Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2658
Title: Akut koroner sendrom hastalarında serum gebelikle ilişkili Plazma Protein A ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I düzeylerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Estimating levels of PAPP-A and IGF-1 in patients with acute coronary syndrome
Authors: Özen, Şahika
Advisors: Bünyamin Kaptanoğlu
Keywords: Biyokimya
Biochemistry
Akut koroner sendrom
Acute coronary syndrome
Abstract: kut koroner sendrom akut miyokart iskemisine bağlı ortaya çıkan semptom ve klinik bulgularla karakterize bir durumdur. Akut koroner sendromlarda en sık başvuru şikayeti göğüs ağrısıdır. Burada en önemli nokta göğüs ağrısının akut koroner sendromdan mı ya da kalp dışı bir nedenden mi kaynaklandığının ayırt edilmesidir. Bu ayırımda biyokimyasal belirteçlerden faydanılmaktadır. Günümüzde kullanılan kreatin kinaz-MB ve troponin gibi belirteçler miyokardiyal enfarktüsde nekroza bağlı olarak yükselmektedir ancak erken miyokardiyal enfarktüs ve kararsız anjina pektorisde yükselmemiştir Gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) yüksek molekül ağırlıklı çinko bağlayan bir metalloproteinazdır. PAPP-A, insülin benzeri büyüme faktörü I'in (IGF-I) spesifik aktivatörüdür. Bu etkiyi IGF bağlayıcı protein 4 ve 5'i parçalayarak, IGF-1'in serbest kalmasını sağlayarak yapar Gebelikle ilişkili plazma protein A'nın kararsız aterosklerotik plakta üretildiği tespit edilmiştir. Plaktaki düşük yoğunluklu lipoproteinlerin makrofajlarca alınımını ve makrofajlardan proinflamatuvar sitokin salgısını artırarak plak oluşumunun ilerlemesine ve kararsızlığına neden olmaktadır Çalışmamızda; akut koroner sendrom tanısı alan 41 hasta ve 39 sağlıklı kontrol grubunda serum PAPP-A ve IGF-I düzeyleri incelendi. PAPP-A ELISA yöntemi ile IGF-I immünokemilüminasans yöntemi ile ölçüldü Hasta grubunun PAPP-A düzeyi, kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulunurken (p=0.0001); iki grubun IGF-I düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.882). Serum PAPP-A düzeyleri ile IGF-I düzeyleri arasında pozitif yönde, zayıf derecede, istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki saptandı (r= 0.018, p= 0.875). AKS hastalarını kontrol grubu bireylerinden ayırmada ki PAPP-A düzeylerinin etkinliğini incelemek için ROC eğrisi çizildi. Eğri altında kalan alan 0,858 bulundu (p=0.0001). Akut koroner sendrom tanısı için en yüksek duyarlılık ve özgüllük birlikteliğini sağlayan eşik noktası 1.945 mIU/L bulundu. Eşik noktası 1.945 mIU/L alındığında duyarlılık 0.854, özgüllük 0.821 olarak hesaplandı Sonuçlarımız PAPP-A'ın AKS tanısının konulmasında kullanışlı bir belirteç olduğunu destekler görünse de, daha ileri çalışmalarla bu bulguların desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca, AKS'da IGF-I'in rolünü ve PAPP-A ile ilişkisini açıklayabilmek için daha geniş hasta gruplarında yapılacak prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu görüşündeyiz.
Acute coronary syndrome is characterized with symptoms and clinical signs occuring because of acute myocardial ischemia. The most common complaint in acute coronary syndrome at the beginning of disease is chest pain. İn this situation, the main point is differentiating whether the chest pain is originated from acute coronary syndrome or another reason that is not related with the heart. Biochemical markers are used in this differentiation. The recently used markers like CK-MB and troponin are elevated due to necrosis in circulation of patients with myocardial infarctuse, but not elevated in early myocardial infarctuse and unstable anjina pectoris PAPP-A is a high molecular weighed zinc binding metalloproteinase. PAPP-A is the spesific activator of IGF-1. It has this effect via degrading IGF binding protein 4 and 5 that results with releasing of IGF-1 It was detected that PAPP-A is reproduced in unstable atherosclerotic plaque. This molecule increases the uptake of low density lipoproteins in the plaque by macrophages and the secretion of proinflamatuar cytokines from macrophages. As a result , formation of plaque progresses and the plaque becomes unstable In our study, levels of serum PAPP-A and IGF-1 are determined in both patient group including 42 individuals and control group including 39 healthy individuals. PAPP-A was detected with ELISA method and IGF-1 is detected with immunochemilumminescance method Serum PAPP-A levels in patient group was found significiantly high compared with control group. (p=0.0001); on the other hand, no significiant difference was found between serum IGF-1 levels in two groups. (p=0.882). A positively correlated, weak degreed, statistically non-significiant relation was detected between serum PAPP-A and IGF-1 levels. (r= 0.018, p= 0.875). ROC curve was plotted to determine the effectiveness of PAPP-A levels in differentiating the patients with acute coronary syndrome from the individuals in the control group. The area located under curve was detected as 0.858 (p=0.0001). The cut-off point which obtains togetherness of the most spesificity and sensitivity for acute coronary syndrome was detected as 1.945 mIU/L. Sensitivity was estimated as 0.854 and spesificity was estimated as 0.821 when cut-off point was selected as 1.945 mIU/L Our results support that PAPP-A might be a useful marker for diagnosis of acute coronary syndrome. Nevertheless, we think that these findings need to be supported with advanced studies. Also, we have the opinion that prospective studies conducted in larger patient groups are required to explain the role of IGF-1 and its relation with PAPP-A in acute coronary syndrome.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2658
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şahika Özen.pdf814.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on May 27, 2024

Download(s)

234
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.