Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2694
Title: Kırsal bölgelerde risk oluşturan meslek gruplarında çalışan yetişkinlerde Bartonella henselae ve Bartonella bacilliformis'e karşı seropravalansının araştırılması
Other Titles: Adults in rural regions and the risk creator professional groups employee seroprevelance investigation of antibodies to Bartonella bacilliformis and Bartonella henselae
Authors: Akkaya, Yüksel
Advisors: Çağrı Ergin
Keywords: B.henselae
B.bacilliformis
Seroprevalans
Zoonoz
Risk oluşturan meslek grupları
B.henselae
B.bacilliformis
Risk occupational groups
Abstract: Bu çalışmada Denizli kuzey kırsal bölgesinde risk oluşturan meslek gruplarında çalışan yetişkinlerde B.henselae ve B.bacillliformis seroprevalansının saptanması amaçlandı. Sağlıklı 477 yetişkin gönüllüden toplanan örneklerde immünfloresan antikor tekniği kullanılarak B.henselae ATCC 49882 (Houston-1) ve B.bacilliformis KC583 (ATCC 35685) kökenine karşı oluşan antikorlar saptandı. Serum örnekleri Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilimdalı laboratuvarında çalışıldı. B.henselae seropozitiflik oranı %44.0, B.bacilliformis seropozitiflik oranı %12.6 olarak bulundu. Gönüllülerin %26.8'inde 1/64, %13.8'inde 1/128, %2.7'sinde 1/256, %0.6'sında 1/512 dilüsyonda B.henselae antikorları pozitif bulundu. B.bacilliformis seroprevalans amaçlı taramada ise dilüsyonlar %9'ında 1/64, %2.5'inde 1/128, %1'inde 1/256 ve %0.2'sinde 1/512'de seropozitiflik saptandı. Verilerin istatiksel analizinde B.henselae için kene teması, tatarcık maruziyeti, sulak alanda yaşama, tarım yapma ve yaş gruplarında istatistiksel farklılık saptandı (p<0.005). B.bacilliformis'te erkeklerde, meslek gruplarında, kene temasında, avcılık yapanlarda, geriye dönük hayvancılık yapanlarda istatistiksel farklılık tespit edildi (p<0.005). Gönüllülerin yaşam özellikleri sorgulandı. Saptanan veriler kaydedildi. Katılımcıların yaşadıkları bölgeler, kronik hastalıkları, kullandıkları ilaçlar, ameliyat öyküsü, alkol ve sigara kullanma öyküleri, ev dışında açık alanlarda kalma, yaralanma, seyahat için yurt dışına gitme, evcil ve yabani hayvanlarla temas ve hayvanlar tarafından ısırılma, bit, pire temasları, uyuz geçirme öyküsü ve ahır hayvancılığı yapmalarına göre veriler analiz edildi. Demografik verilerde istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0.05). Türkiye'de seroprevalans çalışmaları sınırlı sayıdadır. Yaptıgımız çalışma Türkiye'de bartonelloz seroprevalansının saptanması açısından önemlidir. Denizli'nin farklı kırsal bölgelerinde B.henselae seropozitifliği %44.0, B.bacilliformis seropozitifliği %12.6 olarak saptandı. Risk oluşturan meslek gruplarında yaptığımız seroprevalans taraması ile, bölgesel ve farklı coğrafik özellik gösteren risk gruplarında bartonelloz seroprevalans çalışmalarının yapılması gerektiği sonucuna varıldı. Anahtar kelimeler: B.henselae, B.bacilliformis, seroprevalans, zoonoz, risk oluşturan meslek grupları
In the current study we aimed to detect seroprevelance of B.henselae and B.bacilliformis at working adults risk by occupational groups in northern rural area of Denizli. The antibodies against to origin of the B.henselae ATCC 49882 (Houston-1) and B.bacilliformis KC583 (ATCC 35685) was detected by using Immunofluorescence antibody technique was used in samples collected from 477 healthy adult volunteers. Serum samples were studied in laboratory of microbiology depertmant of Pamukkale university faculty of medicine. The ratio of B.henselea seropositive was found 44.0% and of B.bacilliformis was found as 12.6%. Antibodies of B.henselea were found as pozitif in 26.8% volunteers at 1/64, in 13.8% at 1/128, in 2.7% at 1/256 in dilütion . In seeking of B.bacilliformis dilütions were found in 9% at 1/64, in 2.5% at 1/128, in 1% at 1/256, in 0.12% at 1/512 seropositive. At statistical analiysis of data, statistical differences for B.henselea was detected according to tick exposure, to sandfly, live in wetlands, agriculture and age groups (p<0.005). B.bacilliformis in men, statistically differences was detected those who contact with ticks, Professional groups, hunting and were backward livestock. Life characteristic of the volunteers were asked and detected datas were recorded. Datas were analyzed according to participants live regions, chronic diseases, use drugs, surgery history, alcohol and smoking history, exposure in open spaces outside the home, injury, going abroad for travel, domestic and wild animals by contact with animals and bites, lice, fleas contacts, scabbies revision stories and doing backward livestock. There was no statistical differences in demographic datas (p<0.005). Seroprevalence studies are limited in Turkey. This study is important in determining seroprevalence Bartonellosis in Turkey. In the present study in different rural areas of Denizli seropositivity of B.henselae was detected as 44.0% , B.bacilliformis seropositivity was 12.6% . Screening by risk occupational groups with our seroprevalence, regional and geographical features of different studies showing the risk groups should be preferred Bartonellosis seroprevalence . Key words: B.henselae, B.bacilliformis, seroprevalence, zoonoz, risk occupational groups .
URI: https://hdl.handle.net/11499/2694
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yüksel Akkaya. pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 27, 2024

Download(s)

48
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.