Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2682
Title: Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik varlığında biofilm ve alginat üretiminin araştırılması
Other Titles: Investigation of biofilm and anginate production from pseudomonas aeruginosa isolats at the existince of antibiotics
Authors: Melek Demir
Yıldırım, Umut
Keywords: Mikrobiyoloji
Microbiology
Issue Date: 2006
Abstract: Bu çalışmada, çeşitli vücut örneklerinden soyutlanan P. aeruginosa suşlarının, farklı sürelerde ve farklı yöntemlerle, biofilm oluşturma ve alginat üretme yetenekleri, bu yeteneklerin antibakteriyel madde varlığındaki değişimleri ve aynı zamanda biofilm oluşturma ve alginat üretiminin antibakteriyel madde direncine katkısı araştırıldı. P.aeruginosa suşlarının 57 tanesi endotrakeal aspirat örneklerinden (%38,5), 31 tanesi idrar örneklerinden (%20,9), 29 tanesi yara örneklerinden (%19,6), 11 tanesi balgam örneklerinden (%7,4), 17 tanesi (%11,4) çeşitli örneklerden (kan, sürüntü, göz vb.) soyutlanmıştır. 24 saatlik ölçümler sonrasında, kristal viole kullanarak suşların %45'inin, safranin kullanarak ise %58,4'ünün P.aeruginosa ATCC 27853'den daha fazla biofilm oluşturduğu saptanmıştır. 48 saatlik ölçümler sonrasında, kristal viole kullanarak suşların %33,6'sı, safranin kullanarak %37,8'i ATCC 27853'den daha fazla biofilm oluşturmuştur. 24 saatlik değerler ile 48 saatlik değerler arasındaki fark, her iki boyar madde kullanımında da anlamlı bulunmuştur (p=0,00). Kinolon grubu antibiyotiklerin biofilm üretimine etkisine bakıldığı zaman, bütün antibiyotiklerin sub M K konsantrasyonlarda 24 saat sonunda biofilm üretimini doz bağımlı olarak azalttığı saptanmıştır. Sub M K konsantrasyonda biofilm oluşumuna etki açsından bakıldığında, ciprofloksasin ve levofloksasin, moksifloksasine göre daha etkili bulunmuştur. Sub M K konsantrasyonlarda 48 saat sonunda biofilm oluşumuna etki açısından bakıldığında, antibiyotikler arasında bir fark bulunmamıştır. Biofilm oluşturmuş bakteriler üzerine kinolon grubu antibiyotiklerin etkisine bakıldığında, her 3 antibiyotik için de B K değerlerinin M K değerlerine göre oldukça yükseldiği bulunmuş ve moksifloksasinin, biofilm üzerine ciprofloksasin ve levofloksasinden daha az etkili olduğu saptanmıştır. P.aeruginosa suşlarının standartlar kullanılarak oluşturulan kalibrasyon eğrisine göre 24 saat sonunda ürettiği alginat miktarı 0,4- 6.9 µg/ml aralığında bulunmuştur. Her iki boyar maddeyle yapılan 24 saatlik biofilm ölçümleriyle, alginat üretimleri karşılaştırıldığında, aradaki ilişki anlamlı bulunmuştur (p=0,007; p=0,016). Kullanılan her 3 antibiyotiğin de sub M K konsantrasyonlarda alginat üretimini doz bağımlı olarak arttırdığı bulunmuştur. Sonuç olarak biofilm oluşumu ve alginat üretimi, P.aeruginosa suşlarının tedavi yanıtını etkileyen önemli virulans faktörlerindendir.
In this study we reseached the capability of forming biofilm and alginate of P.aeruginosa strains isolated from various body samples with various periods and methods. We also searched the changes in these ağabeylities in presence of antibacterial substance and the contribution of biofilm formation and alginate production to the antibacterial resistance. We isolated 57 P.aeruginosa strains from the endotracheal aspirate samples, 31 urine, 29 from wound, 11 from sputum and 17 from other samples (blod, eye, etc.). After 24 hours of measurament, by using kristal viole 45% of the strains and by using safranin-0 58,4% of the strains produced biofilm more than ATCC 27853. After 48 hours of measurement by using kristal viole 33,6% of the strains and by using safranin 37,8% of the strains produced biofilm more than ATCC 27853. By using both dyestuffs the difference between the values of 24th and 48 th hour were found statistically significant (p<0,001). The difference between the values of the 24th and the 48th hour were found significant by using both dyestuffs (p<0,001). If in the effect of quinolone antibiotics to the formation of biofilms, dose dependend reduction of the biofilm production at the sub mic concentration of this antibiotics at the end of 24 hours were expected. In the effect of sub mic groups concentrations to the biofilm formations , ciprofloxacin and levofloxacin are more effective from moxifloxacine?s. In the quinolones effects at biofilm formation, all three antibiotic?s BIC values got higher than the MIC values and the moxifloxacine has less affect on biofilm formation rather than levofloxacine and ciprofloxacine. According to the calibration curve formed by the standartsi, the amount of alginate that P.aeruginosa produced is found 0,4-6,9 µg/ml at the end of 24 hour?s. We have found significant relationship between biofilms and alginate production at the and of 24 hour?s (p<0,05). All three antibiotics have been increased the alginate production by dose depended. As a result the biofilm formation and alginate production are important virulance factors may affect the treatment of P.aeruginosa infections.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2682
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Umut Yıldırım.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.