Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2701
Title: Okul yöneticilerinin uzaktan hizmetiçi eğitime ilişkin görüşleri (Denizli ili örneği)
Other Titles: School administrators' concepts of distance in-service training
Authors: Kitiş Coşkun, Alev
Advisors: Hüseyin Kıran
Keywords: Uzaktan Eğitim
Hizmetiçi Eğitim
Uzaktan Hizmetiçi Eğitim
Distance Learning
In-Service Training
Distance In-Service Training
Abstract: Bu araştırma ile okul yöneticilerinin hizmet içi eğitimlerinde uzaktan eğitim yöntemlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmış ve görüşlerin okul yöneticilerinin kişisel özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın amacını gerçekleştirmeye yönelik veriler, üç bölümden oluşan ?Okul Yöneticilerinin Uzaktan Hizmet içi Eğitime İlişkin Görüşleri Anketi? ile toplanmıştır. 2009-2010 yılı bahar döneminde Denizli il merkezindeki resmi ilk ve orta dereceli okullarda görev yapmakta olan 143 okul yöneticisine anket uygulanmış ve anketlerin %71,33'ü değerlemeye alınmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde araştırma amaçları doğrultusunda frekans, yüzde hesaplamaları, t-tesi ve tek yönlü varyans analizi (one-way anova) gibi tekniklerinden yararlanılmıştır. İstatistiksel çözümlemelerde ise SPSS Windows paket programından yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, okul yöneticilerinin büyük çoğunluğu yüz yüze eğitimle desteklenmiş uzaktan eğitimin oldukça etkili olduğunu düşünmektedir. Aynı şekilde araştırmaya katılan okul yöneticilerinin büyük çoğunluğu uzaktan hizmet-içi eğitimin ekonomik olduğunu düşünmektedir. Uygulanan ankette en düşük ortalamaya sahip maddeler ise ?Uzaktan eğitim ile öğrenme, yüz yüze eğitimle öğrenmeye göre daha zevklidir?, ?Uzaktan eğitimde, eğitim ortamının kontrolü sağlıklı bir şekilde yapılamaz? şeklindedir. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin uzaktan eğitim yöntemleri, hizmet-içi eğitimde uzaktan eğitim yöntemlerinin kullanılması, uygulanan hizmet-içi eğitim programlarında karşılaşılan sorunlar ve hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarının ?okul yöneticiliği ile ilgili alınan hizmet-içi eğitim sayısı değişkenine göre? anlamlı bir farklılık göstermektedir.
This study aims to bring out the ideas and opinions of school administrators on using e-learning methods at school administrators in-service training. It also strives to determine whether these ideas and opinions show discrepancy by the personal characteristics of school administrators. The research was designed in survey method. The research data were collected through ?School Administrators? Concepts of Distance In-Servıce Training Questionnaire?, consisting of three sections. The survey has been applied for 143 school administrators, from govermental primary and secondary graded schools in spring semester of 2009 ? 2010 academic year in Denizli, were interviewed, and the data were obtained from 71,33 % of the universe. To analyze and classify the data collected, frequency and percentage tables, one way anova and t-tests were used. The SPSS for Windows was used for the application of certain statistical techniques. The study concludes that the issues of which the school administrators believed that distance learning which is assisted by face to face training is very effective. Similarly, great majority of school administrators which participated in research think that distance learning is economic. The items which has lowest mean in questionnary are ?Training by distance learning is more enjoyful than face to face tarining?, ?Control of education media can?t be made healthy in distance learning?. According to the number of in-service trainings which has gained about school administrations differs significantly considers from distance learning techniques, using distance learning techniques in in-service training, problems encountered in in-service training programs and in-service training demands.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2701
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Alev Coşkun Kitiş.pdf2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on May 27, 2024

Download(s)

174
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.