Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2664
Title: Gönüllü trombosit aferez vericilerinde single ve double trombosit aferezinin hemostatik testler üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of hemostatic tests with single and double platelets apheresis in donors
Authors: Tok, Şerife
Advisors: Hakan İsmail Sarı
Keywords: Hemostatikler
Hemostatics
Kan
Blood
Kan bileşenlerini ayırma
Blood component removal
Kan testleri
Hematologic tests
Testler
Tests
Abstract: Aferez günümüzde tam kanın uzaklaştırılması, çeşitli bileşenlere ayrılması, bir veya daha fazla bileşenin toplanması ve/veya degiştirilmesini içeren pek çok sayıdaki işlemden söz etmek için kullanılır. Terapotikaferez, donöraferezi ve kök hücre aferezi olmak üzere 3 amaçla uygulanabilir. Çalışmamızda donöraferezininhemostatik testler üzerine olan etkileri değerlendirildi. Literatüre bakıldığında single veya double işlem öncesi ve sonrası hemostatik testlerin karşılaştırılmasını içeren ayrı ayrı çalışmalar bulunduğu ancakdouble ve single işlemini karşılaştıran bir çalışma olmadığı gözlendi. Çalışmamızda diğer çalışmalardan farklı olarak hem işlem öncesi ve sonrası hemostatik parametreler değerlendirildi.Hemde iki işlem tipi arasında bu değerler açısından fark olup olmadığı karşılaştırıldı. Nisan 2012 ile Nisan 2013 arasında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi transfüzyon merkezine başvuran gönüllü aferez vericileri çalışmaya dahil edildi. Vericiler belirlenirkendonör olma kriterleri esas alındı. Aferez toplama işlemi AmicustpSeperator cihazı ile yapıldı. İşlem öncesi ve işlemden 15 dakika sonrasında olmak üzere 2 kere kan numunesi alındı. Alınan örneklerden protrombin zamanı (PT), aktive parsiyeltromboplastin zamanı (aPTT) ve trombosit fonksiyon testleri (KOLLAJEN, ADP, EPİNEFRİN, RİSTOSETİN) değerlendirildi. Trombosit fonksiyon testleri Chrono-log 560 CA cihazında değerlendirildi. İşlem öncesi trombosit fonksiyon testi normal olan bireyler çalışmaya dahil edilerek sadece işleme bağlı trombosit fonksiyon testlerinin değişiminin gözlenmesi amaçlandı. Double ve single grubu arası verilerin analizinde Mann-Whitney U Wilcoxon testi, işlem öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılmasında ise t testi kullanıldı. P değeri 0,05?in altında ise anlamlı olarak kabul edildi. Singleaferezişlemine alınan 39, doubleaferez işlemine alınan 38 olmak üzere toplam 77 donör çalışmaya dahil edildi. Vericilerin hepsi erkek cinsiyette olup yaş aralığı 19-54 arasında, yaş ortalaması 34,12 ± 8,137? idi. Single işlemde PT, INR değerlerinde işlem sonrasında anlamlı uzama gözlendi. Kollajenamplitud değerindeişlem öncesi ve sonrasında anlamlı farklılık gözlenmedi (p: 0,390 ). aPTT, PT yüzdesi, ADP amlitud ve slope, kollajenslope, epinefrinamplitud ve slope, ristosetinamplitud ve slope değerlerinde işlem sonrası azalma saptandı ve istatistiksel olarak anlamlıydı. Double işlem öncesi ve sonrası kıyaslandığında PT, INR değerlerinde işlem sonrasında anlamlı uzama gözlendi. ADP amplitud ve slope, kollajenamplitud veslope değerinde işlem öncesi ve sonrasında anlamlı farklılık gözlenmedi. aPTT, PT yüzdesi, epinefrin amplitude ve slope, ristosetinamplitud ve slope değerlerinde işlem sonrası azalma saptandı ve istatistiksel olarak anlamlıydı. Donörler işlem tipine göre double ve single olmak üzere 2 gruba ayrıldı. İki grubun işlem öncesi ve işlem sonrası laboratuar değerleri karşılaştırıldı. PT, aPTT, INR, PT yüzdesi, yaş, boy, ADPamplitud veslope, kollajenamplitud ve slope, epinefrin amplitud ve slope, ristosetinamplitud ve slope değerlerinde single ve double grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Çalışmamızda double veya single işleminde hemostatik parametreler ve trombosit fonksiyon testleri açısından anlamlı farklılık tesbit edilmemiştir. Benzer çalışmalar ile desteklenerek uygun olan vericilerde daha sık ve gönül rahatlığıyla doubleaferez işlemi uygulanabilir. Doubleaferez işlemi ile bir vericiden çift trombosit ürünü elde edilerek ihtiyaç duyulan daha fazla hastaya replasman yapılabilmesi sağlanabilir. Ayrıca kan bankasında singleaferez işlemindeki gibi bir set kullanılarak çift ürün toplanması, maliyetin düşmesine ve kan bankasındaki görevli elemanların iş yükünün ve zaman kaybının azalmasına katkıda bulunabilir.
Today, apheresis is used to mention about several processes including removal of whole blood or separation into components, one or more component collection/alteration of whole blood. It can be applied either for theurapeutic apheresis, donor apheresis or stem cell apheresis. The effects of donor apheresis on hemostatic tests were evaluated in this study. When we look at the literature, while there are different studies including the comparisons of hemostatic tests in the single or doublepre process, there aren?t any studies comparing double and single process. In this study, different from other studies, both pre and post process hemostatic parameters are evaluated. In addition, regarding these values, whether there are any differences between these two process types or not is compared. In this study, the volunteered Apheresis donors applying Pamukkale University Hospital Transfusion Center between April 2012 and April 2013 are involved. While determining the donors, the criterias of being a donor aredevice. Two sample blood is taken as pre- process and after the fifteen minutes of the process. From these patterns, protrombin time (PT), active parsiyeltromboplastintime (aPTT) and trombosit function tests (KOLLAJEN, ADP , EPİNEFRİN , RİSTOSETİN ) are evaluated. Trombosit function tests are appraised in Chrono-log 560 CA device. By including the individuals whom trombosit function tests are normal, observing the changes in the trombosit function tests only depends on the process is aimed. In the analyze of datas between double and single groups Mann-WhitneyU Wilcoxon test, in the comparison of values in the pre and post process T test were used. It is accepted as meaningful if P value is under 0,05. Thirty- nine in the single apheresis process and thirty eight in the double apheresis process, seventy- seven donors were involved in the study. All the donors are male and the age range is between 19-24 and age average is 34,12 ± 8,137. In the single process, in the PT and INR values significant elongation is observed after the process. In the kollejen amplitude, any meaningful differences weren?t seen in the pre and post of the process. (p: 0,390 ). In the aPTT,PT percent , ADP amlitude and slope, kollajen slope, epinefrin amplitude and slope, ristosetin amplitude and slope values, decline in the post process was seen and it was meaningful statistically. When double pre and post process was compared, in the PT and INR values, significant extension was observed. In the ADP amplitudeand slope, kollajen amplitude and slope values, meaningful differences aren?t seen in the pre and post process. In the aPTT, PT percent, epinefrin amplitude and slope, ristosetin amplitude and slope values, decline was seen after the process and it was meaningful statistically. The donors were classified into two groups as double and single considering the process types. The pre and post process laboratory values of both groups were compared. Between the double and single group significant differences weren?t seen in the PT , aPTT , INR , PT percent, age, height, ADP amplitud and slope, kollajenamplitud and slope, epinefrinamplitud and slope, ristosetinamplitud and slope values. In this study, regarding hemostatic parameters and trombosit function tests, significant differences weren?t seen in the double or single process. Double apheresis can be applied more frequently and peacefully in the suitable donors when supporting similar studies. With the help of doubleapheresis process, by obtaining double trombosit product from a donor, replacement can be provided to more patients needing. Besides, collecting double product by using a set like in the single apheresis process can contribute to the decline in the cost and the decrease in the workload of employers and time loss in the blood banks.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2664
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şerife Tok .pdf5.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 6, 2024

Download(s)

368
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.