Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2706
Title: Psikolojik danışmanlarda olumlu mükemmelliyetçilik ve olumsuz mükemmelliyetçilik düzeylerinin iş doyumu ve yaşam doyumunu yordamadaki rolü
Other Titles: The roles of positive perfectionism and negative perfectionism in predicting levels of job satisfaction and life satisfaction in psychological counselors
Authors: Necla Acun
Karababa, Ali
Keywords: Olumlu Mükemmelliyetçilik
Olumsuz Mükemmelliyetçilik
İş Doyumu
Yaşam Doyumu
Psikolojik Danışman
Positive Perfectionism
Negative Perfectionism
Job Satisfaction
Life Satisfaction
Psychological Counselor
Issue Date: 2012
Abstract: Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışmanlarda olumlu mükemmelliyetçilik ve olumsuz mükemmelliyetçilik düzeylerinin iş doyumu ve yaşam doyumunu yordamadaki rolünü incelemektir. Araştırmanın diğer bir amacı da, olumlu mükemmelliyetçilik, olumsuz mükemmelliyetçilik, iş doyumu ve yaşam doyumu ile çeşitli değişkenler arasında anlamlı farklar olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları, Ege Bölgesi'nin farklı RAM, ilköğretim ve ortaöğretim devlet kurumlarında görev yapan 240 psikolojik danışmandan (112 kadın, 128 erkek) oluşmaktadır. Araştırma verileri, ?APS Mükemmelliyetçilik Ölçeği?, ?Minnesota İş Doyumu Ölçeği? ?Yaşam Doyum Ölçeği? ve geliştirilen ?Kişisel Bilgi Formu? ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde, verilerin türüne göre, korelasyon (r), t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış; F değerlerinin anlamlı olması durumunda farkın hangi gruplardan kaynaklandığını bulmak için Sheffe testi uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, olumlu mükemmelliyetçilik ve olumsuz mükemmelliyetçilik düzeyinin, psikolojik danışmanların iş doyumu ve yaşam doyumu düzeyi üzerindeki yordama gücünü belirlemek için regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, olumlu mükemmelliyetçiliğin iş doyumunu ve yaşam doyumunu anlamlı olarak yordadığı; fakat olumsuz mükemmelliyetçiliğin iş doyumu ve yaşam doyumunun bir yordayıcısı olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte, iş doyum düzeyinin yaşama doyumunun da önemli bir yordayıcısı olduğu görülmektedir. Sonuçlar ayrıca, psikolojik danışmanların olumlu mükemmelliyetçilik, iş doyumu ve yaşam doyumu düzeylerinin çeşitli demografik değişkenlere göre anlamlı şekilde farklılaştığını göstermektedir.
The aim of this study is to examine the roles of positive perfectionism and negative perfectionism in predicting levels of job satisfaction and life satisfaction in psychological counselors. Also, various demographic variables were tested to find out the possible relationships of positive perfectionism, negative perfectionism, job satisfaction and life satisfaction. The participants were 240 psychological counselors (112 female and 128 male) working in different GRC, elemantary and highschool state institutions of Aegean Region. The data was collected through ?Almost Perfect Scale?, ?Minnesota Satisfaction Questionnare? ?Life Satisfaction Scale? and revised ?Personal Information Form?. For data analysis, depending on the nature of data gathered, (t) and (r) correlation tests and Analysis of Variance (ANOVA) were used. In case of significant differences, Sheffe test was performed to determine the source of difference. Also, regression analysis was used to explore the effects of levels of positive perfectionism and negative perfectionism on psychological counselors? job satisfaction and life satisfaction levels. Results show that, positive perfectionism predicted significantly job satisfaction and life satisfaction; but negative perfectionism did not predict job satisfaction and life satisfaction. Besides, job satisfaction level was an important predictor of life satisfaction. Additionally, results show that psychological counselors? positive perfectionism, job satisfaction and life satisfaction levels differentiated significantly based on demographic variables.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2706
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Karababa.docx3.3 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.