, 7 erkek ortalama yaş 41±10yıl) el ve el bileğine statik MR ve IV kontrast enjeksiyonu sonrası DKMRG ile inceleme yapıldı. Kırk olgunun 28 (%70)'inde DKMRG ile sinovit bulgusu saptandı. DKMRG ile sinovit saptanan 28 olgudan 21 (%75)'ine klinik olarak erken dönem romatoid artrit tanısı konuldu. Statik MRG bulguları ile DKMRG bulguları karşılaştırıldığında; DKMRG'nin erken RA'yı saptamada daha duyarlı bir yöntem olduğu bulundu. Erken RA tanısında özgüllüğü yüksek anti-CCP antikoru ile DKMRG'deki sinovit bulgusu istatistiksel olarak uyumlu bulundu. Bu yöntem ile tendon kılıfındaki sinoviyal kontrastlanma gösterilerek tenosinovit teşhis edildi. Kemik kisti ile kemik erozyonunun ayırımında DKMRG ile kontrastlanma piki saptanıp iki bulgu arasında ayırımın yapılabileceği bulundu. İncelenen bazı laboratuar değerleri (RF, CRP, sedim) ve DAS 28 hastalık aktivite skoru ile DKMRG bulgularımız arasında uyum tespit edilmedi. Sonuç olarak; DKMRG yöntemi erken RA olgularının el ve el bileğindeki sinovit bulgusunu saptayıp tanının erken dönemde konulmasında faydalı olabilir. Özellikle erken RA'da eklem değişikliklerinin tespitinde direkt grafi duyarlılığı düşük olduğu için, DKMRG bulguları hastalık tanısında kullanılan ARA kriterlerindeki radyolojik kriterleri içinde önemli bir yer bulabilir. RA'nın tanısının erken dönemde konulması ile de tedaviye erken başlanıp hastalığın ileriki döneminde gelişebilecek deformiteler önlenebilir.
The purpose of this study was to assess the efficacy of contrast enhanced dynamic MRI (CEDMRI) in the diagnosis of early rheumatoid arthritis in patients with polyarthritis of hands and wrists. Synovitis, tenosynovitis, bone oedema and bone erosions determined by contrast enhanced dynamic MRI were compared with static MRI, clinical and laboratory findings. Static and CEDMRI were performed to hands and wrists of 40 patients (33 women, 7 men; mean age: 41±10 years) suspected clinically as early rheumatoid arthritis. Synovitis was found in 28 of 40 patients (%70) who were taken for the study group. Of these 21 of 28 (%75) patients were diagnosed as early rheumatoid artritis clinically. CEDMRI was found more sensitive in the diagnosis of early rheumatoid arthritis when compared with static MRI. Anti-CCP antibody, which is highly specific for early rheumatoid arthritis, shown a significant statistical relation with synovitis determined by CEDMRI. On the other hand CEDMRI was found to be more sensitive in the diagnosis of tenosynovitis which is determined by the contrast enhacement of the synovial tendon sheath. Differentiation between bone cysts and erosions also could be done by calculating the contrast peak enhancement of the tendon sheath. There were no significant statistical relationship between CEDMRI findings and RF, CRP, ESR and DAS 28 disease activity score. In conclusion, CEDMRI could be a useful diagnostic modality in the early assessment of RA by determining synovitis in the hands. Due to the relative low sensitivity of direct radiography in determining early joint changes CEDMRI findings can take an important part within the diagostic radiological criteria of RA which in turn will help in the early diagnosis and treatment so that may prevents the complication of the disease in the future.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2657
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şafak Çalışkan.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

1,094
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.