Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2671
Title: Obez erişkinlerde benlik saygısı, yaşam kalitesi, yeme tutumu, depresyon ve anksiyete
Other Titles: Obeze persons ,self-esteem, health-relted quality of life, eating attitude, anxiety and depression
Authors: Değirmenci, Taner
Advisors: Nalan Oğuzhanoğlu
Keywords: Psikiyatri
Psychiatry
Abstract: Obezite kronik ve ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Kişilerin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini birçok yoldan etkileyen yaygın bir bozukluktur. Sıklıkla depresyona ve diğer psikiyatrik bozukluklara yol açar. Bu araştırmada obez hastalarda psikiyatrik tanılar, depresyon ve anksiyete düzeyleri, yaşam kalitesi ve benlik saygısının araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmaya 52 obez ve 43 kontrol olmak üzere 95 birey alınmıştır. SCID görüşmesinde obez hastaların 18'inde ( %34.6) uyum bozukluğu; 16'sında (% 30.8 ) anksiyete ile giden uyum bozukluğu ve 2 bireyde (% 3.8 ) mixt tip uyum bozukluğu saptanmıştır. Hastaların 16'sı (%30.8) psikiyatrik tanı almamıştır. Stresör tanımlayan obez hastaların daha sık psikiyatrik tanı aldıkları gözlenmiştir. Obez hastalarda HAM D ve HAM A puanları kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Yaşam kalitesinde, sadece yaşam kalitesinin fiziksel alanında anlamlı farklılık bulunmuştur. Benlik saygısı ölçeği kontrollerden farklı bulunmamasına rağmen obez grubunda Beden kitle indeksi (BK ) ile eğitim yılı ve benlik saygısı arasında negatif korelasyon saptanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada obez hastaların psikiyatrik hastalık ve stres gibi bazı faktörlerden etkilendiği bulunmuştur.
Obesity is a chronic disorder and a serious public health problem. Obesity is a common disorder that affects a person?s health-related quality of life in a number of ways. Obesity often leads to reactive depression and other psychiatric disorders. In this study, it is aimed to investigate psychiatric diagnosis, levels of depression and anxiety, health-related quality of life, and self-esteem in a group of obese patients. Total 95 individuals, 52 obese individuals and 43 control subjects, were been included this study. The Structural Clinical Interview for DSM-IV (SCID) were performed and we found 18 (34.6%) had adjustment disorder, 16 ( % 30.8) had adjustment disorder with anxiety and 2 ( % 3.8) had adjustment disorder with mixt type anxiety and depressed mood of obese patients. Sixtheen of the obese patients did not have any psychiatric diagnosis. Obese patients who were suffering from the stressor factors had more frequent psychiatric diagnosis than who were not. In obese patient HAM A and HAM D scores were higher than control subjects? scores. Statistical significance in physical area was found in quality of life scales. Significance of the Eating Attitude Test was thought to be related to eating behaviour. Although no significant difference was in Cooper self-esteem inventory, a negative correlation was found between BMI and education year and self-esteem inventory. In conclusion, in this study, we found that psychiatric diseases and stressor factors affected to obese patients.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2671
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taner Değirmenci.pdf460.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,426
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,672
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.