Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2666
Title: Koroner anjiografi yapılan hastalarda koroner anomalilerin değerlendirilmesi ve klinik önemi
Other Titles: Evaluation and clinical significance of coronary anomalies in coronary angiography patients
Authors: Uslu, Şükriye
Advisors: Dursun Dursunoğlu
Keywords: Kardiyoloji
Cardiology
Koroner anjiyografi
Coronary angiography
Koroner damarlar
Coronary vessels
Koroner hastalık
Coronary disease
Malformasyonlar
Abnormalitiess
Abstract: Koroner arter anomalileri (KAA), toplumun %1?i oranında görülmekte olup konjenital kalp hastalıkları ile birlikte bulunabilmektedir. Koroner arter anomalisi olan olguların büyük kısmı asemptomatik olmakla birlikte, miyokardiyal iskemi, angina, senkop, miyokard infarktüsüne (MI) ve ani ölüme neden olabilmektedir. Koroner arter anomalileri, çoğunlukla rastlantısal olarak koroner angiografi (KAG) sırasında veya otopside saptanabilmektedir. Çalışmamızda, 2002 Mart ve 2011 Aralık ayı tarihleri arasında kliniğimizde anjiyografileri yapılmış olan 11376 hastanın KAG raporları retrospektif olarak değerlendirilerek kliniğimizde saptanan KAA sıklığı ve klinik önemi araştırıldı. Çalışmamızda, KAA sıklığı miyokardiyal band dahil %1,5 olarak saptandı. Miyokardiyal band dışlandığında ise sıklık %1 olarak bulundu. Hastaların %67.6?si erkek (n=115, yaş ortalaması=58.4 yıl), %32.4?ü kadın (n=55, yaş ortalaması=60.3 yıl) idi. Genel yaş ortalaması 59.1 yıl idi. Hastaların %20.5?i (n=30) 50 yaş altında, %79.5?i (n=116) 50 yaş üzerinde idi. Hastaların %45.2?sinde (n=66) hipertansiyon, %26?sında (n=38) diyabetes mellitus, %24?ünde (n=35) hiperlipidemi, %23.3?ünde (n=34) sigara kullanımı, %10.3?ünde (n=15) aile öyküsü, %13?ünde (n=19) obezite, %20.5?inde (n=30) MI öyküsü, %69.2?sinde (n=111) koroner lezyon vardı. KAA'nin tanısı, özellikle perkütan veya cerrahi girişim yapılacak akut koroner sendrom hastaları olmak üzere, tedavi stratejisi açısından çok önemlidir
Coronary artery anomalies (CAA) occur in less than 1% of the general population and may be found in combination with other major congenital cardiac defects. Most CAA are clinically silent, however, they can be associated with myocardial ischemia, angina, syncope, myocardial infarction or sudden cardiac death. CAA are usually discovered incidentally at the time of coronary angiography or autopsy. In our study we reviewed 11376 patients who underwent coronary angiography in our institution between March 2002 and December 2011 retrospectively and evaluated the incidence and the clinical importance of CAA. The incidence of CAA was 1,5 % and 1 % when myocardial bridges are included and excluded, respectively. 67.8 % of the patients were male (n= 115, mean age 58.4) and 32.4 % were female (n = 55, mean age 60.3). Mean age for all patients was 59.1. 20.5 % of the patients (n = 30) were younger than 50 years, 79.5 % were over 50 years (n = 116). 45.2 % of the patients had hypertension (n=66), %26 had diabetes mellitus (n=38), %24 had hyperlipidemia (n=35), %23.3 were smokers (n=34), %10.3 had family history of coronary artery disease (n=15), %13 were obese (n=19), %20.5 had a history of myocardial infarction (n=30), %69.2 had coronary lesions (n=111). Diagnosis of coronary artery anomaly is very important in the treatment acute coronary syndromos, especially for the patients undergoing surpical or percutan intervention
URI: https://hdl.handle.net/11499/2666
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şükriye Uslu.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

88
checked on May 6, 2024

Download(s)

980
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.