Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2673
Title: Diyabetik maküla ödemi ile sistemik risk faktörleri arasındaki ilişki
Other Titles: Diabetik macular edema with the relationship between the systemic risk factors
Authors: Tahtacı, Tarkan
Advisors: Avni Murat Avunduk
Keywords: Diyabetik maküla ödemi
Sİstemik risk faktörleri
Diabetic macular eudema
Systemic risk factor
Abstract: Diyabetik retinopatili hastalarda klinik anlamlı maküla ödemi (KAMÖ) gelişiminde etkili olan sistemik risk faktörlerini belirlemek amacıyla, kliniğimize başvuran 210 diyabet hastasının 420 gözü retrospektif olarak incelendi. Diyabetik maküla ödemi olan 105 hastanın 210 gözü çalışma grubu olarak alınırken, maküla ödemi olmayan ancak diyabetik retinopatisi olan 105 hastanın 210 gözü kontrol grubu olarak alındı. Lojistik regresyon analizinde, maküla ödemi gelişiminde istatistiksel olarak anlamlı etkileri olan faktörlerin yaş, diyabet süresi, hipertansiyon varlığı, AKŞ (glukoz) yüksekliği, trigliserid düzeyi 200 üzeri olması, İleri DM evresi, BUN ve kreatinin olduğu bulunurken (p<0,05), cinsiyet, hb, HDL, LDL, trigliserid 150-200 arası olması ve PTZ-INR anlamsız bulunmuştur (p>0,05). Faktörler birbirinden bağımsız incelendiğinde ise diyabet süresi uzun, yüksek yaş, glukoz yüksekliği, HbA1C, HT varlığı, yüksek bun, yüksek kreatinin, yüksek trigliserid, yüksek LDL düzeylerinin ve ileri evre diyabetik retinopatisi olan olgularda Maküla ödeminin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu görülürken (p<0,05), cinsiyet, Hb, HDL, PTZ-INR düzeylerinin maküla ödemi gelişimi üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü.(p>0,05) Sonuç olarak Maküla ödemi gelişiminde diyabet süresi uzun, yüksek yaş, glukoz yüksekliği, HbA1C yüksekliği, HT varlığı, yüksek bun, yüksek kreatinin, yüksek trigliserid, yüksek LDL düzeylerinin ve ileri evre diyabetik retinopati varlığının anlamlı risk faktörleri olduğu görüldü. Makula Ödemi olan olguların bazılarında zemin diyabetik retinopati olması nedeniyle, diyabeti yeni teşhis edilmiş olgularda ya da zemin diyabetik retinopatisi olan olgularda bile makula ödemi olabileceği, diyabetik hastaların rutin göz muayeneleri sırasında daima akılda tutulmalıdır.
420 eyes of 210 diabetic patients who applied our clinic were retrospectively examined in order to determine risk factors which were effective in patients with diabetes mellitus during development of macular edema.While 210 eyes of 105 patients that were with macular edema were definied as research group, 210 eyes of 105 patients with diabetic retinopaty without macular edema enrolled as the control group. Logistic regression analysis, effective in the development of risk factors for macular edema statistically significant effects of the factors age, diabetes duration, presence of hypertension, FBG (glucose) level of triglycerides, the height must be over 200, advanced DM stage, BUN and creatinine were found (p < 0,05), gender, hgb, HDL, LDL, triglycerides should be between 150-200, PTZ-INR has been meaningless. (p > 0.05)Factors examined independent of each other is the height of the long duration of Diabetes, age, high glucose, HbA1C height, the presence of HT, high bun, high creatinine, high triglycerides, high LDL levels and Macular edema of diabetic retinopathy in patients with advanced stages of is more statistically significant levels of observed (p < 0,05), gender, Hgb, HDL, PTZ-INR levels of macular edema is not a statistically significant influence on the development of sight. (p > 0.05) As a result, the long duration of Diabetes, age in the development of macular edema, high glucose, HbA1C height, the presence of HT, high bun, high creatinine, high triglycerides, high LDL levels and advanced stage presence proved to be significant risk factors of diabetic retinopathy. In some of the case that are with macular edema due to ground diabetic retinopathy, it should be kept in mind during the routine eye examination of diabetic patients that there can be macular edema in the facts whose diabetes is newly diagnosed or even in the facts with ground diabetic retinopat
URI: https://hdl.handle.net/11499/2673
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tarkan Tahtacı .pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 6, 2024

Download(s)

28
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.