Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2665
Title: Tiroid karsinomlarında Kİ-67, P53 VE cyclin D1 ekspresyonu
Other Titles: The expression of KI?67, P53 and cyclin D1 in thyroid carcinomas
Authors: Çoban, Şermin
Advisors: Nagihan Yalçın
Keywords: Patoloji
Pathology
Thyroid carcinomas
Tiroid karsinomları
Abstract: Tiroid karsinomları, dünyada görülen tüm kanserlerin %1'ini oluşturmakla birlikte, endokrin sistemin en sık görülen ve en sık ölüm sebebi olan malignitesidir. Tiroidin folliküler hücrelerinden köken alan Papiller Karsinom, en sık görülen malignitesidir Son yıllarda tiroid karsinomları ile ilgili birçok çalışma yapılmış, klinikopatolojik prognostik parametreler tanımlanmış ve skorlama sistemleri geliştirilmiştir. Hastanın yaşı, cinsiyeti, tümör tipi, tümör çapı, kapsül dışı yayılım, lenfovasküler invazyon, lenf nodu ve uzak metastaz tanımlanan prognostik parametrelerdir Bu çalışmada, ?Tiroid karsinomlarında proliferasyon belirleyicisi olan Ki-67, tümör supresör geni olan P53 ve hücre siklusu düzenleyicisi olan Cyclin D1'i klinik ve histopatolojik verilerle karşılaştırarak, bu üç immunhistokimya belirleyicisinin prognozu tahmin etmede önemi var mıdır?? sorusuna yanıt aradık 52 tiroid karsinomu olgusunda Ki-67, p53 ve cyclin D1 ekspresyonu klinik ve histopatolojik verilerle birlikte değerlendirildi İyi differansiye tiroid karsinomlarına göre Anaplastik (andifferansiye) tiroid karsinomlu olgularda Ki-67 proliferasyon oranı yüksek bulundu. Papiller karsinom, Folliküler karsinom ve Medüller karsinom olguları ile Papiller karsinomun varyantları arasında Ki-67 proliferasyon oranı anlamlı farklılık göstermedi. Ki-67 proliferasyon oranı % 5'ten büyük olan olgularda damar invazyonu görülme riskinin arttığı saptandı. Nükleer p53 ve Cyclin D1 ekspresyonu incelendiğinde gruplar arasındaki fark anlamlı değildi Sonuç olarak, tiroid karsinomlarında differansiyasyon azaldıkça Ki-67 proliferasyon oranının arttığı, buna karşılık differansiye tümörlerde ise Ki-67'nin ayırıcı tanıya katkısının olmadığı görüldü. Ki-67 oranı %5'in üzerinde olduğunda, vasküler invazyon açısından uyarıcı olabilir sonucuna varıldı. P53 ve cylin D1'in tiroid karsinomlarında ve klinikopatolojik prognostik parametreler üzerinde etkisi olmadığı saptandı. Tiroid karsinomlarında, prognozu öngörmede klinikopatolojik parametrelerin (yaş, cinsiyet, tümör çapı, vasküler invazyon, kapsül dışı yayılım, lenf nodu - uzak metastaz ve tümör evresi) daha önemli olduğu düşünüldü.
Thyroid carcinomas, comprising 1 % of all the cancer cases all over the world, are the most frequently experienced malignity of endocrine system Recently, some considerable research has been done on Thyroid Carcinomas. Clinicopathologic prognostic parameters have been defined, and scoring systems have been developed accordingly. The defined prognostic parameters are the age and the gender of the patient, the type and the diameter of the tumor, the spread of tumor out of capsula, lymphovascular invasion, lymph node and distant metastasis In this study we compared the clinical and histopathological data with the expressions of Ki-67, a proliferative marker, P53, the suppressor gene of tumor and Cyclin D1, the regulator of cell cycle; and tried to find out the answer if these immunohistochemical markers play an important role in the estimation of the prognosis The cycles of Ki-67, P53 and Cyclin D1 have been evaluated together with the clinical and histopathological data in 52 cases of thyroid carcinoma As a result, it has been found that when the differentiation in thyroid carcinoma decreases, the proliferative rate of Ki-67 increases. It has also been observed that the sighting risk of vascular invasion has increased in the cases where the proliferative rate of Ki-67 is higher than 5%. It has been determined that P53 and Cyclin D1 do not have any effect on the clinicopathological prognostic parameters. It has also been concluded that the clinicopathological parameters are more important in thyroid carcinomas to estimate prognosis.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2665
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şermin Çoban.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 27, 2024

Download(s)

264
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.