Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/26986
Title: Perceptions and Attitudes of EFL Learners and Their Instructors towards Online Speaking Assessment
Other Titles: YDİ Öğrenenlerinin ve Okutmanlarının Çevrimiçi Konuşma Sınavlarına Karşı Algı ve Tutumları
Authors: Korkmaz, Gizem
Advisors: Paker,Turan
Keywords: Çevrimiçi Konuşma,
Konuşma Sınavları,
Alternatif Değerlendirme,
Hazırlık Okulu,
Dinleme Yetisi,
Konuşma Yetisi
Online Speaking,
Speaking Assessment,
Alternative Assessments,
Washback Effect,
Preparatory School
Listening Competency,
Speaking Competency
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada öğrencilere gerçek konuşma ortamlarında iletişim kurma ve dili etkili bir şekilde kullanma fırsatı yaratan yeni bir konuşma değerlendirme sistemi bütün taraflarıyla incelenmiş ve kullanıcıların tutum ve algıları derinlemesine tartışılmıştır. Buna ek olarak çalışmada bu sistemin öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerine etkisinin de keşfedilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda çevrimiçi konuşma sınavı siteminin öğrenciler üzerindeki etkilerini araştırmak için bu sistemi uygulayan sınav gözetmenleri, okutmanlar ve idari kadronun da fikirleri analiz edilmiştir. Katılımcılar İzmir’de bir vakıf üniversitesinde eğitim gören B2 seviyesindeki hazırlık sınıfı öğrencilerinden oluşmuştur. Bunun yanında, veri toplamada iki ana yöntem kullanılmıştır: anket ve görüşme. Görüşme verileri daha ekonomik olması açısından öğrencilerle yarı yapılandırılmış yani küçük gruplar halinde toplanırken, akademisyenlerle ikili görüşmeler şeklinde düzenlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların birçoğu çevrimiçi sınav esnasında kendilerini özgüvenli, rahat ve pozitif hissetmiştir. Ayrıca sonuçlar öğrencilerin konuşma sınavına karşı tutum ve davranışları ve sistemin konuşma ve dinleme becerilerine katkısı açısından değerlendirildiğinde katılımcıların çoğu sistemin pratik ve tamamlanması kolay olarak değerlendirdiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda, katılımcıların yarısından fazlası sistemi konuşmadaki genel ve detaylı mesajı anlayabilme yeteneklerini geliştirmesi açısından faydalı bulmuştur. Sonuçlar akademisyenlerin, idari kadronun ve sınavı uygulayanların da bakış açılarıyla değerlendirildiğinde sistemin öğrenciler ve onların geliştirmesi hedeflenen konuşma ve dinleme becerileri üzerine hem olumlu hem de olumsuz şekillerde etki ettiği tespit edilmiştir. Hepsi, çevrimiçi konuşma sınavının olumlu sonuçları üzerinde hemfikir olmuş ama diğer taraftan geliştirilmesi gereken yönlerinin de bulunduğunu vurgulamışlardır.
In this study, a newly adopted system of online speaking assessment which enables learners to communicate and use the language in a real atmosphere were thoroughly analyzed and discussed by looking at the test takers’ perceptions and attitudes. In addition, this study aimed to provide information about test takers’ perceptions and attitudes to the online speaking assessment. Another ultimate goal of this study was to discover the effects of this system on test takers’ speaking and listening competencies. The study also examined the opinions of test makers’, school administrators’ and instructors’ about the effects of online speaking assessment system on students. The participants in this study were B2 level preparatory school students in a foundation university in İzmir. In order to collect data, two main instruments were used; a questionnaire and an interview. A questionnaire was administered to the all B2 level students who participated in the speaking system process from the beginning of the year. In addition, interview data were obtained through semi-structured interviews conducted with both students and instructors to get more detailed information. The results showed that the participants in this study mostly felt themselves confident, relaxed and positive during the assessment. When the results were examined in terms of students’ attitudes towards the system and its effect on their speaking and listening competencies, it could be seen that many of the participants thought that it was practical and easy to complete it. In addition, as for the students’ ideas about the effect of this kind of assessment on their speaking and listening competencies, On the other hand, more than half of the test takers found the system helpful for them to understand general messages or details during conversation. When the results were examined from the eyes of the examiners and the instructors, it could be seen that the instructors and the examiners had both negative and positive thoughts about the effects of this system on the test takers and on the competencies to be developed. All of the participants were actually sure about the system and its good results. However, there were also some issues to be improved related to the system such as the topics chosen for the assessment, the testing competencies of the test makers and time allocated for the assessment.
URI: https://hdl.handle.net/11499/26986
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gizem Korkmaz.pdf1.84 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on May 27, 2024

Download(s)

110
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.