Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2663
Title: Dishidrotik ekzema tanılı hastalarda fotoallerjik duyarlılığın araştırılması
Other Titles: Photoallergic sensitivity in patients with dyshidrotic eczema
Authors: Köroğlu, Şenol
Advisors: Berna Şanlı Erdoğan
Keywords: Dishidrotik ekzema
Fotoyama Testi
Dyshidrotic eczema
Photopatch test
Abstract: Dishidrotik ekzema, histolojik olarak spongiotik veziküller ile karakterize, veziküler palmoplantar ekzema grubunda yer alan endojen bir dermatittir. Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamakla birlikte deriye temas eden veya oral alınan bazı metallere karşı vücudun bir allerjik yanıtı olduğu düşüncesi nedeniyle hastalara yama testi uygulanması önerilmektedir. Bu çalışmamızda, hastalığın özellikle UV'nin yoğun olduğu ilkbahar yaz aylarında alevlenmesinden yola çıkarak, Avrupa standart test serisi ile fotoyama testinde, etyolojide ekzojen fotoallerjen ve UV'nin etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmamıza klinik ve/veya histopatolojik olarak dishidrotik ekzema tanısı almış olan 30 kişilik hasta ve 30 kişiden oluşan kontrol grubu dahil edildi. Hasta grubunda yama testinde 8 (%26,7) hastada pozitiflik bulunurken, kontrol grubunda 1 (%3,3) kişide pozitiflik vardı. Bu yönden karşılaştırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Yama testi pozitiflikleri bir hasta dışında meslekleri ile ilişkilendirilmemiştir. Hasta ve kontrol grubunda fotoyama testinde pozitiflik saptanmamıştır. Sonuç olarak, dishidrotik ekzema etyolojisindeki bilinmezlik devam etmektedir. Çalışmamızda bu hastalarda Avrupa standart test serisi ile uygulanan fotoyama testinde pozitiflik saptamadık. Bu hipotez doğrultusunda daha geniş hasta serileri ile ve fotosensitizan allerjenlerle yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar kelimeler: Dishidrotik ekzema, Fotoyama testi
Dyshidrotic eczema is an endogenous dermatitis, histologically characterized with spongiotic vesicles, and appearing in vesicular palmoplantar eczema group. With its etiology not fully understood it?s thought that this is an allergic response to some metals contacting to the skin or taken orally, therefore its recommended patch test should be applied to these patients. In this study, consideing this disease especially exacerabates in spring and summer when the UV lights are intense; we intended to investigate exogenous photoallergan and UV effect in etiology ith use the European standart test series in the photopatch test. In our stady 30 patients clinically and/or histopathologically diagnosed as dyshidrotic eczema and 30 persons as the control group were included. In the control group only one patient (%3,3) had positive patch test while in the patient group eight (%26,7) had positive result. When compared using this; the difference between was found to be statistically significant (p<0,05). Patch test positivenesses were not associated with occupation except one patient. In patient and control groups there were no positiveness in photopatch test. In conclusion, the obscurity of the dyshidrotic eczemas etiology is continuing. In our study we did not find positive results in the photopatch test applied with the European standart test series in our patients. Considering this hypothesis; studies done with more extensive patients series and photosensiting allergens are needed. Key words: Dyshidrotic eczema, Photopatch test
URI: https://hdl.handle.net/11499/2663
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şenol Köroğlu.pdf2.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 27, 2024

Download(s)

144
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.